Chủ nhật 03/03/2024 16:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

An Giang: Thực hiện nghiêm Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng

17:28 | 29/11/2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 1517/UBND-KTN về việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm theo Kết luận số 129/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng, gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, Chợ Mới, Châu Thành, Châu Phú, An Phú và Thoại Sơn.

An Giang: Thực hiện nghiêm Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng
Một góc thành phố Long Xuyên.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm theo nội dung Kết luận Thanh tra số 129/KL-TTr.

Theo đó, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, tùy theo tính chất, mức độ sai phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đối tượng kiểm điểm là tập thể Sở và cá nhân là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở có liên quan để xảy ra các vi phạm theo Kết luận Thanh tra số 129/KL-TTr. Tập thể UBND cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện có liên quan để xảy ra các vi phạm theo Kết luận Thanh tra số 129/KL-TTr. Các cá nhân là nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện có liên quan để xảy ra các vi phạm Kết luận Thanh tra số 129/KL-TTr.

Trường hợp người kiểm điểm (thuộc một trong các đối tượng, gồm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện) có liên quan để xảy ra các vi phạm theo Kết luận Thanh tra số 129/KL-TTr, nhưng đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ: Chưa thực hiện kiểm điểm.

Kiểm điểm những tồn tại, hạn chế mà Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra tại Kết luận Thanh tra số 129/KL-TTr. Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở rà soát việc phân công nhiệm vụ của các Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện qua từng thời kỳ để xác định Danh sách tập thể, cá nhân giữ chức vụ là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện có liên quan đến hạn chế, vi phạm đã nêu tại Kết luận Thanh tra 129/KL-TTr. Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo và danh sách thống kê gửi theo chế độ “Mật” về Sở Nội vụ chậm nhất hết đến ngày 16/11/2023 để tổng hợp báo UBND tỉnh.

Căn cứ những tồn tại, hạn chế mà Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra tại Kết luận Thanh tra số 129/KL-TTr, tiến hành xây dựng bản tự kiểm điểm về trách nhiệm của mình đối với nội dung hạn chế, thiếu sót, vi phạm. Nội dung kiểm điểm, phải đảm bảo theo cơ cấu: Nội dung hạn chế, vi phạm; Giải trình đối với những hạn chế, vi phạm; trong đó phải nêu rõ nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của tồn tại, hạn chế; Kết quả khắc phục những hạn chế, thiếu sót (tính đến thời điểm tổ chức kiểm điểm); Giải pháp khắc phục trong thời gian tới; Tự nhận hình thức xử lý.

Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện: Kiểm điểm tại UBND tỉnh. Cuộc họp kiểm điểm do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì. Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo Sở Xây dựng, Giám đốc/các Phó Giám đốc (các Sở, gồm: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường); Chủ tịch, Phó Chủ tịch các UBND huyện, thành phố: Long Xuyên, Châu Đốc, Chợ Mới, Châu Thành, Châu Phú, An Phú và Thoại Sơn) và các cá nhân là nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện có liên quan để xảy ra các vi phạm (trừ đối tượng chưa kiểm điểm). Thời gian hoàn thành việc kiểm điểm trước ngày 30/11/2023.

An Giang: Thực hiện nghiêm Kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng
Công văn số 1517/UBND-KTN về việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm theo Kết luận số 129/KL-TTr của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Đối với kiểm điểm về trách nhiệm tham mưu với tập thể (các phòng, ban chuyên môn) và cá nhân có liên quan thuộc diện quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương: Giao Giám đốc Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kiểm điểm theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 947/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh An Giang giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo tinh thần Công văn này đảm bảo đúng tiến độ thời gian và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ để kịp thời báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load