Chủ nhật 25/02/2024 04:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quy định về quyết toán dự án vốn Nhà nước ngoài đầu tư công

16:05 | 07/04/2022

(Xây dựng) - Việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của các dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

quy dinh ve quyet toan du an von nha nuoc ngoai dau tu cong
Ảnh minh họa (nguồn: TL).

Ông Phan Việt Hiếu (Thành phố Hồ Chí Minh) công tác trong lĩnh vực tư vấn kiểm toán quyết toán dự án và tư vấn thẩm tra quyết toán. Theo quy định kiểm toán báo cáo quyết toán tại Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP:

"3. Kiểm toán báo cáo quyết toán:

a) Các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công khi hoàn thành phải kiểm toán báo cáo quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán (trừ dự án thuộc danh mục bí mật Nhà nước). Các dự án sử dụng vốn đầu tư công còn lại, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án xem xét, quyết định đấu thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán. Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng. Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản này".

Tại Khoản 12 Điều 4 của Luật Đấu thầu 2013 giải thích: "Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".

Ông Hiếu hỏi, trường hợp người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (có gói thầu kiểm toán độc lập) và dự toán/tổng dự toán có chi phí cho nội dung kiểm toán báo cáo quyết toán thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng hay người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án xem xét, quyết định đấu thầu kiểm toán độc lập bằng một văn bản riêng?

Về hình thức lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập bắt buộc là đấu thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) hay có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, ví dụ như chỉ định thầu rút gọn… (nếu đủ điều kiện áp dụng)?

Về quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công, Điều 1 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP chỉ đề cập đến quản lý, thanh toán vốn đầu tư công; quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước; quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

Vậy, việc quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư chỉ sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC hay thực hiện theo quy định nào?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Về việc đấu thầu kiểm toán độc lập, tại Điểm a Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, quy định như sau:

"3. Kiểm toán báo cáo quyết toán:

a) Các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công khi hoàn thành phải kiểm toán báo cáo quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán (trừ dự án thuộc danh mục bí mật Nhà nước). Các dự án sử dụng vốn đầu tư công còn lại, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án xem xét, quyết định đấu thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán.

Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng".

Tại Khoản 12 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định:

"12. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế".

Đồng thời, tại Mục 1 Chương II Luật Đấu thầu đã quy định cụ thể hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư (gồm: Đấu thầu rộng rãi (Điều 20), Đấu thầu hạn chế (Điều 21), Chỉ định thầu (Điều 22), Chào hàng cạnh tranh (Điều 23), Mua sắm trực tiếp (Điều 24), Tự thực hiện (Điều 25), Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt (Điều 26), Tham gia thực hiện của cộng đồng (Điều 27)).

Do vậy, liên quan đến việc đấu thầu (trong đó có đấu thầu kiểm toán độc lập), đề nghị ông Hiếu căn cứ vào quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện.

Về nội dung liên quan đến quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, tại Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng quy định:

"52. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 137 như sau:

"1. Việc thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư. Việc thanh toán, quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật về đầu tư công. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán, quyết toán trong hồ sơ thanh toán, quyết toán".

Tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định:

"Điều 35. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng

1. Dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn khi cấp có thẩm quyền có văn bản dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện dự án.

… 10. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư:

a) Đối với các dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, giao cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư phê duyệt quyết toán các dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công và các dự án thành phần sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công.

b) Đối với các dự án còn lại, người quyết định đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoặc ủy quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

c) Đối với dự án PPP thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư".

Tại Luật Đầu tư công số 39 quy định:

"Điều 81. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính

4. Chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công".

Như vậy, theo các quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đầu tư công hiện hành, Bộ Tài chính chỉ được giao hướng dẫn hoặc trình cấp thẩm quyền quy định quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Bộ Tài chính đã chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Do vậy, việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của các dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công (nếu có), đề nghị ông Hiếu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trường hợp có vướng mắc, đề nghị ông làm việc với Bộ Xây dựng (cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP) để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để ông Hiếu biết và thực hiện theo đúng quy định.

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
 • Thái Bình: Nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư

  (Xây dựng) - Chiều 23/2, ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn các nhà đầu tư Hàn Quốc do ông Bae Gun Ki - Cựu Tổng Thanh tra Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cố vấn Tập đoàn Zenith Group làm Trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Thái Bình. Các nhà đầu tư Hàn Quốc cho rằng: Thái Bình là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội, phù hợp với hướng phát triển và mở rộng thị trường tại Việt Nam.

 • EVNCPC dành gần 240 tỷ đồng đầu tư lưới điện Đắk Lắk năm 2024

  (Xây dựng) - Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa có buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk về một số vấn đề liên quan đến thực hiện các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Tổng công ty Điện lực miền Trung phân bổ gần 240 tỷ đồng để PC Đắk Lắk thực hiện 37 dự án đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 140km đường dây trung áp, 320km đường dây hạ áp, gần 200 trạm biến áp có tổng dung lượng trên 35.000kVA trên địa bàn tỉnh.

 • Hà Tĩnh: Gói thầu xây dựng hạ tầng 154 tỷ đồng tại Hồng Lĩnh tìm được nhà thầu

  (Xây dựng) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa công bố Công ty TNHH Như Nam trúng Gói thầu 01.XL-TB thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình hạ tầng kỹ thuật khu công viên trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1).

 • Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công ngay từ đầu năm

  (Xây dựng) – Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công ngay từ đầu năm.

 • Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Xác định rõ tiềm năng riêng trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

  Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chiều 23/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: Trong bản quy hoạch lần này, thành phố Hà Nội cần xác định rõ được những tiềm năng riêng, các thế mạnh khác biệt và nổi trội.

 • Điều kiện chủ đầu tư được áp dụng chỉ định thầu

  (Xây dựng) - Ông Phạm Minh Phúc (Quảng Ninh) có câu hỏi liên quan tới các điều kiện chủ đầu tư được áp dụng chỉ định thầu, gửi tới cơ quan có thẩm quyền nhờ hướng dẫn giải đáp.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load