Thứ sáu 21/06/2024 21:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, kiên quyết không hợp thức hóa cho sai phạm

15:21 | 02/05/2024

(Xây dựng) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; với quan điểm kiên quyết không hợp thức cho sai phạm, không lặp lại sai phạm đã thanh tra, kiểm tra, kiểm toán… chỉ ra, không làm phát sinh sai phạm mới.

Quảng Nam: Tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, kiên quyết không hợp thức hóa cho sai phạm
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư với quan điểm không sai phạm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã có Công văn 3021 về việc triển khai thực hiện chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Theo đó, triển khai thực hiện Thông báo số 757 ngày 24/4/2024 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và Công văn số 380 ngày 25/4/2024 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; với quan điểm kiên quyết không hợp thức cho sai phạm, không lặp lại sai phạm đã thanh tra, kiểm tra, kiểm toán… chỉ ra, không làm phát sinh sai phạm mới.

Đảm bảo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, gắn với tăng cường phân cấp, ủy quyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; Phân tích, đánh giá đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ qua của từng thời điểm, dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp để giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết các nội dung theo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các chủ thể liên quan; không để thất thoát và nguy cơ thất thoát ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, hủy bỏ các quy định, thủ tục không cần thiết tạo rào cản cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tích cực nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật để tham mưu UBND tỉnh tăng cường phân cấp, ủy quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết trên môi trường điện tử và tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng, thanh tra công vụ của các cơ quan liên quan.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát các tồn tại, vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 6/5/2024 để xem xét, trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thảo luận, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh.

Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các địa phương và các tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng theo quy định, đảm bảo nhân lực, điều kiện làm việc, cơ chế tài chính đáp ứng hiệu quả công việc.

Hướng dẫn các địa phương và chủ đầu tư các dự án lập hồ sơ, thủ tục để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Trong đó có các dự án trong quá trình thanh tra, kiểm tra và các dự án đang thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ (do trước đây đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra nên chưa giải quyết); thường xuyên rà soát, tổng hợp, trường hợp cần thiết báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh bổ sung các kỳ họp đột xuất để sớm phê duyệt danh mục thu hồi đất và Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện, kịp thời thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư theo đúng quy định.

Căn cứ nhu cầu sử dụng đất theo từng giai đoạn của dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, điều chỉnh tại văn bản pháp lý về đầu tư để hướng dẫn các chủ đầu tư, địa phương liên quan lập hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất sau khi đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng phần diện tích nhỏ, “da beo” còn lại do trước đây vướng mắc chưa giải phóng mặt bằng được và đến nay đã giải phóng mặt bằng xong thì thực hiện giao đất, cho thuê đất để khớp nối đồng bộ mặt bằng thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt.

Về giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất: Đối với các dự án nhà ở đã được giao đất toàn bộ diện tích, trong đó có các dự án được nêu tại Kế hoạch số 1892 ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh, đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dịch vụ, hạ tầng xã hội theo Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) được duyệt, được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu; đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất được giao, cho thuê theo các quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của dự án trước đây nhưng do chủ đầu tư tự thuê tư vấn xác định giá đất hoặc xác định giá đất không đúng thời điểm giao đất, xác định giá đất có yếu tố chuyển nhượng, yếu tố giảm giá chưa đúng quy định; hiện nay, trong thời gian chờ phê duyệt lại giá đất cụ thể của dự án, trường hợp chủ đầu tư đã thực hiện việc tạm nộp hoặc có phương án đảm bảo tài sản cho việc tạm nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn thiếu thì tổ chức rà soát từng dự án cụ thể, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án và cho tách thửa, chuyển nhượng, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng theo quy định pháp luật nhưng phải đảm bảo các giải pháp truy thu số tiền chênh lệch sau khi xác định lại giá đất, quyết toán, không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

Đối với các dự án nhà ở đã được giao đất từng phần (chưa giao hết toàn bộ diện tích của dự án do chưa giải phóng mặt bằng xong) và chủ đầu tư đã nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên phần diện tích đất được giao, cho thuê (còn vướng giải phóng mặt bằng diện tích nhỏ không ảnh hưởng hạ tầng chính) không vướng về giá đất hoặc trường hợp chủ đầu tư đang thuộc đối tượng phải điều chỉnh lại giá đất nhưng đã thực hiện việc tạm nộp hoặc có phương án đảm bảo tài sản cho việc tạm nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn thiếu thì tổ chức rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Block cho chủ đầu tư. Việc giải quyết thủ tục tách thửa, chuyển nhượng, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua đối với các Block này trên phần diện tích được giao thực hiện theo đúng quy định; phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo các giải pháp truy thu số tiền chênh lệch sau khi xác định lại giá đất, quyết toán dự án, không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

Tích cực rà soát quy hoạch các mỏ nguyên vật liệu đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh nhưng chưa lập thủ tục khai thác để hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thống nhất triển khai thực hiện các bước tiếp theo để sớm giải quyết vấn đề thiếu hụt vật liệu xây dựng hiện nay.

Quảng Nam: Tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, kiên quyết không hợp thức hóa cho sai phạm
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở, ngành sớm giải quyết dứt điểm vướng mắc dự án bất động sản, nhà ở xã hội cho nhà đầu tư.

Tháo gỡ vướng mắc dự án bất động sản, nhà ở xã hội

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát thủ tục pháp lý và thực tế triển khai thực hiện của từng dự án để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc điều chỉnh tiến độ đầu tư, điều chỉnh quy mô đầu tư theo từng nhóm dự án tại Kế hoạch số 1892 ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh.

Đối với các dự án không có vướng mắc về thủ tục đầu tư và các dự án bất động sản du lịch, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh hết thời gian thực hiện dự án: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc đảm bảo các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch, kiến trúc, giao đất, cho thuê đất, kế hoạch, nhu cầu sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính, ký quỹ đầu tư, chương trình phát triển nhà ở... để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể đúng quy định và không làm thất thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời, rà soát, đề xuất thu hồi các dự án mà nhà đầu tư không tích cực thực hiện các thủ tục sau khi có chủ trương đầu tư và công nhận nhà đầu tư, không đảm bảo năng lực tài chính, năng lực đầu tư để tổ chức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới thực hiện dự án, không để tình trạng dự án treo, quy hoạch treo kéo dài.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án đang thực hiện dở dang, chưa giao đất, cho thuê đất hết toàn bộ diện tích dự án; căn cứ vào Quy hoạch phân khu (1/2000), Quy hoạch chi tiết (1/500) đã được phê duyệt để xác định tiến độ thực hiện quy hoạch gắn với nhu cầu sử dụng đất phù hợp; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, làm rõ nội dung tiến độ chi tiết thực hiện dự án phù hợp với văn bản pháp lý về đầu tư để làm căn cứ giải quyết việc giao đất, cho thuê đất sau khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên phần diện tích có nhu cầu.

Thường xuyên rà soát các dự án chuyển chủ đầu tư không đúng quy định, nội dung ưu đãi đầu tư không đúng quy định… để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Đối với Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các dự án phát triển nhà ở, khu dân cư, khu đô thị để đảm bảo phù hợp với Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, phù hợp với các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn mới và các quy hoạch có liên quan; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát sinh theo đúng quy định.

Theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, quản lý quy hoạch theo Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chi tiết đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các quy định hiện hành của pháp luật.

Thường xuyên theo dõi tình hình thị trường và thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu ban hành đơn giá nhân công, vận chuyển mới phù hợp, không để kéo dài. Đồng thời, tiếp tục rà soát để kiến nghị với Bộ Xây dựng có hướng dẫn về công tác cấp mới/cấp lại Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy.

Thanh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
 • 8 loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ngày 20/6/2024 ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

 • CEO Mai Kiều Liên: “Mọi hoạt động của Vinamilk phải mang lại giá trị cho cộng đồng”

  (Xây dựng) - CEO Mai Kiều Liên chia sẻ về hành trình trở thành “Top 5 thương hiệu sữa có tính bền vững nhất toàn cầu” của Vinamilk và phác họa những bước đi hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.

 • Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng cuối năm 2024

  (Xây dựng) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng cuối năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội.

 • Liên Hà Thái - Khu công nghiệp xanh kiểu mẫu: Điển hình thu hút vốn đầu tư FDI

  (Xây dựng) - Thủ tướng Phạm Minh Chính hai lần về thăm và làm việc tại KKT Thái Bình đã ghi nhận, gửi gắm niềm tin vào Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhà đầu tư xây dựng KCN Liên Hà Thái trở thành KCN đầu tàu, kiểu mẫu, thân thiện với môi trường, công nghệ cao hàng đầu ở vùng châu thổ sông Hồng, điển hình trong thu hút vốn đầu tư FDI.

 • Đồng bằng sông Cửu Long: Bao giờ “đánh thức” tiềm năng?

  (Xây dựng) - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đứng đầu cả nước về sản lượng lúa gạo, thủy sản và trái cây. Vùng này đóng góp 56% sản lượng lúa gạo (24,5 triệu tấn), 98% sản lượng cá tra (1,41 triệu tấn) và 60% các loại trái cây cả nước (4,3 triệu tấn), 95% lượng gạo xuất khẩu và 60% lượng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên thời gian dài, vùng được xem như là vùng trũng về kinh tế, giáo dục, y tế. Thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách ưu tiên cho vùng để phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có. Nhưng đến nay, tài nguyên về năng lượng sạch, cảng biển vẫn chờ chính sách.

 • Yên Bái: Hoàn thành lắp đặt tua bin Tổ máy 1, Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2

  (Xây dựng) - Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà 2 đã hoàn thành công tác lắp đặt tua-bin Tổ máy số 1. Đây là hoạt động thiết thực để chào mừng Lễ công bố huyện Yên Bình đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2040.

Xem thêm
 • Giải ngân gói tín dụng 120 nghìn tỷ

  (Xây dựng) - Sau 1 năm triển khai, Chương trình gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng mới giải ngân chưa đến 1% nguồn vốn, do gặp nhiều vướng mắc như: Khả năng đáp ứng của chủ đầu tư về năng lực tài chính, tài sản bảo đảm, pháp lý dự án, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất…

  08:00 | 21/06/2024
 • Tự động hóa và năng lượng - Động lực cho sản xuất thông minh

  (Xây dựng) – Ngày 20/6, tại Bình Dương đã diễn ra Hội nghị Tự động hóa và năng lượng - Động lực cho sản xuất thông minh, với sự tham gia của các Sở, ngành tỉnh Bình Dương và Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (Kocham) và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

  23:14 | 20/06/2024
 • Vĩnh Phúc nỗ lực thu hút đầu tư FDI

  (Xây dựng) – Dòng vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc từ đầu năm đến nay vẫn tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thu hút FDI trên toàn cầu suy giảm. Thực tế này cho thấy, Vĩnh Phúc vẫn là địa phương có sức hấp dẫn trong mắt của nhà đầu tư nước ngoài và phản ánh rõ nét môi trường đầu tư thuận lợi của tỉnh.

  19:52 | 20/06/2024
 • Hà Tĩnh: Cần chú trọng triển khai chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu theo tinh thần Nghị quyết

  (Xây dựng) – Nghị quyết số 113/2023 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn trong 2024-2025 đã đưa ra 5 chính sách trong đó duy trì 2 chính sách và bổ sung 3 chính sách mới. Tuy nhiên, hiện nay công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực logistics còn nhiều hạn chế, chưa khai thác triệt để các tiềm năng, lợi thế và hiệu quả còn thấp chưa đáp ứng được chính sách hỗ trợ mà Nghị quyết đề ra.

  19:44 | 20/06/2024
 • Bắc Giang: Tập trung cao cho giải ngân vốn đầu tư công

  (Xây dựng) - Trong nửa đầu năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công của toàn tỉnh Bắc Giang mới đạt hơn 21% kế hoạch. Do đó, tỉnh Bắc Giang đang tập trung quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn trong giai đoạn cuối năm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  19:41 | 20/06/2024
 • Bắc Giang: Tập trung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

  (Xây dựng) - Với nhiều khó khăn trong thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia khiến tỷ lệ giải ngân mới đạt 15,5% trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu các cấp, ngành địa phương trong tỉnh cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

  19:26 | 20/06/2024
 • Long An: GRDP tăng 5,26%, mức cao nhất từ năm 2021

  (Xây dựng) - Trong 6 tháng đầu năm 2024, GRDP của tỉnh Long An ước đạt 5,26%, đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm cao nhất kể từ năm 2021 đến nay.

  18:59 | 20/06/2024
 • Thanh Hóa: Thay chủ đầu tư dự án xây dựng, khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 525/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 - Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  19:05 | 19/06/2024
 • Thanh Hóa: Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh

  (Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn.

  16:16 | 19/06/2024
 • Lào Cai: Phê duyệt chủ trương đầu tư cho 7 dự án trong 6 tháng đầu năm 2024

  (Xây dựng) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 7 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các dự án được phê duyệt chủ yếu là lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng.

  15:29 | 19/06/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load