Thứ năm 20/06/2024 04:32 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Hơn 764 tỷ đồng triển khai chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024

21:15 | 15/03/2024

(Xây dựng) – Trong năm 2024, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục triển khai 7 dự án thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững với tổng kinh phí dự kiến hơn 764,5 tỷ đồng.

Quảng Nam: Hơn 764 tỷ đồng triển khai chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
Trong năm 2024, Quảng Nam phấn đấu giảm ít nhất 2.900 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 6%.

Năm 2024, tỉnh Quảng Nam phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ huyện nghèo từng bước thoát khỏi tình trạng khó khăn.

Phấn đấu giảm ít nhất 2.900 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 6% và đạt mục tiêu theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2024.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện kế hoạch năm 2024 hơn 764,5 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh phí thực hiện chương trình từ năm 2023 về trước được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển sang năm 2024 thực hiện). Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 664,8 tỷ đồng; ngân sách địa phương đối ứng (tỉnh, huyện, xã bằng 15% so với ngân sách Trung ương hỗ trợ) hơn 99,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao các Sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch đảm bảo theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh và các văn bản liên quan.

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan của cấp tỉnh và các địa phương (cấp huyện, cấp xã) có giải pháp huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp khác để cùng với nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Kế hoạch đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Đảm bảo kịp thời, đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung hỗ trợ của Chương trình và đúng quy định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh và các địa phương (cấp huyện, cấp xã), khả năng tham gia của các đối tượng trong thực hiện Chương trình. Quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch.

Tăng cường thực hiện lồng ghép nguồn lực từ các Chương trình MTQG và các chương trình, dự án, chính sách, hoạt động khác đang triển khai trên cùng một địa bàn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững.

Việc tổ chức thực hiện Chương trình phải gắn với thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 ban hành tại Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch và các hoạt động, dự án, chính sách về giảm nghèo.

Hải Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load