Thứ năm 30/05/2024 03:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

14:31 | 24/04/2024

(Xây dựng) - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Quy định, hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê, cơ sở dữ liệu và các mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Dự thảo Thông tư này quy định, hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê, cơ sở dữ liệu và các mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến quản lý, đầu tư và hoạt động của cụm công nghiệp.

Chế độ báo cáo thống kê về cụm công nghiệp

Theo dự thảo, đối tượng thực hiện chế độ báo cáo là Sở Công Thương; Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc UBND cấp huyện; Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ:

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng (đầu năm) được tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo.

Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hàng năm được tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo.

Chế độ báo cáo định kỳ:

Định kỳ trước ngày 20/6 và 20/12 hàng năm, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng và cả năm theo Biểu số 1.1 Phụ lục I Thông tư này, gửi Cơ quan thống kê cấp huyện và sao gửi Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc UBND cấp huyện.

Định kỳ trước ngày 20/6 và 20/12 hàng năm, chủ đầu tư báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trong 6 tháng và cả năm theo Biểu số 1.2 Phụ lục I Thông tư này, gửi Cơ quan Thống kê cấp huyện và sao gửi Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc UBND cấp huyện và Sở Công Thương.

Định kỳ trước ngày 25/6 và 25/12 hàng năm, Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc UBND cấp huyện báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn trong 6 tháng và cả năm theo Biểu số 1.3 Phụ lục I Thông tư này, gửi Sở Công Thương, UBND cấp huyện.

Định kỳ trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm, Sở Công Thương báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn trong 6 tháng và cả năm theo Biểu số 1.4 Phụ lục I Thông tư này, gửi UBND cấp tỉnh và Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương).

Các đối tượng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ bằng văn bản, hệ thống thư điện tử hoặc thông qua cập nhật dữ liệu vào Cơ sở sở dữ liệu cụm công nghiệp (đối với Sở Công Thương, Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc UBND cấp huyện). Ngoài ra, các đối tượng thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp

Cục Công Thương địa phương đầu mối, phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước; hướng dẫn Sở Công Thương cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước.

Sở Công Thương tổ chức xây dựng, vận hành và hướng dẫn Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc UBND cấp huyện cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh; có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn vào Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước.

Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn vào Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load