Thứ tư 07/06/2023 21:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Áp dụng đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn sẽ nâng cao chất lượng công trình

18:04 | 01/12/2020

(Xây dựng) - Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn ra đời nhằm để tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động thiết kế, xây dựng công trình, các chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn lập dự án, khảo sát thiết kế, thẩm tra thiết kế, kiểm định chất lượng công trình… áp dụng giúp nâng cao chất lượng công trình.

thua thien hue ap dung dung cac tieu chuan quy chuan se nang cao chat luong cong trinh
Nếu áp dụng đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng sẽ nâng cao chất lượng công trình.

Theo Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế, việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng theo quy định hiện hành tại Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

Nguyên tắc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bắt buộc áp dụng trong các hoạt động xây dựng, bao gồm: Khảo sát và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng; thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; sản xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được áp dụng trong hoạt động xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, ngoại trừ các tiêu chuẩn được trích dẫn trong quy chuẩn hoặc văn bản quy phạm pháp luật. Việc áp dụng tiêu chuẩn phải đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án trong toàn bộ quá trình khảo sát, thí nghiệm, thiết kế, sản xuất và chế tạo, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.

Phải phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài phải phù hợp với yêu cầu được nêu trong các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc áp dụng do các bộ, ngành quy định.

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia. Trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia, người quyết định đầu tư có thể xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn nước ngoài. Phương thức áp dụng tiêu chuẩn được áp dụng trực tiếp trong các hoạt động xây dựng. Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn với phiên bản mới nhất. Có thể áp dụng tiêu chuẩn một cách gián tiếp thông qua việc thực hiện các quy định trong các tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật, trong đó có viện dẫn toàn bộ hoặc một phần nội dung tiêu chuẩn đó.

Các tiêu chuẩn được lựa chọn và áp dụng trong các hoạt động xây dựng ở Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: Đảm bảo các nguyên tắc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đã nêu trên; Phải được người quyết định đầu tư xem xét, lựa chọn và chấp thuận trong dự án đầu tư xây dựng công trình. Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở hoặc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho các hoạt động xây dựng do mình quản lý.

thua thien hue ap dung dung cac tieu chuan quy chuan se nang cao chat luong cong trinh
Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn góp phần hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị thi công cách thức để đạt được các yêu cầu của quy chuẩn xây dựng.

Người quyết định đầu tư tổ chức xem xét và chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn theo thẩm quyền đã nêu ở trên, trong quá trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Trong nội dung của dự án đầu tư xây dựng, hệ thống các tiêu chuẩn xây dựng kiến nghị áp dụng phải bao gồm: Đối với tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn của nước ngoài, cần có toàn văn tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn dưới dạng bản mềm hoặc bản in, kèm theo bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh cho phần nội dung sử dụng; Thuyết minh sự đáp ứng của các tiêu chuẩn so với các yêu cầu về nguyên tắc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nêu ở trên.

Theo Sở Xây dựng Thừa Thiên – Huế, nhằm tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động thiết kế, xây dựng công trình, các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn lập dự án, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng áp dụng đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, nhà ở, chung cư nhằm có khả năng chịu được bão, lốc xoáy, giông có cường độ cao và khả năng kháng chấn khi có động đất xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Ông Hà Xuân Hậu – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Từ năm 2006, với việc ban hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ra đời. Ngoài ra, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp xây dựng nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia giúp các doanh nghiệp từng bước tăng sức cạnh tranh, tạo uy tín và đảm bảo tính bền vững cho công trình.

Nếu trước đây, việc xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam (quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả...) và quy chuẩn Việt Nam (quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý sản phẩm, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ…) là điểm yếu, thì hiện nay, việc xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng sâu sát, đổi mới.

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đang vận dụng góp phần hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị thi công cách thức để đạt được các yêu cầu của quy chuẩn xây dựng. Đây là nền tảng giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh, tạo dựng uy tín, vì luôn cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng để áp dụng vào công trình, có thể đáp ứng được sự yêu cầu khắt khe từ các nhà thầu nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam.

Thực tế thi công hạ tầng kỹ thuật cho thấy, việc một số khu vực san nền vẫn khó đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ kỹ thuật, do đặc tính nền đất không ổn định, mặc dù đã lu lèn kỹ. Việc lát đá vỉa hè mặc dù được tiến hành đồng bộ nhưng nhiều vị trí có dấu hiệu nứt, lún, hoặc sụt, đã được tiến hành thay thế.

Theo thực thi Luật Quy chuẩn, Tiêu chuẩn quốc gia, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong Bộ rà soát và chuyển đổi các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam thành tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với pháp luật Việt Nam: Tiêu chuẩn nào còn phù hợp thì biên tập lại nội dung và cách trình; tiêu chuẩn nào không còn phù hợp thì hủy bỏ và thay thế; một số tiêu chuẩn được soát xét cho bổ sung cho phù hợp với yêu cầu mới. Trong quá trình rà soát, sửa đổi một số tiêu chuẩn về thuật ngữ, định nghĩa, bản vẽ và những vấn đề chung trong xây dựng được chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Phan Đình Dũng – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền cho biết: Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng là hành lang pháp lý để các đơn vị áp dụng. Nếu áp dụng đúng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn đề ra, công trình sẽ đảm bảo an toàn chất lương và chống chịu được với thiên tai, thời tiết.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load