Chủ nhật 23/06/2024 23:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát

08:56 | 10/05/2024

(Xây dựng) – Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trong việc tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng trực tiếp kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công phải chủ động tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư công. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, về giải ngân vốn đầu tư công hằng năm; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; chính quyền cấp huyện, cấp xã phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư, chủ đầu tư thực hiện công tác khảo sát, xác định chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án đảm bảo sát thực tế. Quản lý chặt chẽ hiện trạng khu vực dự án, hạn chế phát sinh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện.

Thực hiện phân bổ nguồn vốn đầu tư công kịp thời, phù hợp tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh, công bằng, tiết kiệm, hiệu quả trong công tác đấu thầu; nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, tác động trái pháp luật vào quá trình đấu thầu…

Thái Nguyên: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát
Thái Nguyên sẽ tiếp tục tổ chức thanh tra chuyên đề về trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Cần đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ động lập quy hoạch và thực hiện đầu tư các khu tái định cư; thực hiện công khai, minh bạch trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng theo quy định pháp luật của người dân khi Nhà nước thu hồi đất; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, trục lợi, gây khó khăn, cản trở trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, an toàn, vệ sinh lao động cho các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công tác quản lý chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát…

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load