Thứ năm 22/02/2024 01:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lào Cai thông qua Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng và kiện toàn Sở Giao thông vận tải

19:06 | 08/12/2023

(Xây dựng) - Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Lào Cai đã thông qua Nghị quyết về thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai và Nghị quyết kiện toàn Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai thành Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai.

Lào Cai thông qua Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng và kiện toàn Sở Giao thông vận tải
HĐND tỉnh Lào Cai đã thông qua Nghị quyết về thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai có 2 điều. Điều 1 quy định việc thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. Theo Nghị quyết này, Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lào Cai, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2 của Nghị quyết quy định việc tổ chức thực hiện, trong đó quy định UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đối với Nghị quyết kiện toàn Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai thành Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai có 3 điều. Điều 1 quy định việc kiện toàn Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai thành Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai. Trong đó, Sở Giao thông vận tải được quy định là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lào Cai, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về điều khoản chuyển tiếp (Điều 2), HĐND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện xử lý tài chính sau khi chia tách Sở. Cụ thể, đối với công tác chi thường xuyên, Sở Giao thông vận tải thực hiện việc thanh toán đối với các nội dung chi thuộc dự toán chi thường xuyên được giao năm 2023 trong thời gian chỉnh lý quyết toán và thực hiện công tác xử lý ngân sách cuối năm, quyết toán ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng.

Đối với công tác chi đầu tư, Sở Giao thông vận tải thực hiện thanh toán kế hoạch vốn năm 2023 đã giao cho Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đến hết ngày 31/1/2024.

Về tổ chức thực hiện Nghị quyết, được giao cho UBND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai có tờ trình gửi HĐND tỉnh về thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Lào Cai thông qua Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng và kiện toàn Sở Giao thông vận tải
UBND tỉnh Lào Cai có tờ trình gửi HĐND tỉnh về thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng và Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi khoản 4 Điều 3 của Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai, việc hợp nhất 02 sở thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng là thực hiện đúng chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước; tinh gọn tổ chức bộ máy, tiết kiệm được biên chế, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động cho phù hợp, tiết kiệm được chi thường xuyên, giảm thiểu thủ tục hành chính.

Việc hợp nhất đối với Sở Giao thông vận tải – Xây dựng 05 năm qua đã đem lại hiệu quả nhất định như: Tinh gọn bộ máy, tiết kiệm được biên chế, tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức bên trong, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động cho phù hợp; tiết kiệm được chi thường xuyên; rút ngắn thời gian trong công tác phối hợp và trong quá trình thực hiện nhiệm đã đạt được những kết quả nhất định như đã nêu ở trên.

Tuy nhiên, sau 5 năm đi vào hoạt động còn có những tồn tại, hạn chế như: Mô hình hoạt động của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai là duy nhất trên cả nước và chưa có tiền lệ; Sau 5 năm hoạt động vẫn chưa được Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ. Các Nghị định, Thông tư mang tính chất chuyên ngành cũng không quy định trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng nên rất dễ xảy ra sai sót.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đặt dưới sự chỉ đạo điều hành của 2 Bộ (Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng) và có 02 hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, phần báo cáo phải báo cáo chung cả 02 nhiệm vụ của 02 Bộ, có những văn bản cần quy định và hướng dẫn chung của ngành thì phải chờ sau khi 02 Bộ ban hành văn bản mới được hướng dẫn thực hiện, do đó làm chậm tiến độ thời gian thực hiện.

Số lượng lãnh đạo quản lý cấp Sở giảm nhiều (giảm 03 người); trên thực tế chức năng, nhiệm vụ không thay đổi so với trước sáp nhập, khối lượng công việc lớn, gây khó khăn trong việc điều hành, tổ chức thực hiện, dẫn đến một số công việc tham mưu cho Chủ tịch, UBND tỉnh còn chậm trễ; việc bố trí đi kiểm tra cơ sở, đi thực địa, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện công tác chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị cũng bị phần nào hạn chế. Chức năng nhiệm vụ của 02 Sở chỉ tương đồng ở một số lĩnh vực, một số vị trí việc làm phải sắp xếp người có chuyên môn chưa phù hợp đảm nhiệm do cắt giảm phòng ban, nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Từ thực tiễn đánh giá tổng kết mô hình thí điểm và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc kết thúc mô hình điểm hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, cần thiết tổ chức lại Sở Giao thông vận tải – Xây dựng để thành lập Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ và thống nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ.

Huy Trung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load