Thứ hai 27/05/2024 22:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

15:38 | 28/03/2024

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Văn bản số 1304 gửi các đơn vị trực thuộc và các sơ Xây dựng địa phương để tổ chức các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Bộ Xây dựng triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Huấn luyện an toàn cho người lao động tại Công ty Cổ phần Phục Hưng.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Văn bản số 5106/KH-BCĐTƯ ngày 28/11/2023 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương, Bộ Xây dựng hướng dẫn triển khai Kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024 nhằm:

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng, đồng thời thúc đẩy công tác quản lý về an toàn, vệ sinh lao động của các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và triển khai chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Tổ chức các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tập trung được sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân và người lao động tham gia hoạt động xây dựng.

Chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024 và phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024 là “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình”. Thời gian Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024, từ ngày 01-31/5/2024 với các nội dung: Tổ chức phát động phong trào thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình, tổ chức lễ mít tinh hoặc các chương trình, hoạt động hưởng ứng phù hợp với chủ đề, nội dung của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024.

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về an toàn trong thi công xây dựng và Tài liệu hướng dẫn Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên trang Web của Bộ Xây dựng.

Xây dựng và tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm, phóng sự với chủ đề, nội dung về an toàn, vệ sinh lao động tới các cơ quan, tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên và các công trường đang thi công xây dựng bằng các hình thức trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng cường tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động cho bộ phận quản lý, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động và người lao động; tổ chức hội nghị, hội thảo, đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động và các hoạt động phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp phòng ngừa tai nạn tại nơi làm việc và trên công trường xây dựng.

Rà soát, hoàn thiện hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động của các chủ thể, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và quy định rõ trách nhiệm quản lý về an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình; xử lý, đề xuất xử lý các vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có) theo quy định của pháp luật. Tổ chức khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bộ Xây dựng giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) chủ trì xây dựng Tài liệu hướng dẫn kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại các Bộ, ngành, địa phương; Chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam và một số Sở Xây dựng tổ chức Đoàn kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; tổng kết, báo cáo kết quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024.

Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục Giám định tổ chức phát động phong trào thi đua và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, phát động phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện của đơn vị; phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024 theo kế hoạch.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương (Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện) phát động phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024 và tổ chức thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng công trình; xử lý các vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, phát động phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện của đơn vị; phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Lê Mỹ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load