Thứ năm 30/05/2024 23:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn

22:01 | 22/04/2024

(Xây dựng) – Ngày 22/4, tại phiên họp thứ 32, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn tại phiên họp thứ 32.

Những điểm mới được đề cập trong dự thảo Luật

Tại phiên họp, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày Tờ trình dự án Luật Quy hoạch đô thị và Nông thôn.

Bộ trưởng cho biết: Pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng (quy hoạch nông thôn và khu chức năng) hiện nay được quy định chủ yếu tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Chương II Luật Xây dựng năm 2014 (quy định về quy hoạch nông thôn và các khu chức năng), ngoài ra còn một số Luật khác liên quan, trong đó có Luật Quy hoạch năm 2017.

Qua 14 năm thi hành Luật Quy hoạch đô thị, 9 năm thi hành Luật Xây dựng, cùng với những yêu cầu mới của thực tiễn phát triển đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn đề xuất kế thừa và hoàn thiện các quy định về quy hoạch đô thị tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và quy định về quy hoạch xây dựng (gồm quy hoạch nông thôn, khu chức năng) tại Chương II Luật Xây dựng vào trong 01 Luật với tên gọi là “Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn”.

Phạm vi điều chỉnh của Luật đề xuất là: “Luật này quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh, tổ chức quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn và quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị báo cáo tờ trình dự án Luật.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn với 05 Chương, 08 Mục, 61 Điều. Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn được xây dựng trên cơ sở quan điểm thể chế hóa định hướng của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện chính sách, pháp luật quy hoạch; Kết hợp hài hoà giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới; Nâng cao chất lượng quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại các Nghị quyết của Đảng; Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển, hội nhập; Bảo đảm minh bạch, khả thi, thuận lợi trong tổ chức thực hiện; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, đề cao trách nhiệm, kiểm soát, giám sát việc thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn đã được Quốc hội thông qua với 03 chính sách gồm: Hoàn thiện các quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; Hoàn thiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; Hoàn thiện các quy định về lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, nguồn kinh phí và các quy định có liên quan khác nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của quy hoạch đô thị và nông thôn, quyền được tiếp cận, cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đề cập những điểm mới cơ bản dự thảo Luật đề xuất, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Thứ nhất, quy định rõ hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn về loại, cấp độ quy hoạch (Điều 5 dự thảo Luật); Tách bạch và làm rõ mối quan hệ với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ về quy hoạch; Thứ hai, tăng cường phân cấp, phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; Thứ ba, đơn giản hóa trình tự, thủ tục trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thứ tư, bổ sung, quy định rõ về nội dung quy hoạch không gian ngầm đối với các đô thị trực thuộc tỉnh và quy định quy hoạch không gian ngầm được lập riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương và đô thị mới dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng không gian, gắn kết đồng bộ không gian xây dựng trên và dưới mặt đất, mặt nước;

Thứ năm, bổ sung, quy định chặt chẽ hơn về điều kiện, yêu cầu đối với việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch; Thứ sáu, bổ sung quy định rõ hơn về nguồn kinh phí cho công tác quy hoạch, đảm bảo nguồn lực thực hiện quy hoạch; Thứ bảy, bổ sung quy định làm rõ điều kiện năng lực và trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch; sự tham gia của các cơ tổ chức, cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Thứ tám, bổ sung quy định về Hợp tác quốc tế và quy định trách nhiệm của Chính phủ theo hướng xác định rõ việc đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích đối với hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn; Thứ chín, bổ sung các quy định cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chức thực hiện quy hoạch đô thị và nông thôn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh một số điểm mới của dự thảo Luật.

Việc hợp nhất các quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn vào một luật là phù hợp

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ: Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn theo mục đích, quan điểm đã nêu tại Tờ trình của Chính phủ.

Việc hợp nhất các quy định về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn vào một Luật là phù hợp, hướng tới bảo đảm thống nhất về định hướng chung trong kiểm soát, quản lý, phát triển đô thị và nông thôn, phát triển hài hòa và gắn kết giữa không gian đô thị và nông thôn, bổ trợ cho sự phát triển chung của địa phương, vùng và cả nước.

Về định hướng nội dung xây dựng Luật, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nêu rõ: Cần bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn phù hợp, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững; Lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; Kết hợp hài hòa giữa quá trình đô thị hoá, phát triển đô thị với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế, quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, cần gắn kết chặt chẽ với quy hoạch nông thôn; Bảo đảm định hướng gắn kết giữa đô thị và nông thôn, phù hợp với thực tiễn có sự đan xen giữa đô thị và nông thôn. Quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị; gắn với mô hình phát triển đô thị, thể hiện được đặc thù của những mô hình đô thị mới.

Cần làm rõ mối quan hệ giữa các loại quy hoạch trong hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, mối quan hệ của các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn với các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành.

Phân định rõ vị trí, vai trò của các loại quy hoạch, các cấp độ quy hoạch, bảo đảm sự liên kết, khớp nối, tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn về nội dung giữa các quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực, khó khăn cho công tác quản lý, tạo rào cản đối với các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân và doanh nghiệp…

Cùng với đó, cần thực hiện phân cấp và phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quản lý quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn nhằm tăng cường vai trò, tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương phù hợp với năng lực, nguồn lực thực hiện gắn với đề cao trách nhiệm kiểm soát, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương.

Cắt giảm thủ tục hành chính trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm” trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, dẫn đến tình trạng dự án “treo”, chậm triển khai thực hiện trên thực tế…

Rà soát mối quan hệ của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn với các quy hoạch và các luật chuyên ngành liên quan

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về sự phù hợp giữa dự thảo Luật với chủ trương của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính tương thích với các cam kết, các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên; Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của dự án luật; sự phù hợp, tương thích của luật với các luật có liên quan; Tính khả thi thực tế và cụ thể các điều khoản quy định trong dự thảo luật; Điều khoản thi hành, quy định chuyển tiếp; Hình thức, nội dung văn bản trong hồ sơ dự án luật, kết cấu dự án Luật…

Cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng: Đây là dự án Luật quan trọng. Bên cạnh dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, dự án Luật này sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý đất đai, phát triển cơ sở hạ tầng.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị: Cần rà soát quy định về khu chức năng trong Luật Xây dựng, Luật Đất đai để tránh mâu thuẫn, chồng chéo, đảm bảo sự thống nhất trong các quy định của pháp luật…

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy bày tỏ nhất trí với sự cần thiết ban hành dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, đồng thời góp ý về một số nội dung như sự quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Chủ nhiệm đề nghị: Bổ sung quy định về nội dung này trong dự thảo Luật; Đối chiếu, rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, căn cứ thế nào và ban hành ra sao, rà soát mối quan hệ của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn với các quy hoạch và các luật chuyên ngành liên quan.

Về hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy hoan nghênh Bộ Xây dựng đã triển khai xây dựng nội dung này rất tốt, có một Cổng thông tin xây dựng quy hoạch đô thị Việt Nam trên Internet. Đây là cơ sở, căn cứ góp phần xây dựng hệ thống đô thị thông minh trong thời gian tới, kết nối với việc phát triển bền vững xanh, thông minh, môi trường, chất lượng dịch vụ, con người, chất lượng cuộc sống…

Về kinh phí của nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy, không chỉ cần kinh phí của Nhà nước mà còn cần khuyến khích tư nhân cùng hỗ trợ thêm để cung cấp thêm thông tin, chia sẻ thêm các dữ liệu.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan chủ trì soạn thảo, đảm bảo tiến độ, yêu cầu theo Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội. Hồ sơ dự án Luật cơ bản đáp ứng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục tiếp thu ý kiến thẩm tra sơ bộ, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện một số báo cáo, hồ sơ cụ thể trong hồ sơ dự án luật trước khi trình Quốc hội...

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cũng bày tỏ thống nhất với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật song đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để xác định mức độ chi tiết và mối quan hệ giữa các loại quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn, đảm bảo phân định rõ vai trò, chức năng của từng loại quy hoạch, các cấp độ quy hoạch, qua đó tránh sự trùng lặp, chồng chéo giữa các loại quy hoạch.

Về tên gọi, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật cho rằng tên gọi dự thảo Luật trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khác với tên gọi đã được đưa vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lý giải rõ hơn vấn đề này để báo cáo Quốc hội xem xét.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá công tác chuẩn bị dự án Luật công phu, trách nhiệm. Chủ tịch Quốc hội thống nhất cách tiếp cận của dự án Luật là kế thừa Luật Quy hoạch đô thị hiện hành, cùng với đó là cụ thể hóa các nội dung, bổ sung một số quy định mới, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn bất cập và bảo đảm đồng bộ trong hệ thống pháp luật…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, cụ thể hóa hơn quan điểm, nguyên tắc trong các văn kiện của Đảng đã nêu. Dự án luật cần có rà soát để làm rõ, giải quyết mối quan hệ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới; Mối quan hệ giữa đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị; Quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu; Tiêu chí tiêu chuẩn quy hoạch đô thị gắn với mật độ dân số và kết cấu hạ tầng để tính toán cân bằng phát triển đô thị theo chiều rộng và phát triển đô thị theo mô hình TOD; Tiêu chí thiết yếu trong quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát để bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật Luật này với các Luật liên quan…

Cần giải trình rõ, cụ thể hơn việc thay đổi tên gọi của luật

Tiếp thu, giải trình làm rõ nội dung được nêu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, ý kiến của Ủy ban thẩm tra, nhất là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội… từ tên gọi, phạm vi điều chỉnh, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thông pháp luật đến các quy định cụ thể…

Bộ sẽ rà soát, tiếp thu, cụ thể hóa các nội dung và dự kiến có báo cáo giải trình rõ thêm các vấn đề liên quan đến các điểm mới, phạm vi điều chỉnh, tính thống nhất đồng bộ, đối tượng điều chỉnh…

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ: Để đảm bảo chất lượng dự án Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu những ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thẩm tra, bổ sung đầy đủ các hồ sơ chi tiết còn thiếu, đánh giá tác động đầy đủ các chính sách mới so với luật hiện hành, giải trình rõ, cụ thể hơn việc thay đổi tên gọi của Luật.

Tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ hơn các chủ trương của Đảng về quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển bền vững đô thị Việt Nam, xây dựng hoàn thiện quy hoạch đô thị và nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, lâu dài, đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế với các yếu tố văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, gắn kết không gian đô thị và nông thôn, hỗ trợ sự phát triển của các vùng trên cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của cơ quan thẩm tra để hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật. Ủy ban Kinh tế thẩm tra chính thức, trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (dự kiến diễn ra vào tháng 5/2024).

Minh Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
 • Thành phố Hải Phòng mở rộng nội thị để tạo đà phát triển mạnh mẽ hơn

  (Xây dựng) – Ngày 30/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến của các Bộ, ngành về 3 nội dung: Rà soát tiêu chí phân loại đô thị thành phố Hải Phòng theo tiêu chí đô thị loại I, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập quận An Dương và khu vực quận Hồng Bàng mở rộng.

 • Chuẩn mực đạo đức cách mạng - Gốc rễ để xây dựng Đảng trong sạch

  Một số cán bộ, đảng viên tại cơ quan nghiên cứu, đơn vị quản lý đều đánh giá, Quy định số 144 là cẩm nang cần thiết cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng.

 • Thủ tướng bổ nhiệm ông Trương Hải Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 30/5 về việc điều động, bổ nhiệm ông Trương Hải Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

 • Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Ngày 30/5, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp để thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực từ đầu năm đến nay.

 • Cát nhiễm mặn đáp ứng các tiêu chí về cơ lý, các điều kiện để có thể san lấp

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đề cập nội dung này khi giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận ở hội trường về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.

 • Hôm nay, thảo luận ở hội trường về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

  (Xây dựng) – Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, hôm nay 30/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; Nghe các báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Xem thêm
 • Đại biểu Quốc hội “hiến kế” phát triển kinh tế - xã hội

  (Xây dựng) – Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày 29/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và ngân sách Nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Các đại biểu đã “hiến kế” nhằm thúc đẩy phát triển KTXH.

  21:20 | 29/05/2024
 • Khai mạc Triển lãm quốc tế Vietbuild Industry Hà Nội 2024

  (Xây dựng) – Sáng 29/5, được sự chỉ đạo, bảo trợ của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội, Triển lãm quốc tế Vietbuild Industry Hà Nội 2024 với chủ đề “Máy móc thiết bị - Hàng công nghiệp - Vật liệu xây dựng & Trang trí nội ngoại thất” đã được khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia.

  17:19 | 29/05/2024
 • Bổ sung, làm rõ các quy định về môi trường trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

  (Xây dựng) – Tại phiên họp chiều 28/5 về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận, làm rõ thêm nhiều nội dung, đề xuất cụ thể việc tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý một số điều, khoản quy định cụ thể trong dự thảo Luật, nhằm bảo đảm tính khả thi, nâng cao chất lượng, hiệu quả cao khi thi hành Luật. Đáng chú ý, việc cần bổ sung, làm rõ quy định về môi trường, đảm bảo đồng bộ về pháp luật bảo vệ môi trường... là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm.

  15:25 | 29/05/2024
 • Cân nhắc trong việc cho phép xây dựng công trình tại bãi bồi, bãi nổi sông Hồng

  (Xây dựng) – Ngày 28/5, trong chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Liên quan đến nội dung cho phép xây dựng, hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa tại bãi sông, bãi bồi, bãi nổi sông Hồng…, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) vẫn còn có ý kiến băn khoăn, thận trọng.

  10:59 | 29/05/2024
 • Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước

  (Xây dựng) – Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024; Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

  10:49 | 29/05/2024
 • Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát dự án giao thông trọng điểm tại Ninh Bình

  (Xây dựng) – Trong chương trình làm việc chiều 28/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát một số dự án giao thông trọng điểm và cơ sở sản xuất tại tỉnh Ninh Bình.

  20:54 | 28/05/2024
 • Xác định rõ chính sách đặc thù của Thủ đô

  (Xây dựng) – Chiều 28/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) về một số nội dung chính bao gồm nguyên tắc áp dụng pháp luật; các quy định về tổ chức chính quyền đô thị; xây dựng, phát triển, quản lý bảo vệ Thủ đô; tài chính, ngân sách, huy động nguồn lực để phát triển Thủ đô…

  18:38 | 28/05/2024
 • Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nhóm vấn đề

  (Xây dựng) - Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trong thời gian 2,5 ngày từ sáng 4/6 đến sáng ngày 6/6, với 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kiểm toán, Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

  18:24 | 28/05/2024
 • Công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  (Xây dựng) – Sáng 28/5, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  14:41 | 28/05/2024
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

  (Xây dựng) - Chiều 27/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Manuela V. Ferro, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) đang thăm, làm việc tại Việt Nam và bà Mariam J. Sherman – người vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Quốc gia mới của WB tại khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia từ ngày 1/5/2024 với trụ sở chính tại Hà Nội.

  08:50 | 28/05/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load