Thứ năm 18/07/2024 17:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Ban hành Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với cấp huyện, cấp xã

15:20 | 27/06/2024

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 về việc ban hành Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp huyện và Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Ban hành Khung Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng đối với cấp huyện, cấp xã
Khung Chỉ số Cải cách hành chính làm cơ sở để UBND cấp huyện ban hành chỉ số Cải cách hành chính áp dụng cho các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn.

Theo đó, Khung Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) làm cơ sở để UBND cấp huyện ban hành chỉ số CCHC áp dụng cho các phòng chuyên môn và tương đương và Chỉ số CCHC áp dụng cho UBND các xã, phường, thị trấn nhằm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các Phòng, các Xã trực thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC chung của cấp huyện.

Khung Chỉ số CCHC được cấu trúc thành các nội dung đánh giá. Mỗi nội dung gồm các Tiêu chí, mỗi Tiêu chí có thể gồm các Tiêu chí thành phần. Chỉ số CCHC đối với các Phòng và Chỉ số CCHC cấp xã được đánh giá thông qua thẩm định điểm tự chấm và thông qua Điều tra xã hội học (ĐT XHH). Trong đó, ĐT XHH được khuyến khích thực hiện, không bắt buộc. Kết quả Chỉ số CCHC được xác định bằng tổng điểm thẩm định và điểm ĐT XHH, quy đổi về thang điểm 100, đơn vị tính là %. Trong trường hợp không tổ chức ĐT XHH, kết quả thẩm định điểm tự chấm là kết quả Chỉ số, được quy đổi về thang điểm 100, đơn vị tính là %.

Cụ thể, Khung Chỉ số CCHC đối với các Phòng được cấu trúc thành 08 nội dung đánh giá, bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành. Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Cải cách chế độ công vụ. Quản lý tài chính. Hiện đại hóa hành chính. Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội.

Khung Chỉ số CCHC cấp xã được cấu trúc thành 08 nội dung đánh giá, bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành. Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Nâng cao chất lượng đội ngũ. Quản lý tài chính. Hiện đại hóa hành chính. Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội.

Phương pháp đánh giá được quy định gồm:Tự đánh giá và thẩm định điểm tự đánh giá; Đánh giá qua ĐT XHH; Xác định Chỉ số CCHC; Báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch và triển khai xác định Chỉ số CCHC đối với các phòng và các xã hàng năm. Xây dựng các mẫu Báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC các phòng, các xã đối với UBND cấp huyện. Theo dõi, đôn đốc UBND cấp huyện ban hành Chỉ số CCHC áp dụng cho các phòng và các xã trực thuộc; triển khai tổ chức thực hiện. Tổng hợp kết quả xác định Chỉ số CCHC áp dụng cho các phòng và các xã hàng năm, báo cáo UBND thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thông tin tuyên truyền về Khung Chỉ số CCHC đối với các phòng và các xã; đề xuất giải pháp công nghệ, nghiên cứu, hướng dẫn UBND cấp huyện ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai xác định Chỉ số CCHC.

UBND cấp huyện căn cứ Khung Chỉ số CCHC, ban hành Chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các phòng và các xã trực thuộc (hoàn thành trước ngày 01/08/2024). Hàng năm, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai xác định Chỉ số CCHC đối với các phòng và các xã. Gửi Kế hoạch về Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 01/9 hằng năm. Báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC áp dụng đối với các phòng và các xã trực thuộc về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ, trước ngày 25/12 của năm đánh giá). Bố trí kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC theo quy định.

UBND cấp huyện xây dựng Chỉ số CCHC đối với các phòng và Chỉ số CCHC cấp xã phải căn cứ theo Khung Chỉ số CCHC do UBND thành phố ban hành và đặc thù, nguồn lực và nhiệm vụ trọng tâm CCHC của địa phương trong từng thời kỳ; đảm bảo thực chất, khách quan, không hình thức; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành làm thước đo.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load