Chủ nhật 10/12/2023 20:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

An Giang: Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

16:23 | 19/09/2023

(Xây dựng) – Ngày 18/9, ông Phan Duy Quang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang đã ký ban hành Công văn số 3466/SXD-GĐXD về việc hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

An Giang: Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
Sở Xây dựng An Giang.

Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy và ý kiến góp ý từ các Sở, ban, ngành và các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh; nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu, Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Trách nhiệm của chủ đầu tư

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng công trình phải do cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ: Khi tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (kể cả Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở cho dự án, Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn khi xác định phần chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu có áp dụng 20% chi phí tư vấn giám sát (chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để xác định phần chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu này thuộc thành phần chi phí tư vấn xây dựng làm cơ sở thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu có gói thầu tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu đảm bảo thuận tiện triển khai thực hiện (tránh trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nhiều lần).

Về trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình và trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, trong đó:

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình không quá 03 lần đối với công trình cấp đặc biệt và công trình cấp I, không quá 02 lần đối với công trình còn lại. Thời hạn ra văn bản không quá 14 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và không quá 7 ngày đối với các công trình còn lại kể từ ngày tổ chức kiểm tra.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (1 lần hoàn thành). Thời hạn ra văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 30 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 20 ngày đối với công trình còn lại kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.

Từ trình tự và thời gian thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình nêu trên, đề nghị chủ đầu tư trong quá trình lập và trình cơ quan tham mưu về đấu thầu của người quyết định đầu tư thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư rà soát xác định thời gian thực hiện gói thầu tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu theo thời gian thực hiện tối đa kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm kiểm tra trong quá trình thi công 02 lần và khi hoàn thành công trình 01 lần, mỗi lần là 30 ngày.

Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Cơ quan chuyên môn được cấp quyết định đầu tư giao thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (kể cả Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế xây dựng công trình, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở có trách nhiệm rà soát, kiểm tra việc áp dụng chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu có áp dụng 20% chi phí tư vấn giám sát (chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được xem là yêu cầu xác định phần chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu này thuộc thành phần chi phí tư vấn xây dựng để làm cơ sở cho việc: Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở cho chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu có gói thầu tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu đảm bảo thuận tiện triển khai thực hiện (tránh trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nhiều lần).

Trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu cho từng công trình, hạng mục công trình (theo từng gói thầu cụ thể), cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm mời tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để mời tham gia phối hợp kiểm tra và đề nghị chủ đầu tư thực hiện việc ký kết hợp đồng thực hiện việc phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định. Lưu ý: Các cơ quan chuyên môn về xây dựng cần căn cứ nội dung, trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, thực hiện lựa chọn tổ chức tư vấn phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu có kinh nghiệm, năng lực phù hợp trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng, kiểm định xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Đối với gói thầu tư vấn phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu

Gói thầu tư vấn phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án đầu tư xây dựng được hình thành là một gói thầu có giá trị bằng giá trị được duyệt trong tổng mức đầu tư (20% chi phí giám sát) theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong trường hợp chủ đầu tư hình thành nhiều gói thầu thi công xây dựng cho từng hạng mục công trình hoặc nhiều hạng mục công trình có thời gian triển khai khác nhau (thuộc đối tượng cơ quan chuyên môn mời tổ chức tư vấn phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu): Căn cứ vào trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng được nêu tại (Trách nhiệm của nhà đầu tư) Văn bản này, chủ đầu tư tiến hành rà soát, xác định tổng thời gian thực hiện của gói thầu tư vấn phối hợp kiểm tra bằng thời gian tối đa thực hiện kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho mỗi gói thầu thi công xây dựng nhân với số gói thầu thi công xây dựng.

Đối tượng công trình cần thực hiện mời tổ chức tư vấn phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu (theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ): Tùy vào tình hình thực tế, điều kiện cụ thể của từng cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo phân cấp, tổ chức lựa chọn các công trình xây dựng mới có quy mô lớn từ cấp II hoặc công trình, hạng mục công trình thuộc đối tượng công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn và lợi ích cộng đồng quy định tại phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ để mời tổ chức tư vấn phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu theo những nội dung hướng dẫn trên.

Xử lý chuyển tiếp một số nội dung

Đối với các công trình, hạng mục công trình mà Sở Xây dựng hoặc các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đã có thông báo kế hoạch kiểm tra (có mời tổ chức tư vấn phối hợp kiểm tra) nhưng chưa bổ sung gói thầu tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đề nghị chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn việc xác định thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu (Trách nhiệm của nhà đầu tư) để rà soát, trình cơ quan tham mưu về đấu thầu của người quyết định đầu tư thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu, mà hợp đồng ký kết chưa phù hợp về thời gian thực hiện hợp đồng theo hướng dẫn này, thì chủ đầu tư tổ chức phối hợp đơn vị tư vấn tiến hành thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng trong đó xác định thời gian thực hiện cho phù hợp đảm bảo cho việc kiểm tra, kiểm soát thanh toán, quyết toán của các đơn vị có chức năng theo đúng quy định hiện hành và theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 713/TTr-STC ngày 22/6/2023 của Sở Tài chính và Công văn chấp thuận số 3728/VPUBND-KTTH ngày 13/7/2023 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc thanh toán chi phí gói thầu tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load