Thứ sáu 14/06/2024 14:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

VIUP: Vai trò đầu ngành trong lĩnh vực quy hoạch

08:31 | 01/01/2021

(Xây dựng) - Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) trong nhiều năm qua luôn là đơn vị đi đầu trong công tác nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng (QHXD) của ngành Xây dựng. Để có được thành quả đó, trong suốt những năm qua, VIUP đã luôn lấy nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng làm trọng tâm.

viup vai tro dau nganh trong linh vuc quy hoach
VIUP tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Quyết định số 68/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Viện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực quy hoạch xây dựng bao gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật và môi trường, thiết kế đô thị không gian kiến trúc cảnh quan (gọi tắt là quy hoạch xây dựng), ứng phó biến đổi khí hậu, quy hoạch bảo tồn di sản; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và thông tin…

Năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến cho ngành Xây dựng của Việt Nam gặp không ít khó khăn, nhưng VIUP vẫn nỗ lực để làm tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng, cụ thể như: Tham gia góp ý, biên soạn văn bản pháp quy quản lý ngành: Tham gia góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS; góp ý Luật Kiến trúc, Luật Quản lý phát triển đô thị; các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của các bộ Luật nói trên. Tham gia góp ý cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà chung cư. Tham gia xây dựng đề tài “Đề xuất định hướng quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đề xuất danh mục, lộ trình biên soạn QCVN, TCVN cốt lõi về xây dựng”. Viện cũng là thành viên tổ biên tập xây dựng báo cáo và bộ phận giúp việc cho báo cáo đánh giá việc thực hiện đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng trong giai đoạn 2011 - 2020 và vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của ngành Xây dựng; Góp ý kiến và đề xuất xây dựng kế hoạch triển khai của Bộ Xây dựng thực hiện quyết định phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. Nghiên cứu lập đề án đổi mới phương pháp, lý luận quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch. Tham gia tiểu ban Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật thuộc đề án Quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra, Viện cũng tham gia tổ biên tập xây dựng Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định định mức chi phí QHXD, QHĐT; tham gia góp ý dự thảo danh mục bí mật Nhà nước ngành Xây dựng…

Bên cạnh đó, VIUP cũng lên kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KHCN trong lĩnh vực QHXD đến năm 2025 và lấy nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ chính với các định hướng cụ thể như: Nghiên cứu cơ sở khoa học và dữ liệu nhằm bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu, đô thị thông minh, đô thị tăng trưởng xanh. Xây dựng cơ sở lý luận, khoa học và cơ sở dữ liệu, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia phù hợp Đề án hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ chương trình, đề án Chính phủ, mục tiêu quốc gia về nâng cao năng suất lao động, nông thôn mới, ứng phó biến đổi khí hậu, đô thị thông minh, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng chương trình đổi mới về công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, cảnh quan, thiết kế đô thị, quản lý đô thị,

Đối với công tác tư vấn quy hoạch, Viện tham gia tư vấn lập quy hoạch các đồ án trọng điểm sử dụng vốn Bộ Xây dựng như: Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, Điều chỉnh QHC TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang; Quy hoạch xây dựng các vùng huyện: Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên…

Song song với việc thực hiện tốt công tác phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, VIUP cũng tích cực đẩy mạnh việc khai thác các dự án tư vấn quy hoạch, kiến trúc từ các nguồn vốn khác với mục tiêu tăng doanh thu, từng bước tự chủ về tài chính (tự chủ chi thường xuyên theo lộ trình chung của Bộ Xây dựng). Trong năm 2020, Viện đã hoàn thành và được phê duyệt một số đồ án lớn, quan trọng như: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hưng Yên; Rà soát, đề xuất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển các KKT quốc phòng; Điều chỉnh quy hoạch chung TP Phan Thiết đến năm 2040; Điều chỉnh quy hoạch chung TP Nam Định; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đại học Đà Nẵng... và một số đồ án khác.

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được, VIUP tiếp tục tập trung định hướng nhiệm vụ trọng tâm của mình vào năm 2021 - Một năm đặc biệt nhân dịp VIUP tròn 65 tuổi (1956 - 2021) đó là làm tốt nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Viện như quy hoạch xây dựng, kiến trúc, quản lý và phát triển đô thị... Cụ thể tiếp tục tham gia góp ý, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án trọng điểm của Bộ Xây dựng (Chủ trì thực hiện và hoàn thành đề án Đổi mới phương pháp, lý luận quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch; Chủ trì tiểu ban Quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật thuộc đề án Quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực xây dựng; Tham gia góp ý, biên soạn các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường...; Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ năm 2021).

Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học bởi đây là thế mạnh của Viện, gắn kết chặt chẽ với yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển đô thị, thiết kế công trình, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Ngành trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước nói chung và chiến lược phát triển ngành Xây dựng nói riêng. Nghiên cứu cơ sở khoa học và dữ liệu góp phần, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch nông thôn mới, biến đổi khí hậu, đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh...

Tập trung khai thác, mở rộng, và triển khai các hợp đồng dịch vụ tư vấn, với mục tiêu doanh thu tăng trưởng từ 10 - 15%, tích cực khai thác các dự án quy hoạch nguồn vốn từ DN, dự án quy hoạch xã hội hóa. Trong đó tập trung vào các dự án Tư vấn Quy hoạch ngành quốc gia; quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch 2017 như quy hoạch tỉnh Hà Giang, Quảng Trị, Long An...; Quy hoạch các khu chức năng, khu kinh tế, Quy hoạch chung đô thị như: quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sa Pa, Quy hoạch chung KKT Vân Phong, KKT Dung Quất, TP Hải Dương, Sơn La, Rạch Giá...

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện công tác quản trị, trong đó tập trung vào công tác quản lý tài chính và quản lý phát triển nguồn nhân lực. Đối với công tác tài chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý tài chính, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính để đảm bảo mục tiêu tự đảm bảo chi thường xuyên giai đoạn 2025 - 2030. Đối với công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực, tập trung đào tạo kiến thức chuyên môn lĩnh vực quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch 2017 cho các cán bộ, viên chức của Viện để đáp ứng kịp thời nhu cầu công việc.

Nhìn lại những thành tích đã đạt được trong năm 2020 với nhiều thách thức, VIUP quyết tâm thực hiện tốt những kế hoạch, mục tiêu đã đề ra cho năm 2021 để tiếp tục khẳng định vai trò đầu ngành trong lĩnh vực quy hoạch và đón mừng sự kiện đặc biệt - VIUP tròn 65 mùa xuân.

Hạ Ly

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load