Thứ bảy 21/05/2022 13:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Trường hợp nào phải điều chỉnh giá trị quyết toán đã duyệt?

10:58 | 14/12/2021

(Xây dựng) – Bà Nguyễn Thị Diệu Thùy (Quảng Ninh) có câu hỏi, dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC nhưng sau đó các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước có kiến nghị giảm trừ giá trị so với giá trị quyết toán đã được phê duyệt thì chủ đầu tư có phải trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, cập nhật giá trị quyết toán đã được phê duyệt trước đó hay không?

truong hop nao phai dieu chinh gia tri quyet toan da duyet
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước có quy định quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án được cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan Thanh tra thực hiện kiểm toán, thanh tra (Khoản 3 Điều 9).

Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm hướng dẫn công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình và các đơn vị cấp dưới (Điểm b Khoản 7 Điều 25) và UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý phối hợp với chủ đầu tư xử lý các nội dung còn tồn tại của dự án (nếu có)…

Việc xử lý các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Luật Thanh tra quy định: Tại Khoản 1 Điều 10 quy định trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra, có quyền giải trình về nội dung thanh tra, có quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Tại Điều 40 quy định về xử lý và chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra:

“1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết luận thanh tra hoặc nhận được kết luận thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp hoặc Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra:

a) Xử lý, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý sai phạm về kinh tế;

b) Xử lý, yêu cầu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật;

2. Người có trách nhiệm xử lý kết luận thanh tra mà không xử lý hoặc xử lý không đầy đủ thì bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật”.

Tại Điều 41 quy định xử lý hành vi không thực hiện yêu cầu, kết luận, quyết định xử lý về thanh tra:

“2. Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Luật Kiểm toán Nhà nước quy định: Tại Điều 7 quy định về giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán:

“1. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

2. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là căn cứ để:

d) Đơn vị được kiểm toán thực hiện quyền khiếu nại”.

Tại Điều 57 quy định về nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán:

“1. Chấp hành quyết định kiểm toán…

7. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, đơn vị được kiểm toán vẫn phải thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, trừ trường hợp Tổng Kiểm toán Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước”.

Do vậy, đối với các dự án hoàn thành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo quy định nhưng sau đó dự án được các cơ quan thanh tra (theo quy định của Luật Thanh tra), cơ quan kiểm toán Nhà nước (theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước) có kết luận, kiến nghị giảm trừ giá trị so với giá trị quyết toán đã được phê duyệt, đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trên.

Sau khi thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra và cơ quan kiểm toán Nhà nước, chủ đầu tư thực hiện cập nhật giá trị quyết toán và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành xem xét, quyết định việc điều chỉnh quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Bộ Tài chính có ý kiến để công dân biết và thực hiện.

Ánh Dương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load