Thứ hai 04/12/2023 17:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

09:15 | 16/12/2022

(Xây dựng) – Chiều 15/12/2022, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết 19-NQ/TW).

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Các đồng chí chủ trì Hội nghị sơ kết.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu các địa phương có sự tham dự của một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành liên quan; đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, các sở, ngành và đại diện một số đơn vị sự nghiệp công lập…

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, hạn chế

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh cho biết: Nghị quyết số 19-NQ/TW có phạm vi rộng, tính chất quan trọng và tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội và đến mọi tầng lớp nhân dân. Do đó, Bộ Chính trị quyết định đưa nhiệm vụ sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW vào Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII "Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” và đưa vào Chương trình làm việc của Bộ Chính trị năm 2022.

Triển khai nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy đã tiến hành công tác sơ kết bằng các hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, các bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương; các chương trình kiểm tra, giám sát và ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học tại một số hội thảo, hội nghị, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Đồng chí Trần Tuấn Anh chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh một số nội dung được đề cập trong dự thảo báo cáo. Theo đó, việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương lớn của Đảng, đã được các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập đã được tinh giảm, hoạt động ngày càng hiệu quả, năng lực tự chủ ngày càng cao hơn; Số biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước giảm dần, đồng thời tăng dần số người làm việc gắn với hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; Huy động sự tham gia của xã hội ngày càng mạnh mẽ hơn trong phát triển dịch vụ sự nghiệp công...

Tuy nhiên, trong quá trình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW cho thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, hạn chế từ khâu thể chế hóa Nghị quyết đến tổ chức triển khai thực hiện: Một số cơ quan, đơn vị chưa thể hiện quyết tâm cao, có việc còn chung chung, chưa rõ thời gian, tiến độ, kết quả thực hiện. Việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, khả thi.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển...

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá sâu sắc thêm về tình hình, kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện 5 nhóm quan điểm, 2 mục tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 19-NQ/TW đã đề ra…

“Ban Chỉ đạo mong muốn lắng nghe ý kiến tham gia trực tiếp của các đại biểu nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo sơ kết để báo cáo Bộ Chính trị”, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến cho các dự thảo Báo cáo sơ kết, về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, trong đó tập trung ý kiến vào các nhận định, đánh giá, tồn tại hạn chế và nguyên nhân; cho ý kiến về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Toàn cảnh Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chia sẻ về “Kinh nghiệm sắp xếp, đổi mới, nâng cao tự chủ, chất lượng và hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; phát triển dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa gắn với Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô”. Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Anh Tuấn tham luận về “Kinh nghiệm sắp xếp, đổi mới, nâng cao tự chủ, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; huy động nguồn lực xã hội phát triển dịch vụ sự nghiệp công gắn với định hướng phát triển tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 09-NQ/TW”…

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao các ý kiến tích cực, khoa học tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí nêu rõ: Các ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội nghị đều nhất trí với những nội dung cơ bản trong dự thảo Báo cáo sơ kết. Dự thảo Báo cáo sơ kết và các tài liệu kèm theo đã tổng hợp tương đối đầy đủ, toàn diện, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu của Nghị quyết, trong đó thống nhất đánh giá một số nội dung cơ bản.

Một là, Nghị quyết 19-NQ/TW được triển khai thực hiện trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng.

Sau 5 năm thực hiện, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập được thu gọn về đầu mối, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước giảm, cao hơn mục tiêu Nghị quyết đề ra đến thời điểm năm 2021.

Nhận thức, ý thức, sự đồng thuận của các cấp, các ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập được nâng lên. Việc sắp xếp, tổ chức lại, thu gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực bước đầu.

Những kết quả đó khẳng định chủ trương đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới của đất nước.

Hai là, về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí đánh giá, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số cấp ủy còn chưa quyết liệt trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Một số mục tiêu chưa đạt được bởi nguyên nhân chủ yếu là thể chế chưa đảm bảo kịp thời, đồng bộ, khả thi. Một số cơ chế, chính sách và văn bản pháp luật liên quan đến đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập … có tính chất hướng dẫn, làm tiền đề thực hiện tinh giảm đầu mối, tinh giản biên chế, tổ chức, hoạt động đơn vị sự nghiệp chậm ban hành hoặc đã ban hành nhưng còn mâu thuẫn, chồng chéo, không tương thích; còn độ trễ lớn trong tổ chức thực hiện thể chế.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhìn chung vẫn chủ yếu do sáp nhập, hợp nhất cơ học các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành, lĩnh vực để giảm số lượng đầu mối dẫn đến các đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực sự có sự thay đổi về cơ chế hoạt động và chất lượng dịch vụ cung ứng.

Ba là, các ý kiến đều thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện Nghị quyết. Tong đó tập trung vào: Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; khẩn trương hoàn thiện thể chế đảm bảo kịp thời, đồng bộ và khả thi, trong đó tập trung các giải pháp về tinh gọn đầu mối, biên chế hưởng lương từ ngân sách gắn việc nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng thu hút tham gia của xã hội, phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công; Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công là bộ phận không thể thiếu phát triển hạ tầng xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các ý kiến cũng cho rằng cần phân loại đơn vị sự nghiệp theo các nhóm để kiến nghị giải pháp phù hợp đảm bảo dịch vụ công cơ bản, thiết yếu; phục vụ quản lý nhà nước; sự nghiệp kinh tế; dịch vụ sự nghiệp công đáp ứng nhu cầu thị trường, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Các kiến nghị giải pháp cần phù hợp, thận trọng nhưng phải quyết tâm đổi mới theo yêu cầu Nghị quyết, phù hợp điều kiện, đặc điểm lĩnh vực, địa bàn.

Việc tổ chức thực hiện phải được phân công rõ trách nhiệm trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, gắn trách nhiệm cá nhân, đặc biệt gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài cả hệ thống chính trị. Do vậy, đồng chí yêu cầu, trên cơ sở ý kiến của Hội nghị sơ kết, Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo sơ kết, Tờ trình và Kết luận để trình Bộ Chính trị trong tháng 12/2022 theo đúng kế hoạch.

Theo dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, số đơn vị sự nghiệp công lập của các Bộ, ngành, địa phương năm 2021 giảm 13,4% so với năm 2015, vượt mục tiêu của Nghị quyết trong giai đoạn 2015-2021.

Số biên chế thực hiện tinh giảm đảm bảo mục tiêu đề ra, năm 2021 giảm 10,51% so với năm 2015.

Minh Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Hải Phòng sẽ là thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới vào năm 2050

  (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 2/12/2023 phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  08:55 | 04/12/2023
 • Đề xuất cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2024

  (Xây dựng) - Tại dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Bộ Tài chính đề xuất cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2024.

  14:37 | 03/12/2023
 • Vĩnh Phúc: Cưỡng chế trích tiền tài khoản doanh nghiệp nợ gần 2,4 tỷ đồng tiền thuế

  (Xây dựng) - Mới đây, Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng Việt Nam; mã số thuế 2500295570; địa chỉ nhận thông báo thuế số 49, đường Hùng Vương, phường Hội Hợp (Vĩnh Yên).

  12:09 | 03/12/2023
 • Bài 3: Quyết tâm bứt phá

  (Xây dựng) – Làm gì để khai thác hết tiềm năng, lợi thế vốn có để đưa Hải Dương phát triển bứt phá là trăn trở của lãnh đạo tỉnh Hải Dương. Để làm được điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, chủ động, quyết liệt không chỉ của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mà còn của cả hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, những người thực thi công vụ của tỉnh Hải Dương.

  09:24 | 03/12/2023
 • Hợp đồng trọn gói giảm khối lượng công việc, xử lý thế nào?

  (Xây dựng) - Hợp đồng xây dựng ký theo hình thức trọn gói, trong đó có hạng mục không thực hiện được phải điều chỉnh giảm khối lượng theo kết luận của chủ đầu tư.

  09:20 | 03/12/2023
 • Bài 2: Tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng

  (Xây dựng) – Mặc dù có nhiều lợi thế so sánh nhưng tốc độ tăng trưởng, quy mô kinh tế của Hải Dương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có. Đặc biệt, môi trường đầu tư còn nhiều rào cản khiến Hải Dương gần đây đã không còn là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư.

  08:23 | 03/12/2023
 • Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ

  (Xây dựng) - Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

  08:13 | 03/12/2023
 • Kinh tế Việt Nam 2023: Nhiều điểm sáng nổi bật

  Thể chế tiếp tục được hoàn thiện, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công tăng cao so với năm 2022, xuất khẩu phục hồi trở lại… là những điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2023.

  08:10 | 03/12/2023
 • Khai mạc chương trình “Thai Binh Homecoming Day”

  (Xây dựng) - Tối 1/12, tại Quảng trường Thái Bình (thành phố Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình tổ chức khai mạc chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và hội chợ nông nghiệp quốc tế Đồng bằng Bắc bộ 2023.

  21:56 | 02/12/2023
 • Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khen 6 quận và 2 huyện vì giải ngân đầu tư công cao

  (Xây dựng) - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí minh Phan Văn Mãi vừa có thư khen Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 1, 4, 8, 10, Gò Vấp, Phú Nhuận và huyện Bình Chánh, Củ Chi vì giải ngân đầu tư công tốt.

  15:57 | 02/12/2023
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load