Thứ tư 06/07/2022 23:27 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

14:30 | 13/05/2022

(Xây dựng) – Ngày 12/05, Ban Chỉ đạo Trung ương Sơ kết Nghị quyết số 19-NQ/TW đã tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

tang cuong nang cao chat luong hoat dong cua don vi su nghiep cong lap
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập sơ kết 5 năm Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: “Nghị quyết 19 được Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII ban hành là chủ trương lớn của Đảng và có ý nghĩa rất quan trọng. Nghị quyết có mục tiêu bao trùm là đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao; khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lặp; tinh giảm biên chế gắn với tái cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; giảm mạnh tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức; phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công”.

Mặt khác, Nghị quyết cũng xác định các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận ở các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện cơ chế tài chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

Qua theo dõi và giám sát thực hiện Nghị quyết, Ban Kinh tế Trung ương nhận thấy, sau gần 5 năm được ban hành, nhiều nội dung của Nghị quyết đã được triển khai nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nội dung còn chậm, tổ chức thực hiện vẫn còn yếu kém. Với tính chất và tầm quan trọng của Nghị quyết, tại Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và đưa nội dung Sơ kết vào chương trình làm việc năm 2022 của Bộ Chính trị, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 12/2022.

tang cuong nang cao chat luong hoat dong cua don vi su nghiep cong lap
Toàn cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập cần bám sát yêu cầu, mục tiêu và quan điểm chỉ đạo, đảm bảo không bỏ sót nội dung nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đóng góp ý kiến, chú trọng đến đánh giá kết quả tích cực, nguyên nhân hạn chế, phục vụ xây dựng kết luận mới, toàn diện, kịp thời; đề nghị Tổ Biên tập tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện phân công nhiệm vụ, kế hoạch chương trình làm việc nhằm đảm bảo việc sơ kết đạt kết quả tốt nhất và đúng tiến độ đề ra.

Phương Trang (Ảnh: Internet)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load