Sự kiện & Bình luận

Tài sản tinh thần vô giá

14:33 | 15/06/2021

(Xây dựng) - Tháng 6 năm nay diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa lịch sử, trở thành di sản văn hóa, tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc và đất nước. Đó là ngày Người ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911), Ngày Bác Hồ gửi thư “Kính cáo đồng bào” kêu gọi phụ lão “khua gậy đi trước” cùng con cháu xông ra đánh giặc Pháp, trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Người cao tuổi (06/6/1941), Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân thi đua yêu nước (11/6/1948). Bấy nhiêu sự kiện đủ kết tinh thành tư tưởng Hồ Chí Minh...

tai san tinh than vo gia
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức sơ kết 5 năm (2016 - 2021) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 91 điểm cầu trên toàn quốc. Đây là sự tiếp nối việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương IV các khóa XI, khóa XII về chỉnh đốn, xây dựng Đảng.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị, là cẩm nang cho tổ chức, người đứng đầu các cấp đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, sáng tạo khởi nghiệp; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phồn vinh đất nước…

Qua sơ kết, thấy rõ quá trình thực hiện chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa nêu cao ý thức tự giác của không ít tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vì thế, hiệu quả còn hạn chế và chưa trở thành phong trào thi đua sâu rộng, thu hút và lan tỏa trong nội bộ Đảng, trong Nhân dân.

Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân, là nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, tiêu chí, chuẩn mực trong xây dựng văn hóa, con người Việt Nam theo đường lối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Việc học tập không chỉ dừng lại ở bước quán triệt, nâng cao nhận thức mà phải hành động quyết liệt, phải gắn liền, phải đi đôi, phải tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, nói đi đôi với làm. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, nêu gương để người dân nhìn vào có được niềm tin. Cần sáng tạo, thực chất, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Kim Quốc Hoa

Theo

Xem thêm
Đang tải ...

Tin bài cuối cùng