Thứ hai 05/12/2022 22:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phát triển thành phố Lai Châu thành đô thị lõi của tỉnh

20:58 | 09/06/2020

(Xây dựng) - Xác định rõ tầm quan trọng của công tác chỉnh trang đô thị đối với sự phát triển của thành phố Lai Châu, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Sở Xây dựng Lai Châu đã tăng cường công tác lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, đề án, Nghị quyết, Chỉ thị của tỉnh về phát triển thành phố Lai Châu xứng tầm là đô thị lõi của tỉnh Lai Châu.

phat trien thanh pho lai chau thanh do thi loi cua tinh
Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Bí thư Chi bộ phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của thời tiết và dịch bệnh đã ảnh hưởng đến kết quả tham mưu thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Chi bộ Sở Xây dựng đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành: 15 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý ngành Xây dựng (trong đó có 3 Nghị Quyết của HĐND và 12 Quyết định của UBND); 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy, cán bộ; 05 Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện. Tổ chức 6 hội nghị phổ biến pháp luật nhằm hướng dẫn, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực xây dựng và bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng, phát triển đô thị đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên địa bàn tỉnh với trên 700 lượt người tham dự.

Công tác quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn đã được quan tâm, chú trọng; việc phân cấp, ủy quyền cho các ngành, địa phương trong lĩnh vực xây dựng từng bước được hoàn thiện, cụ thể, rõ ràng tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, nhà thầu triển khai thực hiện theo quy định. Công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý xây dựng sau cấp phép, quản lý trật tự đô thị đã được tiến hành thường xuyên. Chủ động rà soát các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh và tình hình thực tế của từng địa phương. Công tác cấp giấy phép xây dựng được thực hiện đúng thời gian quy định theo cơ chế một cửa và đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch đã được duyệt.

phat trien thanh pho lai chau thanh do thi loi cua tinh
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đã được chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn được quan tâm, tăng cường thực hiện, các dự án, công trình được kiểm tra chặt chẽ về thủ tục, hồ sơ quản lý chất lượng công trình, từ đó chất lượng xây dựng công trình được nâng cao, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, Chi bộ Sở Xây dựng cũng tăng cường công tác quản lý kinh tế, vật liệu xây dựng được tăng cường, tập trung hướng dẫn các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư trong việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; chú trọng khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, khoáng sản để phát triển vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu xây dựng tại địa phương.

Cấp ủy đã lãnh đạo và phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt Quy chế dân chủ, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và triển khai thành nền nếp, như: Xây dựng và công khai kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; dự toán ngân sách, thu, chi, mua sắm tài sản, thiết bị; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ, công chức, viên chức... Phát huy quyền dân chủ trong bàn bạc, thảo luận, tham gia góp ý với các công việc của cơ quan thông qua họp Chi bộ, giao ban cơ quan, hội nghị sơ kết, tổng kết định kỳ.

Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, lề lối làm việc, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chi bộ xác định là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng công việc; mỗi đảng viên chủ động trong tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp cũng như góp ý tham gia trong triển khai nhiệm vụ.

phat trien thanh pho lai chau thanh do thi loi cua tinh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Cấp ủy mới.

Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, học tập các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai nghiêm túc kế hoạch huấn luyện tự vệ cơ quan; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo yêu cầu của cấp trên.

Chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng. Từ đó nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, đề cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

phat trien thanh pho lai chau thanh do thi loi cua tinh
Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Lai Châu được Đại hội bầu làm Bí thư Chi bộ cùng tập thể Chi ủy nhiệm kỳ mới ra mắt.

Kế thừa và phát huy những thế mạnh đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Sở Xây dựng Lai Châu sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ, xây dựng Chi bộ là hạt nhân chính trị, đảm bảo lãnh đạo Sở Xây dựng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn cho đảng viên. Duy trì chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, coi đây là yếu tố quyết định để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo yêu cầu, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lớn mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.

Tại Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng Lai Châu đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Phó Giám đốc phụ trách sở được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
 • Thanh tra giao thông Vĩnh Phúc: Nỗ lực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

  (Xây dựng) - Trong năm 2022, lực lượng Thanh tra giao thông, Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc đã không ngừng nâng cao chất lượng nghiệp vụ, triển khai hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ công trình giao thông và hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ các công trình giao thông, siết chặt hoạt động vận tải, giảm thiểu tai nạn giao thông.

 • Ngô Quyền (Hải Phòng): Tập trung xử lý tình trạng mất vệ sinh, mất mỹ quan đô thị

  (Xây dựng) - Tuyến đường Đông Khê 2, đoạn từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Văn Cao đến đường Lê Lợi là dự án trọng điểm của thành phố, nhằm tăng cường mạng lưới giao thông, chỉnh trang đô thị và đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Tuy nhiên có một số cá nhân chưa có ý thức giữ gìn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến dự án.

 • Đà Nẵng: Kỷ luật một số tổ chức và cá nhân liên quan đến Công ty Việt Á

  (Xây dựng) - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có kết luận liên quan đến việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm được nêu tại Thông báo kết luận số 367-TB/UBKTTW ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

 • Viện Kiến trúc Quốc gia ra mắt tân Viện trưởng

  (Xây dựng) – Vừa qua, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều động, bổ nhiệm PGS.TS Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật giữ chức Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia.

 • Phong Thổ (Lai Châu): Phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới phù hợp với khả năng thực hiện

  (Xây dựng) - Xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, lâu dài theo hướng bền vững với sự tham gia của người dân là chủ yếu, UBND huyện Phong Thổ chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, từng bước nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân, văn hóa xã hội phát triển, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.

 • Quảng Ngãi đề nghị Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải báo cáo số liệu khách quan, trung thực

  (Xây dựng) – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (Ban Quản lý) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải, đề nghị đơn vị này cập nhật đầy đủ khối lượng đã giải phóng mặt bằng của Dự án cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo khách quan, trung thực trước khi báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load