Thứ năm 07/12/2023 21:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghệ An: Khai mạc Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

16:39 | 16/09/2023

(Xây dựng) - Sáng 16/9, tại thành phố Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An: Khai mạc Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, với 700 đại biểu tham và kết nối trực tuyến đến 655 điểm cầu trong tỉnh, trong đó, có 30 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc và 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Dự kiến tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia khoảng 41.000 người/655 điểm cầu.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, chương trình hành động quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, thể hiện quyết tâm chính trị, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Đặc biệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đưa Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ hai, tập trung cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đầy đủ, toàn diện, phù hợp với thực tiễn; xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, dự án và nghị quyết chuyên đề với lộ trình thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì tham mưu, phối hợp, cá nhân phụ trách.

Thứ ba, chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban, Bộ, ngành, Trung ương, các địa phương, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thúc đẩy phát triển tỉnh Nghệ An theo định hướng của nghị quyết; kịp thời cập nhật chủ trương, chính sách của Trung ương, bổ sung các nhiệm vụ mới bảo đảm yêu cầu đề ra.

Đồng thời, cần nhất quán quan điểm xuyên suốt trong xây dựng chương trình hành động đó là: Theo đuổi, kiên định mục tiêu phát triển bền vững; phát triển toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm tạo đột phá ở một số ngành, lĩnh vực, khu vực trọng điểm.

Nghệ An: Khai mạc Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị
Đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh trong bối cảnh phát triển mới. Nghị quyết là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho việc tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách nhằm khai thác và phát huy ở mức cao nhất tiềm năng, lợi thế cho Nghệ An phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế và nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm; phân tích bối cảnh mới trong nước, quốc tế và đặt Nghệ An trong tổng thể phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và cả nước, Bộ Chính trị đã đưa ra 5 nhóm quan điểm chỉ đạo cho phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Đó là: Nhấn mạnh vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của tỉnh Nghệ An, là cơ sở để xác định rõ nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không chỉ là nhiệm vụ riêng của tỉnh. Đặt ra yêu cầu phát triển Nghệ An toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; yêu cầu về cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp cho phát triển của tỉnh và đặt Nghệ An trong tổng thể phát triển vùng và quốc gia.

Tập trung nhấn mạnh phương thức, mô hình phát triển của tỉnh theo hướng phát triển hiện đại, bền vững và theo các mô hình kinh tế mới; định hướng phát triển trọng tâm cho các vùng, miền và tăng cường liên kết phát triển; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tập trung nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn lực văn hóa và con người Nghệ An, của giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; đưa ra định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội với môi trường; giữa các vùng, miền; phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy truyền thống văn hóa, khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí “tự lực, tự cường” của nhân dân Nghệ An.

Nghệ An: Khai mạc Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy trình bày Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Nghị quyết hướng đến mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hoá, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hoá xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường.

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hoá, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hoá xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển tỉnh Nghệ An, khẳng định Nghị quyết thể hiện sự quan tâm đặc biệt, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt và quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước ta nhằm phát triển tỉnh Nghệ An “xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; là sự tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương trong bối cảnh mới.

Để thực hiện có kết quả tốt nhất Nghị quyết, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Nghệ An, xác định rõ xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, đồng thời là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, nhất là các địa phương trong vùng; khẩn trương rà soát, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển tỉnh Nghệ An trình Quốc hội ban hành.

Đối với tỉnh Nghệ An, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu cần khơi dậy và phát huy cao độ sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tính chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của nhân dân để phát triển tỉnh Nghệ An nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ; quyết vượt lên chính mình, khắc phục tư tưởng tự ti hoặc tự mãn, bằng lòng với những gì đã làm, trung bình chủ nghĩa; trái lại, phải có ý chí và quyết tâm cao hơn nữa, quyết không để thua kém các tỉnh khác.

Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, sự liên kết, hợp tác, giúp đỡ của các địa phương trong cả nước, nhất là các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, để thúc đẩy cùng nhau phát triển kinh tế nhanh và bền vững hơn, giàu có, trù phú hơn; từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng để vượt qua những khó khăn, thách thức và phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế to lớn vốn có của địa phương.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load