Thứ hai 15/07/2024 18:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghệ An: Đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp

08:21 | 25/10/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 785/KH-UBND ngày 20/10/2023 về triển khai Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 3/7/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An, về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghệ An: Đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp
Khu Công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thực hiện kế hoạch phải bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có; phù hợp với chủ trương, định hướng, mục tiêu và giải pháp được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy hoạch phát triển quốc gia, Quy hoạch phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, Quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2030 tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 3/7/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chương trình hành động số 56-CTr/TU) và những chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã nêu cao tình thần trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách với quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Nghệ An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ đề ra.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Đến năm 2030, Nghệ An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, thu nhập trung bình cao, đời sống nhân dân được nâng cao; là trung tâm thương mại, du lịch, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Bắc Trung bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; văn hóa và con người Nghệ An mang bản sắc xứ Nghệ phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

UBND tỉnh giao các Sở, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng quản lý thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 29-NQ/TW, Chương trình hành động số 56-CTr/TU đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xác định mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nội dung then chốt và xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Gắn công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện; ban hành các chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chủ động tham mưu, thực hiện cụ thể hóa các quan điểm, gắn kết các mục tiêu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phù hợp với điều kiện của tỉnh, địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện. Đổi mới tư duy đi tắt đón đầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thông qua việc thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, hiệu quả, bền vững, nâng cao năng lực tự chủ về sản xuất, công nghệ và thị trường...

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, đề nghị điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các chính sách đặc thù trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh như: Chính sách khuyến khích phát triển một số ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp hỗ trợ; chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng dịch vụ logistics; đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật; chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ chuyển đổi số…

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chí về dự án đầu tư để ưu tiên lựa chọn, thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ưu tiên thu hút đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp FDI thuộc các quốc gia phát triển, sử dụng công nghệ cao, tạo giá trị lớn, thân thiện với môi trường.

Nghệ An: Đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp
Hạ tầng đô thị thành phố Vinh được đầu tư nâng cấp, chỉnh trang sạch sẽ, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, xanh, thân thiện môi trường.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương: Tham mưu phương án phát triển đô thị hướng tới xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, xanh, thân thiện môi trường; liên kết quy hoạch đô thị với nông thôn tạo động lực cho các vùng phát triển. Rà soát, điều chỉnh mở rộng đô thị gắn với phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ, phát triển đô thị hóa theo cấu trúc trọng điểm và mạng lưới với 6 đô thị động lực gồm: Thành phố Vinh mở rộng là đô thị trung tâm của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ, động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh; thị xã Thái Hoà là đô thị động lực, trung tâm vùng Tây Bắc; thị xã Hoàng Mai gắn với huyện Quỳnh Lưu là đô thị trung tâm vùng Nam Thanh Hoá - Bắc Nghệ An, cực tăng trưởng phía Bắc; huyện Con Cuông là đô thị sinh thái, động lực phát triển của tiểu vùng Tây Nam; nâng cấp đô thị Diễn Châu và huyện Đô Lương, là điểm kết nối giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, Khu kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành, địa phương: Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Từmg bước phát triền ngành vật liệu xây dựng thành một ngành kinh tế mạnh, trên cơ sở khai thác hợp lý, hiệu quả tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển mạnh vật liệu xây dựng không nung. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong các lĩnh vực ngành xây dựng; hình thành và phát triển các tập đoàn xây dựng quy mô lớn trên địa bàn tỉnh hoạt động có hiệu quả, có khả năng cạnh tranh với các tập đoàn trên cả nước và vươn ra thị trường quốc tế.

Đồng thời, xây dựng ngành công nghiệp tiêu biểu, hiện đại; nâng cao năng lực cạnh tranh ngành xây dựng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát triển kết cấu hạ tầng động bộ, hiện đại, thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững.

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; tăng cường khai thác có hiệu quả thị trường trong nước và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh. Phát huy giá trị văn hóa bản lĩnh, trí tuệ con người Nghệ An; đội ngũ trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện tốt an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
 • Hà Tĩnh: Đề xuất cập nhật, bổ sung 8 dự án điện

  (Xây dựng) - Vừa qua, tại hội nghị trực tuyến với các địa phương về việc ban hành bổ sung, cập nhật kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh đã đề xuất cập nhật, bổ sung 8 dự án điện.

 • Lấy ý kiến việc giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư dự án do Bộ Giao thông vận tải quản lý

  (Xây dựng) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản xin ý kiến các Bộ ngành, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 28/02/2024 về phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 5442/BTC-ĐT ngày 28/5/2024, Bộ GTVT đề nghị các Bộ có ý kiến về việc giao Sở GTVT làm chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý, cụ thể như sau:

 • 3 yếu tố cốt lõi trong thu hút vốn FDI

  (Xây dựng) - Trong nửa đầu năm nay, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tăng 13% và chất lượng các dự án đầu tư cũng có sự cải thiện đáng kể. Triển vọng thu hút vốn FDI năm nay của Việt Nam sẽ giữ nhịp độ tích cực nhờ 3 yếu tố cốt lõi.

 • Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU khởi sắc ấn tượng

  (Xây dựng) - Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) khởi sắc trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 24,5 tỷ USD, xuất siêu tăng ấn tượng 18,5% so với cùng kỳ, đạt 17 tỷ USD.

 • Vi phạm hành chính trong quản lý giá có thể bị phạt tới 300 triệu đồng

  (Xây dựng) - Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá.

 • Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm kêu gọi đầu tư của thành phố Đà Nẵng

  (Xây dựng) - Tính đến tháng 5/2024, Hàn Quốc là quốc gia xếp thứ 5 về số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Đà Nẵng với 278 dự án và số vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 371 triệu USD, chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng. Đà Nẵng hiện đang kỳ vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load