Thứ hai 22/04/2024 12:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lan tỏa nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

20:42 | 28/02/2024

(Xây dựng) – Ngày 28/02, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lan tỏa giá trị cốt lõi trong những cuốn sách của Tổng Bí thư. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 416 điểm cầu trên toàn quốc, ghi nhận sự tham dự của hơn 18.000 đại biểu, Đảng viên.

Lan tỏa nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giới thiệu nội dung cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" (ảnh: TTXVN).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giới thiệu nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”. Cuốn sách dài 748 trang, bao gồm 3 phần.

Phần thứ nhất là đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần này bao gồm bài viết tổng quan và 4 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy chiến lược, nhất quán, xuyên suốt đối với nhiệm vụ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò nòng cốt chính trị, hạt nhân đoàn kết, cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức vận động, tập hợp, quy tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần thứ hai là phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phần này tuyển chọn 36 bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các giai tầng trong xã hội, các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Phần thứ ba là phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước, bao gồm 34 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các tầng lớp nhân dân trong các chuyến thăm và làm việc tại cơ sở.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá: Cuốn sách sẽ là “cẩm nang” lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiên nay, qua đó giúp cho cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cán bộ, Đảng viên trong hệ thống chính trị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn; là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc; xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Lan tỏa nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) giới thiệu nội dung cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" (ảnh: TTXVN).

Tại Hội nghị, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao đã giới thiệu nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Cuốn sách dài 808 trang, bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất nói về vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bao gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hội nghị ngoại giao, Hội nghị đối ngoại toàn quốc.

Lan tỏa nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành tựu của đối ngoại, ngoại giao đã “góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung, to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta”, nhờ đó “vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế”, Tổng Bí thư đã chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phần thứ hai có chủ đề “Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, bao gồm 78 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hoạt động và diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Lan tỏa nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng cho công tác đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện quan điểm, chủ trương đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Phần thứ ba là dấu ấn đối ngoại, ngoại giao, bao gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển đường lối đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Đó là những kỷ niệm, ấn tượng hay câu chuyện của các đại sứ, các cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao, các nhà báo, người Việt Nam ở nước ngoài được tháp tùng, được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến thăm và làm việc ở trong và ngoài nước; thể hiện tình cảm, sự kính trọng và niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư.

Lan tỏa nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Phạm Lan Dung đánh giá: Cuốn sách có giá trị vô cùng to lớn, thể hiện một cách cụ thể, sâu sắc và sinh động sự đóng góp to lớn, quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên nhiều cương vị khác nhau trong việc xây dựng và phát triển đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Tác phẩm đã khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đối với công tác đối ngoại trên cả ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Hữu Mạnh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load