Thứ bảy 25/05/2024 10:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng Tháp: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

12:21 | 13/04/2024

(Xây dựng) – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
Một góc đô thị thành phố Cao Lãnh.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết thời gian qua, tốc độ xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang diễn ra khá nhanh, các dự án đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng từng bước được nâng cao; công tác quản lý trật tự xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng tăng lên, chất lượng đồ án quy hoạch được cải thiện và đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh; tình hình quản lý quy hoạch cơ bản đi vào nền nếp, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân có nhiều tiến bộ, góp phần tích cực vào nâng cao hình ảnh của địa phương. Đồng thời, quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 14/01/2024 là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mặc dù vậy, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể là: Việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại một số địa phương thiếu đồng bộ, thống nhất về phạm vi, quy mô, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết chưa phù hợp với định hướng phát triển không gian quy hoạch chung đã được phê duyệt; chỉ tiêu sử dụng đất tại quy hoạch chung chưa đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; vị trí, quy mô hệ thống công trình dịch vụ - công cộng, đặc biệt là hệ thống công viên cây xanh công cộng chưa đồng nhất giữa các cấp độ quy hoạch; quy mô dân số tại quy hoạch chi tiết chưa phù hợp với chỉ tiêu dân số được phân bổ tại quy hoạch phân khu; chưa nêu cụ thể nội dung về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị. Một số địa phương chưa phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, việc lập thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn xã hội. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cấp, ngành và địa phương chưa chặt chẽ; chậm phát hiện, xử lý kịp thời, triệt để một số trường hợp vi phạm.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện: Theo đó, Sở Xây dựng rà soát và tham mưu UBND Tỉnh về công tác lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch xây dựng; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị (nếu có). Hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện, thành phố tổ chức lập mới các quy hoạch xây dựng, tổ chức rà soát các quy hoạch đến thời điểm phải rà soát điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch tỉnh và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phấn đấu hoàn thành chậm nhất cuối năm 2024. Phối hợp hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến công tác lập và điều chỉnh quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý hoạt động đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt, đặc biệt đối với các khu vực ven sông; xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề quy hoạch xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương lập kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh để làm cơ sở triển khai các quy hoạch xây dựng (quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị…) và các quy hoạch chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. Quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, cần phải xem xét, nghiên cứu cập nhật, lồng ghép các dự án, công trình hạ tầng thiết yếu ưu tiên đầu tư đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị thực hiện theo quy hoạch, chương trình phát triển đô thị. Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành tỉnh và địa phương có liên quan: Cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khung tạo động lực phát triển đô thị, phát triển các dự án; Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư phát triển đô thị, đặc biệt là các dự án chậm triển khai để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiên quyết thu hồi các dự án chậm hoặc không triển khai xây dựng. Đảm bảo đến cuối năm 2024, không còn dự án chậm hoặc không triển khai. Tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư và các quy định có liên quan; trong đó, thẩm định, đánh giá cụ thể về năng lực của chủ đầu tư, lộ trình đầu tư cho phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở, ngành tỉnh và địa phương có liên quan tăng cường phổ biến các quy định pháp luật về sử dụng đất; kịp thời phát hiện và kiên quyết ngăn chặn theo thẩm quyền đối với các trường hợp có dấu hiệu chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt; Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm và tăng cường công tác quản lý thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, đất đai.

Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ Sở Xây dựng và UBND huyện, thành phố trong công tác thẩm định, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo đồng bộ với mạng lưới giao thông, vận tải toàn tỉnh, phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa.

Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ Sở Xây dựng và UBND huyện, thành phố trong công tác thẩm định, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo đồng bộ với phương án phát triển khu, cụm, tuyến công nghiệp và phương án phát triển ngành thương mại, năng lượng tỉnh Đồng Tháp.

Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng phương án bố trí đủ kinh phí theo phân cấp cho công tác lập quy hoạch, công tác tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch và cắm mốc giới ngoài thực địa.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp chặt chẽ Sở Xây dựng và UBND huyện, thành phố trong công tác thẩm định, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đảm bảo đồng bộ với phương án phát triển hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao toàn tỉnh và phù hợp với quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.

UBND huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành quy hoạch các huyện, thành phố trong năm 2024. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. Tăng cường rà soát, điều chỉnh các cấp độ quy hoạch phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Tổ chức rà soát các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đã được lập, phê duyệt trên địa bàn đồng thời với việc rà soát các dự án chậm triển khai, dự án đã bị thu hồi (nếu có) để điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật; rà soát, bổ sung nội dung về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị (nếu có); bảo đảm sự thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch để thực hiện quản lý phát triển đô thị và lập dự án đầu tư xây dựng hiệu quả, đồng bộ. Khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt, trình phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (nếu có), quy hoạch chi tiết theo quy định pháp luật, làm cơ sở đề xuất và lập dự án đầu tư xây dựng. Chấn chỉnh công tác điều chỉnh tổng thể, cục bộ quy hoạch đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện rà soát quy hoạch, điều kiện điều chỉnh quy hoạch, trình tự tiến hành điều chỉnh tổng thể, cục bộ quy hoạch. Trong đó phải thẩm định hồ sơ quy hoạch, có báo cáo và đóng dấu xác nhận của cơ quan thẩm định trước khi lấy ý kiến cơ quan quản lý chuyên môn về xây dựng (Sở Xây dựng).

Bố trí kinh phí cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn theo phân cấp. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị ở các địa phương còn thiếu (nhất là quy hoạch chi tiết đô thị). Đẩy nhanh tiến độ lập Quy chế quản lý kiến trúc để có căn cứ quản lý trật tự đô thị và cơ sở để cấp Giấy phép xây dựng. Triển khai thực hiện về quản lý không gian ngầm đô thị, quản lý cây xanh đô thị theo quy định của pháp luật. Chấn chỉnh công tác lưu trữ hồ sơ xây dựng, nhất là lưu trữ hồ sơ quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng. Đối với các đô thị loại III trở lên, trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng phải bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn theo quy định. Chủ động rà soát, điều chỉnh, đề xuất điều chỉnh (đối với các nội dung vượt thẩm quyền) về cao trình xây dựng các đô thị, điểm dân cư nông thôn cho phù hợp với tình hình khan hiếm nguồn cát san lấp. Có giải pháp và lộ trình đầu tư, kêu gọi đầu tư hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt. Trường hợp khó khăn hoặc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, vận động nhân dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tốt cho công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng; hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch mới được duyệt. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực quy hoạch xây dựng. Thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh theo Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/02/2022 và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Định kỳ tháng 12 hàng năm, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load