Thứ ba 23/07/2024 03:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tập trung xử lý những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

07:54 | 15/10/2023

(Xây dựng) - Ngày 13/10, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm, tập trung xử lý các “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tập trung xử lý những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Tập trung xử lý những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn Thành phố đã có một số chuyển biến, bước đầu đã gắn kết với chuyển đổi số theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ. Tuy nhiên, việc thực hiện còn một số "điểm nghẽn" ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ và mức độ đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của Thành phố còn chưa cao.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về Chuyển đổi số của Thành phố năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 theo lộ trình; nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; trong đó, xác định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cơ quan, đơn vị hàng tháng, hàng năm đồng thời là một căn cứ để đánh giá năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và là một trong các yếu tố xem xét khi thực hiện phê duyệt biên chế và bố trí nhân sự của cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Chịu trách nhiệm thực hiện công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và các hình thức công khai theo quy định; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

Chủ động tăng cường các hình thức, biện pháp đảm bảo hoàn thành chi tiêu thanh toán trực tuyến đối với phí. lệ phí. nghĩa vụ tài chính (đặc biệt là lĩnh vực đất đai, hộ tịch...); mở rộng việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các bộ phận một cửa (Qrcode, chuyển khoản...).

Tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Thông tư số 01/2023/TT-VPCP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng trả lời phản ánh, kiến nghị, chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, rõ ràng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật về đánh giá, xếp loại chất lượng và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong các Chương trình, Kế hoạch công nghệ thông tin. Chủ tịch UBND Thành phố giao giám đốc, thủ trưởng các Sở và cơ quan tương đương sở tập trung lực lượng, nguồn lực triển khai có hiệu quả “Thi đua nước rút 60 ngày, đêm” thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố (theo Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND Thành phố), đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến của Thành phố được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hoàn thành trước ngày 15/12/2023.

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc trình Chủ tịch UBND Thành phố các Quyết định công bố thủ tục hành chính theo đúng thời hạn quy định: không để xảy ra chậm muộn trong việc công bố thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tập trung hướng dẫn, phối hợp các đơn vị triển khai các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 64/KH-UBND ngày 01/3/2023 và Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 17/9/2023 về Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 bảo đảm hoàn thành theo tiến độ chỉ đạo.

Tập trung rà soát, hoàn thành việc trình công bố quy trình nội bộ, xác định rõ thời hạn, trách nhiệm giải quyết trong từng bước, giai đoạn đối với các thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp; chủ trì, phối hợp với sở, ngành, cơ quan liên quan kịp thời xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của UBND các cấp về các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Là đơn vị đầu mối liên hệ, làm việc với các Bộ, ngành chủ quản và chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Thành phố rà soát, kiến nghị đề xuất việc kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố đối với các dịch vụ công, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện của các đơn vị do các bộ, ngành triển khai cung cấp trên môi trường mạng; hoàn thành và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/10/2023.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố theo thời hạn đã giao; kiên quyết không để kéo dài tình trạng Hệ thống không đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng tới việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của Thành phố; đặc biệt đảm bảo việc thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, trong đó trước ngày 15/12/2023 hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chỉ đạo tập trung phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, các sở ngành có liên quan trong việc thực hiện “Thi đua nước rút 60 ngày, đêm” triển khai thực hiện Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND Thành phố, bắt đầu từ ngày 15/10/2023, đảm bảo Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, kết nối theo quy định phục vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành, dịch vụ công trực tuyến.

Tham mưu UBND Thành phố việc đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, UBND các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các Kế hoạch, Chương trình Chuyển đổi số; đảm bảo việc hoàn thành mục tiêu “Năm dữ liệu số” của Thành phố.

Sở Nội vụ nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh các tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội (Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 22/8/2023) theo hướng tăng tỷ số điểm đối với công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tham mưu kịp thời UBND Thành phố việc động viên, khen thương các tập thể, cá nhân, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến: tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn Thành phố;

Văn phòng UBND Thành phố tham mưu UBND Thành phố trong việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở chuyên ngành khẩn trương điện tử hóa quy trình nội bộ giai quyết TTHC tại cơ quan Văn phòng UBND Thành phố; khẩn trương kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung của Thành phố; hoàn thành trước ngày 30/10/2023.

Chủ trì theo dõi tình hình, tiến độ tổ chức triển khai thực hiện “Thi đua nước rút 60 ngày, đêm” triển khai thực hiện Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND Thành phố; kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của sở, ngành; hàng tuần giao ban kiểm điểm kết quả thực hiện, có văn bản tổng hợp, đôn đốc các sở, ngành việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan. Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 15/12/2023.

Hàng tháng, tham mưu UBND Thành phố việc công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của Thành phố, Cổng Thông tin điện tử Thành phố.

Tham mưu UBND Thành phố làm việc với Văn phòng Chính phủ việc đồng bộ dữ liệu trong việc thực hiện TTHC trên Hệ thống của Thành phố; Tổ chức các buổi làm việc và kiến nghị, tổng hợp các vấn đề khó khăn, vướng mắc để báo cáo Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành liên quan kịp thời tháo gỡ.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load