Thứ ba 16/07/2024 00:26 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Sơn La: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

10:54 | 26/10/2023

(Xây dựng) – Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh trong quy hoạch và quản lý Nhà nước về xây dựng, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được lãnh đạo các cơ quan đơn vị, địa phương đánh giá cao.

Sở Xây dựng Sơn La: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm
Một góc đô thị tỉnh Sơn La (ảnh: Phượng Nguyễn).

Đạt nhiều kết quả tích cực

Ông Hà Ngọc Chung - Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La cho biết: Về công tác quản lý đầu tư xây dựng, Sở đã tiến hành thẩm định dự án, thiết kế bản thi công và dự toán tuân thủ theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Sở đã thẩm định 152 hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ xin cấp phép xây dựng đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Công tác quản lý năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được triển khai thực hiện thường xuyên; các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực được cấp có thẩm quyền công nhận được đăng tải, cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân trên trang thông tin điện tử của Sở làm cơ sở để các chủ đầu tư, nhà đầu tư tham khảo. Công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân được thực hiện đúng quy định.

Các công trình xây dựng được quản lý chặt chẽ về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng. Các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đều đã tuân thủ quy trình quản lý chất lượng; chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát chất lượng, tiến độ xây dựng, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu.

Về lĩnh vực kinh tế, vật liệu xây dựng, Sở thường xuyên nắm bắt diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan định kỳ tổ chức khảo sát giá vật liệu xây dựng; tiếp nhận các văn bản đề nghị công bố giá của các cơ sở sản xuất kinh doanh, tổng hợp công bố định kỳ theo quy định hoặc sớm hơn khi có biến động; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lập và công bố chỉ số giá xây dựng theo quý đảm bảo theo quy định của Bộ Xây dựng.

Về hạ tầng kỹ thuật, Sở đã đôn đốc các đơn vị cấp nước tăng cường thực hiện cấp nước an toàn, thực hiện thoả thuận dịch vụ cấp nước, mở rộng mạng lưới cấp nước, giảm thất thoát, thất thu nước sạch; ban hành các văn bản đôn đốc, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp cấp nước thống kê số lượng các hộ dân trong đô thị chưa được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và đề xuất, thực hiện các giải pháp khắc phục. Các lĩnh vực giao thông, chiếu sáng đô thị, thoát nước và xử lý nước thải, công viên cây xanh cũng đã được Sở chú trọng thực hiện.

Trong công tác quản lý khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường, Sở tham gia chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; tổ chức kiểm tra, thí nghiệm đối chứng, thông báo kết luận kiểm tra 9 đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng thông thường; tiếp nhận 6 hồ sơ công bố hợp quy chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn; thẩm định 3 hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công khai thác các dự án đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo phân cấp.

Bên cạnh đó, Sở đã tập trung xây dựng Chương trình phát triển đô thị làm căn cứ để quản lý phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, dự kiến sẽ trình ban hành sau khi Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030 được phê duyệt; tiếp tục hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát hiện trạng phân loại đô thị. Tỷ lệ đô thị hoá 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt khoảng 17,89%.

Đối với công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tổ chức phối hợp với các đơn vị tham mưu thực hiện thu hút đầu tư các dự án nhà ở phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham mưu triển khai các Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công; tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới một số dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở thương mại trên địa bàn, tạo nguồn cung cho thị trường bất động sản; tiếp tục duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản …

Tính đến nay, tỉnh Sơn La đã đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu; chủ động thực hiện quy hoạch đô thị với 06/12 đô thị đang rà soát, lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025; triển khai lập 1 đô thị mới là Quy hoạch chung đô thị mới Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đến năm 2045. Đến tháng 9/2023, Sở Xây dựng đã hoàn thành công tác lập quy hoạch phân khu đối với 4 phân khu đô thị còn lại trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, các nhiệm vụ khác như công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; cải cách hành chính… cũng được Sở chú trọng thực hiện.

Sở Xây dựng Sơn La: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm
Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã có nhiều kết quả tích cực (ảnh: Phượng Nguyễn).

Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, đôn đốc các đơn vị

Trong 3 tháng cuối năm, Sở Xây dựng Sơn La tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Xây dựng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành đúng tiến độ; tiếp tục rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý phù hợp với thực tiễn.

Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; tiếp nhận, rà soát hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân; thực hiện kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và kiểm tra nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị và thị trường bất động sản, Sở chủ động tham mưu trình ban hành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau khi Quy hoạch tỉnh được duyệt); tham mưu lập điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 và lập Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023, 2024; tham mưu trình ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 1/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị.

Đối với công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở tiếp tục triển khai, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả triển khai các chương trình, dự án do Sở làm chủ đầu tư; đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp cấp nước triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2954/UBND-KT ngày 2/8/2023; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nguồn nước vùng đầu nguồn chia sẻ nguồn nước phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt; hoàn thiện và trình ban hành Kế hoạch đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh thời kỳ năm 2022 – 2030…

Đồng thời, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh về quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng đã được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế khai thác đối với các dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng theo quy định; kịp thời cập nhật, tổ chức công bố giá vật liệu xây dựng đảm bảo theo quy định hoặc sớm hơn khi có biến động; chủ động tổ chức lập và công bố chỉ số giá xây dựng theo quý III/2023 đảm bảo theo quy định của Bộ Xây dựng.

Sở sẽ chỉ đạo thực hiện các dự án quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tổ chức triển khai các dự án do Sở làm chủ đầu tư, tổ chức lập các đồ án quy hoạch; tham mưu báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch trên địa bàn Mộc Châu, Vân Hồ và nội dung đề xuất chủ trương đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong phạm vi quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn gắn với điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan; chủ động nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng những giải pháp mới để đẩy mạnh cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công; thực hiện tốt cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông giải quyết các thủ tục hành chính; cập nhật kịp thời công khai thủ tục hành chính.

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load