Thứ tư 06/12/2023 14:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ngãi: Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Xây dựng

17:45 | 01/10/2023

(Xây dựng) – Mới đây, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Văn Mẫn ký Quyết định số 141/QĐ-SXD về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở này.

Quảng Ngãi: Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Xây dựng
Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi làm việc theo chế độ thủ trưởng; quản lý, điều hành theo Quy chế làm việc của Sở, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc, 03 Phó Giám đốc Sở Xây dựng được phân công như sau:

Ông Trần Văn Mẫn - Giám đốc, phụ trách chung; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo Quy chế làm việc của Sở; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thi hành nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.

Giám đốc Sở Xây dựng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy của Sở; quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng; kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; công tác quy hoạch cán bộ; kế hoạch, tài chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quốc phòng, an ninh; công tác cải cách hành chính; công tác thông tin, tuyên truyền của ngành; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các quy hoạch có tính chất quan trọng, thuộc thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh của UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ; thẩm định các dự án hạ tầng kỹ thuật khung; tham gia góp ý chủ trương đầu tư các dự án bất động sản (khu dân cư, khu đô thị); công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ của Sở.

Giám đốc là chủ tài khoản của Sở Xây dựng; người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng; Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần Sở. Trực tiếp quản lý, theo dõi và chỉ đạo Văn phòng Sở.

Bên cạnh đó, ông Trần Văn Mẫn tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo của tỉnh và Hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, như: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025; thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi; thành viên Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định các Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thẩm định Đề án Phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến 2030; Chủ tịch các Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng xét nâng bậc lương, Hội đồng xét, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, kiến trúc. Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cơ quan; tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn khác theo chỉ định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó Giám đốc, trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình, kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng; hoạt động của Trung tâm Quy hoạch, kiểm định chất lượng công trình Xây dựng Quảng Ngãi.

Ông Hồng là người thứ hai phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng. Và trực tiếp quản lý, theo dõi và chỉ đạo: Phòng Quản lý chất lượng và Vật liệu xây dựng; Trung tâm Quy hoạch, kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Hồng sẽ tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng, Tổ công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, như: Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;… và một số công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc Sở.

Ông Nguyễn Đức On - Phó Giám đốc, trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; Công tác quản lý hoạt động xây dựng (trừ công tác thẩm định các dự án hạ tầng kỹ thuật khung); Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trực tiếp quản lý, theo dõi và chỉ đạo: Thanh tra Sở; Phòng Quản lý hoạt động xây dựng.

Phó Giám đốc Nguyễn Đức On cũng tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng, Tổ công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, như: thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (BCĐ 138 tỉnh); thành viên Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn của Sở Xây dựng; thành viên Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh;… và một số công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc Sở.

Ông Phạm Việt Hà - Phó Giám đốc, trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Công tác quy hoạch, kiến trúc (trừ các quy hoạch có tính chất quan trọng, thuộc thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh của UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ); hướng dẫn, góp ý quy hoạch; công tác cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng; công tác phát triển đô thị; tham gia góp ý đề xuất chủ trương dự án; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; quản lý nhà và thị trường bất động sản (trừ chủ trương đầu tư các dự án bất động sản); Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Trực tiếp quản lý, theo dõi và chỉ đạo: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc; Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Đồng thời, tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, thành viên Hội đồng, Tổ công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, như: Trưởng Ban Quản lý các dự án quy hoạch của Sở; Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định các Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tham gia Tổ công tác liên ngành giải quyết vướng mắc nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh.

Thành viên Tổ tư vấn tham mưu UBND tỉnh các vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn khác theo lĩnh vực phụ trách do UBND tỉnh chỉ định, Giám đốc Sở phân công;… và một số công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Giám đốc Sở.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2023 và thay thế Quyết định số 238/QĐ-SXD ngày 21/12/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng.

Minh Khánh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load