Thứ hai 15/07/2024 07:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam: Thanh tra nhiều địa phương về công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2024

14:51 | 19/12/2023

(Xây dựng) – UBND Quảng Nam yêu cầu thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đối với Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhiều địa phương về công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Quảng Nam: Thanh tra nhiều địa phương về công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2024
UBND tỉnh yêu cầu thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm, từ 2019 đến 2023 đối với thành phố Tam Kỳ.

Ngày 19/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Nam năm 2024 với loạt đơn vị, địa phương. Ngoài ra, trong năm 2024 cũng thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng đối với Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo công tác thanh tra trong toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Nam năm 2024; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo báo cáo định kỳ của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, đối với thanh tra kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư tại UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020 - 2023; thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản công tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh giai đoạn 2018 - 2023; thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2023.

Đối với thành phố Tam Kỳ, UBND tỉnh yêu cầu thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm, từ 2019 đến 2023.

Quảng Nam: Thanh tra nhiều địa phương về công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2024
Trong năm 2024, Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư tại UBND huyện Đại Lộc.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam còn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn, giai đoạn 2013 - 2023; thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Thăng Bình, giai đoạn 2021 - 2023; thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước tại các dự án khai thác quỹ đất và các dự án được Nhà nước giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm khai thác quỹ đất (dự án kinh doanh bất động sản) trên địa bàn các huyện Phú Ninh, Duy Xuyên, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh cũng yêu cầu thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản công tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2023; thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tại thành phố Hội An, giai đoạn 2021 - 2023; thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm (2021, 2022, 2023) và thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai.

Đối với thanh tra trách nhiệm thủ trưởng, UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan giai đoạn 2022 - 2023.

Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và các phòng, ban, UBND các xã, phường thuộc thị xã Điện Bàn trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND thị xã Điện Bàn giai đoạn 2021 - 2023 và thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2023…

Thanh Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load