Thứ sáu 21/06/2024 11:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Nam báo cáo kết quả rà soát chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và đất rừng

15:15 | 11/01/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất để phù hợp với thực tế địa phương.

Quảng Nam báo cáo kết quả rà soát chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và đất rừng
Tỉnh Quảng Nam có 14 khu công nghiệp đã có quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, đã và đang triển khai thực hiện đầu tư với tổng diện tích 3.676,65ha.

Ngày 9/1, UBND tỉnh Quảng Nam đã báo cáo kết quả rà soát, đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và đất rừng tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo và đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và đất rừng của tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ theo mục cụ thể.

UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện tỉnh có 14 khu công nghiệp đã có quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, đã và đang triển khai thực hiện đầu tư với tổng diện tích 3.676,65ha (trong đó có 11 khu công nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai diện tích 2.959,89ha và 3 khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai diện tích 716,76ha).

So với chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326 đến năm 2025 là 2.525ha thì còn thiếu 1.151,65ha.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tỉnh Quảng Nam đề xuất đầu tư thêm 2 khu công nghiệp với tổng diện tích là 770ha (các dự án này đã có nhà đầu tư đăng ký và đang lập hồ sơ, thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư) là Khu công nghiệp cơ khí ôtô Trường Hải mở rộng (115ha) và Khu công nghiệp Nam Thăng Bình (655ha). Các khu công nghiệp còn lại đã có quy hoạch chung xây dựng được duyệt là Khu công nghiệp Bắc Thăng Bình (245ha), Khu công nghiệp Tam Anh 3 (180ha), Khu công nghiệp Công nghệ cao Thăng Bình (310ha), Khu công nghiệp Phú Xuân (108ha), tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất đầu tư sau năm 2025. Theo đó, so với chỉ tiêu của sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326 đến năm 2025 là 2.525ha thì còn thiếu 1.921,65ha.

Đến tháng 12/2023, thực tế diện tích đất khu công nghiệp đã được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 1.982ha; so với chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326 đến năm 2025 (2.525ha), đạt tỷ lệ 78,5%.

Theo dự thảo tại Phụ lục 08 Phương án điều chỉnh chỉ tiêu đất khu công nghiệp đến năm 2025 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tỉnh Quảng Nam dự kiến được điều chỉnh tăng thêm 200ha chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp.

Theo đó, đến năm 2025 chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Quảng Nam là 2.725ha. Với chỉ tiêu này thì so với 14 khu công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, hiện đã và đang thực hiện thì hiện vẫn còn thiếu 951,65ha. Nếu đầu tư mở mới thêm 2 Khu công nghiệp hiện nay đã có nhà đầu tư đăng ký và đang lập hồ sơ (Khu công nghiệp cơ khí ôtô Trường Hải mở rộng 115ha và Khu công nghiệp Nam Thăng Bình 655ha) thì thiếu 1.721,65ha. Như vậy, nếu căn cứ theo chỉ tiêu sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ phân bổ để làm cơ sở xem xét, chấp thuận đầu tư mới thêm khu công nghiệp thì trong những năm đến, tỉnh Quảng Nam không thể thành lập mới các Khu công nghiệp; việc này ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh Quảng Nam đã hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nêu trên, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có cơ sở thẩm định thì nội dung dự án phải phù hợp với các quy hoạch liên quan, trong đó có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và chỉ tiêu sử dụng đất được phép sử dụng nên hồ sơ chưa được xem xét, giải quyết.

Để tháo gỡ vướng mắc, UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thống nhất chủ trương giải quyết các vấn đề khi thẩm định, trình chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp mới thì chỉ căn cứ vào sự phù hợp của dự án với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và sự đáp ứng về tiêu chí năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật; không căn cứ vào chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phân bổ.

Chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho các tỉnh, thành phố chỉ sử dụng làm cơ sở để lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Về điều chỉnh chỉ tiêu đất rừng, theo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại Nghị quyết số 83 ngày 7/10/2019 của Chính phủ về kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) và phù hợp với số liệu quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh là: 729.756ha; gồm: quy hoạch đất rừng đặc dụng: 139.895,8ha; đất rừng phòng hộ: 315.812,5ha; đất rừng sản xuất: 274.048,5ha.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 326 ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ thì chỉ tiêu sử dụng đất lâm nghiệp của tỉnh Quảng Nam được phân bổ sử dụng giai đoạn 2021-2025 là 732.130ha và giai đoạn 2025-2030 là 735.433ha (trong đó: đất rừng phòng hộ là 315.812ha; đất rừng đặc dụng 145.687ha và đất rừng sản xuất 273.934ha).

Như vậy, chỉ tiêu sử dụng đất lâm nghiệp của tỉnh Quảng Nam được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là chưa phù hợp với quy hoạch 3 loại rừng và tình hình thực tế tại tỉnh Quảng Nam. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến việc 3 triển khai các dự án đầu tư công, quy hoạch rừng phòng hộ ven biển, đất sản xuất của người dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đối với hồ sơ dự thảo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập thì việc thống kê hiện trạng rừng tại tỉnh Quảng Nam vào thời điểm cuối năm 2020 với diện tích là 749.731ha (và dự kiến quy hoạch đến năm 2030 là 735.433ha là chưa phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng Nam tại Nghị quyết số 83 7/10/2019 của Chính phủ và không đúng với thực tế, nhu cầu của tỉnh.

Việc bất cập này, UBND tỉnh đã kiến nghị giải quyết cụ thể tại các Báo cáo: số 48/BC-UBND ngày 14/3/2023; số 103/BC-UBND ngày 01/6/2023; số 256/BC-UBND ngày 31/10/2023 và số 291/BC-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét, giải quyết.

UBND tỉnh Quảng đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất lâm nghiệp phân bổ cho tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 326 ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2025 và năm 2030 như sau: Giai đoạn đến năm 2025 là 723.958,79ha (trong đó: đất rừng phòng hộ là 303.448 ha; đất rừng đặc dụng là 145.465ha; đất rừng sản xuất 275.045 ha). Giai đoạn đến năm 2030 là 717.875ha (trong đó: đất rừng phòng hộ là 299.364 ha; đất rừng đặc dụng là 144.465ha; đất rừng sản xuất 274.046ha).

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, cập nhật điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh Quảng Nam đến cuối năm 2030 là 717.875ha (trong đó: rừng phòng hộ là 299.364ha, rừng đặc dụng là 144.465ha và rừng sản xuất 274.046ha) trong hồ sơ dự thảo Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hải Nam

Theo

Cùng chuyên mục
 • Làm thế nào để chuyển đất trồng cây ăn quả thành đất ở?

  (Xây dựng) - Ông Nguyễn Văn Phương (Bình Thuận) đã xây dựng nhà cấp 4 trên diện tích đất trồng cây ăn trái. Nay ông có nguyện vọng xin chuyển đổi diện tích trồng cây ăn trái (đã xây dựng nhà cấp 4) sang đất ở.

 • Phát triển nhà ở xã hội: Cần cơ chế, nguồn lực

  (Xây dựng) - Tính đến tháng 6/2024, cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) đã được triển khai, quy mô 418.200 căn. Tín hiệu tích cực từ các hành lang chính sách và pháp lý đang được đẩy mạnh trong thời gian tới, dự báo sẽ giúp nguồn cung NƠXH hồi phục, người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở giá rẻ hơn.

 • Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, phương án bồi thường, tái định cư thay đổi ra sao?

  (Xây dựng) - Thay vì ngày 1/1/2025, Luật Nhà ở 2023 dự kiến có hiệu lực ngay từ ngày 1/8/2024 tới đây. Người dân cần nắm rõ nội dung của phương án bồi thường, tái định cư theo quy định mới.

 • Có quy định nào về đất xen kẹt không?

  (Xây dựng) - Bà Nguyễn Thị Hương (Quảng Ninh) hỏi, thế nào là đất xen kẹt? Văn bản nào quy định các vấn đề về đất xen kẹt?

 • Luật Kinh doanh BĐS 2023 có hiệu lực: Thị trường BĐS khởi sắc

  (Xây dựng) - Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh BĐS năm 2023, dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024, được kỳ vọng sẽ giúp thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bền vững, bởi nhiều quy định mới chặt chẽ hơn, giải quyết tồn tại, hạn chế, bảo đảm tính hợp hiến, sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật này với các luật khác có liên quan.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: 6 tháng có 4 dự án nộp hồ sơ nhưng đều không đủ điều kiện bán nhà

  (Xây dựng) – Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: 6 tháng đầu năm 2024, Sở Xây dựng nhận được 04 hồ sơ đề nghị thông báo xác nhận 04 dự án đủ điều kiện để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên khi Sở Xây dựng xem xét thì cả 04 dự án đều chưa đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load