Thứ ba 23/04/2024 18:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): Huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

16:06 | 07/09/2023

(Xây dựng) - Huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang tập trung cao để hoàn thiện, nâng cấp các tiêu chí Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): Huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
Khánh Vĩnh huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí NTM.

Năm 2023, được sự quan tâm của tỉnh và chỉ đạo của huyện trên địa bàn huyện đang triển khai 14 công trình tại 07 xã: Sông Cầu, Khánh Bình, Khánh Phú, Khánh Hiệp, Khánh Thành, Liên Sang, Cầu Bà với tổng vốn gần 12,5 tỷ đồng. Hiện nay, các xã đã triển khai thi công và 100% khối lượng, số liệu giải ngân đã đạt 100%.

Theo mục tiêu kế hoạch, Khánh Vĩnh phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều 8,06% tương đương giảm 867 hộ nghèo, đưa số hộ nghèo đầu năm từ 4.211 hộ xuống 3.344 hộ vào cuối năm 2023, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,48%/năm tương đương với giảm 50 hộ cận nghèo.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn 13 xã; phấn đấu đến cuối năm 2023 duy trì giữ vững 01/13 xã (Sông Cầu) đạt chuẩn NTM, các xã còn lại chưa đạt chuẩn đạt từ 11 tiêu chí trở lên. Đến cuối năm 2023, số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân chung của toàn huyện 13,23 tiêu chí/xã.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo với các Tổ công tác, cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong quản lý, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân và các bên liên quan về các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): Huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
Một góc huyện Khánh Vĩnh.

Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình NTM vận động người dân, cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện vào các nội dung của Chương trình, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, trưởng thôn, người có uy tín trong việc triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu Dự án, nội dung thành phần Chương trình ngay từ cấp cơ sở.

Kịp thời phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình, xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng Dự án, Tiểu Dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình. Tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch trong năm 2023 và phấn đấu giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; huy động sự tham gia của các ngành, các cấp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia giám sát và thực hiện Chương trình.

Năm 2023, huyện Khánh Vĩnh tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn các xã, thôn thuộc phạm vi Chương trình mục tiêu quốc gia. Phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hỗ trợ hình thành các vùng chuyên canh tập trung cây lâm nghiệp, cây ăn trái, cây lương thực... với quy mô hợp lý, có quy hoạch, định hướng, gắn với thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”; xây dựng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn VietGAP, nông nghiệp hữu cơ.

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load