Thứ hai 22/04/2024 04:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hưng Yên: Triển khai các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

14:25 | 18/02/2024

(Xây dựng) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hưng Yên vừa có băn bản yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Hưng Yên: Triển khai các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; khẩn trương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày 17/12/2023, số 993/CĐ-TTg ngày 24/10/2023; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc; rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Theo chức năng, phân công, nhiệm vụ chủ động tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm quyết định hoặc tham mưu UBND tỉnh quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định pháp luật; không trình, báo cáo tham mưu lên cấp trên hoặc lạm dụng việc lấy ý kiến của các cơ quan cấp trên để né tránh trách nhiệm. Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của các địa phương, của cơ quan, đơn vị để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng thời giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý của Sở, ban, ngành, địa phương.

UBND tinh Hưng Yên đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương theo Luật Nhà ở năm 2023, nhất là việc lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch kịp thời, hiệu quả; triển khai cụ thể các việc cho đầu tư các dự án nhà ở xã hội từng năm từ nay đến năm 2030 theo chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại đề án; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục xây dựng như: thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án bất động sản đồng bộ, hiện đại, trong đó lưu ý các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Bố trí quỹ đất phát triển nhà lưu trú công nhân theo hướng khi lập, phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp phải bố trí quỹ đất trong phần diện tích đất thương mại dịch vụ của khu, cụm công nghiệp để làm nhà lưu trú, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp đó. Chủ trì phối hợp các ngành, địa phương, cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát tình hình thị trường bất động sản tại địa phương để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp ổn định tình hình, giữ cho thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tham mưu UBND tỉnh, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp phát triển nhà ở xã hội tại Nghị quyết số 14-NQ/TU gắn với thực hiện Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”; căn cứ tình hình thực tế, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, phân loại dự án bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc để tham mưu tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 905a/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu đơn vị này chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống kê số lượng các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc; tích cực chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc hoặc triển khai chậm để xác định rõ các nguyên nhân; kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tổng hợp các khó khăn vướng mắc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kịp thời, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục về đầu tư, thực hiện tốt công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển của tỉnh; đồng thời tổ chức thực hiện việc công bố công khai danh mục dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện xác định giá đất của các dự án bất động sản theo thẩm quyền, với sở Xây dựng trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai thông tin của các dự án đầu tư bất động sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục giao đất theo thẩm quyền. Tập trung tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất. Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh quyết định phương án giá đất cụ thể bảo đảm đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Phối hợp với sở Xây dựng trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai thông tin của các dự án đầu tư bất động sản; kiểm tra, xử lý vi phạm của các chủ đầu tư trong việc huy động vốn của người dân tại các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở không đúng quy định.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện xác định giá đất của các dự án bất động sản theo thẩm quyền. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hưng Yên cần tiếp tục thúc đẩy cho vay tín dụng với lĩnh vực bất động sản; có giải pháp phù hợp tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất; tiếp tục rà soát cắt giảm hơn nữa các thủ tục hành chính không phù hợp, gây phiền hà, tốn kém để doanh nghiệp, dự án bất động sản và người mua nhà tiếp cận được nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng và chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần khác tích cực tham gia thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội vcho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị làm cơ sở để triển khai các dự án bất động sản đồng bộ, hiện đại, trong đó lưu ý các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất.

Vị Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load