Thứ tư 24/04/2024 23:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Điều kiện dự án được bố trí vốn đầu tư công hằng năm

08:26 | 29/02/2024

(Xây dựng) - Ông Nguyễn Thanh Điền (Vĩnh Long) hỏi, chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm theo Luật Đầu tư công 2019 đối với dự án khởi công mới thì có cần điều kiện "được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31/10 của năm trước năm kế hoạch" hay không?

Điều kiện dự án được bố trí vốn đầu tư công hằng năm
Điều kiện dự án được bố trí vốn đầu tư công hằng năm

Ông Điền cũng muốn biết, đối với các quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm còn hiệu lực thi hành không? Do hiện nay Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây: Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản; Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó; Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.

Nghị định số 77/2015/NĐ-CP và Nghị định số 120/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020. Vì vậy, các Nghị định này hết hiệu lực thì hành kể từ ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành.

Theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công, điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm gồm: Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án đầu tư công khẩn cấp; Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với dự án khởi công mới bố trí kế hoạch năm không yêu cầu phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31/10 của năm trước năm kế hoạch.

Đỗ Quang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load