Chủ nhật 28/05/2023 23:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

19:59 | 13/08/2020

(Xây dựng) - Nhiệm kỳ 2015-2020, đi đôi với triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) đã lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Từ đó, Đảng bộ 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (2015 - 2020).

dang bo cuc giam dinh nha nuoc ve chat luong cong trinh xay dung phat huy tinh than sang tao dam nghi dam lam
Cục Giám định có nhiều đóng góp trong việc tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật cho Bộ Xây dựng, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giám định xây dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng.

Chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Cục Giám định có 4 chi bộ trực thuộc với 48 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng, Đảng ủy Cục Giám định đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của đảng ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cục Giám định đã tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Hàng năm, Cục đã tổ chức kiểm tra khoảng hơn 600 lượt công trình, trong đó kiểm tra chấp thuận công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng của chủ đầu tư khoảng 200 công trình.

Trong nhiệm kỳ qua, Cục Giám định tiếp tục thực hiện vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu nhà nước. Hàng năm tổ chức, điều phối các hoạt động của Hội đồng, kiểm soát chất lượng trên 40 công trình trọng điểm; thực hiện trên 100 đợt kiểm tra hiện trường; các cuộc họp xem xét, đánh giá thiết kế, xử lý các vấn đề kỹ thuật; ban hành nhiều văn bản gửi chủ đầu tư, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các bên có liên quan về kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình và công tác quản lý chất lượng của các chủ thể. Qua kiểm tra, các đoàn công tác của Hội đồng đã phát hiện các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý chất lượng và chất lượng xây dựng công trình, kịp thời nhắc nhở, chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư và các nhà thầu tăng cường kiểm soát chất lượng và khắc phục những tồn tại về chất lượng.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và của cấp trên: Đảng ủy Cục Giám định đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho đảng viên, công chức, viên chức nắm vững và thực hiện có hiệu quả; giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, nhận thức chính trị và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.

Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

Tiếp tục cập nhật thường xuyên, liên tục về tình hình dịch Covid-19; tuyên truyền phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát dịch, không để lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Giám định luôn đạt trong sạch, vững mạnh, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Cờ thi đua với thành tích 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (2015 - 2020). Các chi bộ trực thuộc đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Giám định Phạm Minh Hà chia sẻ: Để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, mỗi đảng viên phải là một hạt nhân quan trọng. Đảng ủy đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong từng cấp ủy, chi bộ và đảng viên, bởi tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức chính trị của đảng viên tốt thì mọi việc mới thuận lợi.

Đồng thời, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tính năng động sáng tạo, tinh thần đoàn kết, vượt lên khó khăn để cống hiến đóng góp nhiều cho sự phát triển chung của đơn vị. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trong chỉ đạo phải phát huy nội lực, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong chi bộ và trong đơn vị.

Mỗi đảng viên phải là nòng cốt trong các hoạt động của đơn vị, gương mẫu đi đầu trong công việc; không quản ngại khó khăn, thách thức, luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên học tập, trau dồi kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện bản thân.

Trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Cục Giám định tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng, chủ động nắm bắt thông tin về tình hình chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các địa phương, Bộ, ngành để có hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Tập trung soạn thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn sau khi Luật Xây dựng sửa đổi được ban hành (hoàn thiện các quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp); rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ Cục Giám định quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Cục Giám định đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” nhằm xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Giám định Phạm Minh Hà chia sẻ: Để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, mỗi đảng viên phải là một hạt nhân quan trọng. Đảng ủy đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong từng cấp ủy, chi bộ và đảng viên, bởi tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức chính trị của đảng viên tốt thì mọi việc mới thuận lợi.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load