Thứ năm 18/07/2024 19:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030

12:12 | 11/07/2024

(Xây dựng) - Theo Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành, tỉnh sẽ ưu tiên phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026-2030 để thực hiện các dự án quan trọng, dự án ưu tiên đầu tư hạ tầng phòng cháy, chữa cháy.

Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030
Với mật độ xây dựng ngày càng cao, tỉnh Bắc Giang cần chú trọng đầu tư hạ tầng về phòng cháy và chữa cháy.

Theo Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức công bố quy hoạch, tuyên truyền phổ biến nội dung quy hoạch, cung cấp thông tin về quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để các tổ chức, nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện quy hoạch, tham gia phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy theo quy hoạch được phê duyệt. Triển khai thực hiện lưu trữ hồ sơ quy hoạch theo quy định. Cung cấp các dữ liệu quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Báo cáo, đánh giá việc thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy định kỳ hằng năm, 5 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Phối hợp nghiên cứu đề xuất sửa đổi, ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống hạ tầng phòng cháy và chữa cháy.

Rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế chính sách để thực hiện khả thi, hiệu quả các mục tiêu của quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp hoàn thiện chế độ, chính sách nhằm thu hút nhân lực phục vụ chuyên nghiệp trong lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hoàn thiện và xây dựng bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thu hút nguồn vốn, quản lý và sử dụng các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách cho phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy theo quy hoạch được phê duyệt. Đồng thời, phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy.

Bên cạnh đó, ưu tiên phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026-2030 để thực hiện các dự án quan trọng, dự án ưu tiên đầu tư.

Thực hiện chính sách, giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch bao gồm: Thu hút nguồn vốn cho phát triển hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm nguồn lực tài chính.

Chương Huyền

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load