Thứ ba 21/03/2023 18:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Thành ủy Phúc Yên tăng cường công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

09:07 | 02/03/2020

(Xây dựng) - Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

vinh phuc thanh uy phuc yen tang cuong cong tac xay dung dang hoan thanh xuat sac nhiem vu duoc giao
Ông Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên.

Phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ thành phố Phúc Yên năm 2019?

Ông Nguyễn Văn Mạnh: Những năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đan xen, song được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân của thành phố Phúc Yên đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực:

Về giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức: Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch của cấp ủy để triển khai thực hiện tại Đảng bộ thành phố cũng như các Đảng ủy trực thuộc. Triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác chính trị tư tưởng như: Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tổ chức cho cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ đăng ký thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quán triệt đến các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc quy định về nêu gương; Quyết định 205 về chống chạy chức chạy quyền có hiệu quả thiết thực và từng bước đi vào chiều sâu.

Các cấp ủy thuộc Đảng bộ thành phố luôn chú trọng chăm lo bồi dưỡng giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của các thế lực thù địch, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; Thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các qua điểm sai trái, thù địch.

Về công tác tổ chức, cán bộ: Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, quy định về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý... Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 04-ĐA/TU ngày 19/06/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2017 - 2020. Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt Chi bộ dưới cơ sở; Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo, kịp thời kiện toàn cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy cơ sở.

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định điều động và bổ nhiệm, luân chuyển 62 lượt cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố và hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn; Phối hợp, trao đổi ý kiến với cơ quan ngành dọc tỉnh về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo một số đơn vị đóng trên địa bàn có tổ chức Đảng trực thuộc.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Thành ủy đã xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với những vấn đề như: Việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành thành phố về xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, Triển khai, thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII); Lãnh đạo việc thực hiện Quyết định số 55 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trong năm 2019 Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; lãnh đạo thực hiện quy định về kê khai tài sản...

Trong năm, các cấp ủy đảng đã tiến hành kiểm tra 19 tổ chức Đảng cấp dưới và 11 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 16 tổ chức Đảng cấp dưới và 58 đảng viên. Cấp ủy thực hiện giám sát thường xuyên đối với các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc thông qua việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cấp ủy cơ sở đã tiến hành giám sát chuyên đề 01 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên; trong đó khiển trách 19, cảnh cáo 01, cách chức 01, khai trừ 03 đảng viên; đã đình chỉ sinh hoạt đảng 3 đảng viên, cho rút khỏi danh sách đảng viên 2 người.

PV: Xin ông cho biết việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng như thế nào trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm 2019?

Ông Nguyễn Văn Mạnh: Với những kết quả tích cực từ việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Nhân dân đoàn kết, thống nhất tạo thành sức mạnh tổng hợp; Kinh tế phát triển và tăng trưởng khá; Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường; Đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Nhiều cán bộ, đảng viên đã năng động, sáng tạo vận dụng đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, xây dựng thành phố Phúc Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PV: Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố năm 2020?

Ông Nguyễn Văn Mạnh: Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2019 và dự báo, đánh giá xác thực về những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Thành ủy Phúc Yên đã xác định các giải pháp trọng tâm như: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng bộ thành phố;

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm như: Các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách; Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, hoàn thành một số công trình trọng điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

PV: Xin chân thành cám ơn ông!

An Nhiên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load