Thứ ba 06/12/2022 07:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công bố kết quả kiểm tra tại Gia Lai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

19:41 | 19/09/2022

(Xây dựng) - Sáng 19/9, Đoàn Kiểm tra số 04 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng Đoàn đã tiến hành công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và một số cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai.

cong bo ket qua kiem tra tai gia lai cua ban chi dao trung uong ve phong chong tham nhung tieu cuc
Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về ưu điểm

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm phổ biến, quán triệt và ban hành một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nói chung, công tác phòng, chống tội phạm, công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế tiêu cực nói riêng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ... Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đều ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại một số địa phương, đơn vị và lồng ghép nội dung này trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các hành vi, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc hoặc kéo dài trên địa bàn, tạo tiền đề, kinh nghiệm và hiệu ứng lan tỏa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tội phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát của đảng được quan tâm, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, qua đó đã phát hiện và chuyển 03 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế sang Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định. Đã xử lý nghiêm cả kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với một số trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và sai phạm kinh tế qua hoạt động thanh tra được quan tâm, phát hiện được 33 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực bước đầu được chú trọng, nhiều vụ án được khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định (đã khởi tố 23/44 vụ). Các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện cơ bản nghiêm, đúng quy định đối với công tác này. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm cơ bản được thực hiện thường xuyên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm và tội phạm. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong xử lý vụ việc, vụ án cụ thể, bảo đảm thực chất, có hiệu quả và đúng quy định, trong đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, Phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, công tác phòng, chống tội phạm nói chung và công tác phát hiện điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế tiêu cực nói riêng.

Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực tiến hành chưa thường xuyên. Kết quả phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp qua công tác kiểm tra, giám sát, tự thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong nội bộ, qua công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, qua việc thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa nhiều.

Đối tượng tham nhũng, sai phạm về kinh tế, tiêu cực thường là những người có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết, có chuyên môn sâu nên thủ đoạn phạm tội tinh vi, nhất là thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra, rất khó cho công tác phát hiện và thu thập chứng cứ.

Việc kết luận giám định trong một số lĩnh vực, nhất là xây dựng cơ bản, quản lý bảo vệ rừng một số vụ việc chưa rõ ràng, cụ thể, dẫn đến khó khăn trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, cũng như trong công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án.

Chưa có văn bản thống nhất trong phạm vi cả nước về chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo riêng đối với nội dung này, do đó việc triển khai của cấp ủy các cấp chưa đồng bộ, chưa có sự lan tỏa. Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và các cơ quan tố tụng Trung ương đối với công tác này chưa nhiều.

Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin bảo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Còn cho đây là nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan tố tụng. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, hồ sơ, dữ liệu phục vụ hoạt động điều tra của nhiều cơ quan, đơn vị chưa tốt, dẫn đến quá trình xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố kéo dài.

cong bo ket qua kiem tra tai gia lai cua ban chi dao trung uong ve phong chong tham nhung tieu cuc
Bối cảnh Hội nghị.

Kiến nghị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc quán triệt, nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cũng như của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là việc thực hiện Kết luận số 10 KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Chỉ thị 50, Chỉ thị 26 và Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng, tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quá tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cũng như công tác tự kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nói riêng. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, giám sát, kiến nghị khắc phục xử lý nghiêm những hạn chế, yếu kém.

Tiếp tục chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, nhất là những vụ có khó khăn, vướng mắc. Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Gia Lai tích cực, chủ động, khẩn trương đi vào hoạt động, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

Kiến nghị đối với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực

Đưa nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực vào chương trình kiểm tra thường xuyên hằng năm của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo đối với các cấp ủy, tổ chức đảng.

Chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an và Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng; nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là kiến nghị khởi tố của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, hải quan, thuế, quản lý thị trường, lâm nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống vi phạm, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đang diễn biến phức tạp ở các địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm - Trưởng đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đều phải tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; quan tâm xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bá Tứ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load