Thứ sáu 21/06/2024 22:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng tập trung triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2024

16:28 | 03/04/2024

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 220/QĐ-BXD về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và các đề án của Bộ năm 2024.

Bộ Xây dựng tập trung triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2024
Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Theo Quyết định, các Chương trình, danh mục văn bản/đề án gồm: Các VBQPPL, đề án đã được giao trong Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo khác của cấp có thẩm quyền tại Phụ lục 1; Danh mục các VBQPPL, đề án cần nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới trong năm 2024 tại Phụ lục 2.

Trong đó, tại Phụ lục 1 có Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Nghị định thay thế Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nghị định về cây xanh và công viên công cộng đô thị (thay thế Nghị định số 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị); Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.

Ngoài ra, Phụ lục 1 còn có 12 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng gồm: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Thông tư ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; Thông tư quy định giải pháp quản lý đánh số nhà, gắn biển số nhà tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực xây dựng; Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, thăng hạng, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành xây dựng.

Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng; Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng quản lý; Thông tư bãi bỏ một số VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; Thông tư thay thế Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và đo bóc khối lượng xây dựng.

Bên cạnh đó, có 3 danh mục đề án, quy chuẩn như: Điều chỉnh định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2035 (thay thế Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý; danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích của Bộ Xây dựng (thay thế Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Tại Phụ lục 2 của Quyết định có 4 văn bản quy phạm gồm: Luật Cấp, thoát nước và Luật Quản lý phát triển đô thị. Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng (thay thế Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2024 - 2030 (thay thế Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030).

Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản/đề án xây dựng kế hoạch chi tiết soạn thảo đối với văn bản/đề án được giao chủ trì, phân công cụ thể lãnh đạo đơn vị phụ trách, chuyên viên thực hiện, tiến độ thực hiện; gửi Vụ Pháp chế để theo dõi, đôn đốc.

Đối với các văn bản/đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ thời gian trình quy định tại Phụ lục 1, tham mưu Bộ Xây dựng trình trước ngày 20 của tháng; trừ trường hợp có chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình, gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load