Thứ sáu 21/06/2024 13:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong năm 2024

19:00 | 01/04/2024

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng mới ban hành Quyết định số 201/QĐ-BXD ngày 26/03/2024 về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024.

Bộ Xây dựng tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong năm 2024
Vụ Pháp chế sẽ phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật của Bộ.

Mục đích của Kế hoạch là nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, góp phần đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội, góp phần thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kế hoạch còn có mục tiêu thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/06/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/06/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kế hoạch của Bộ Xây dựng sẽ đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Mặt khác, Kế hoạch lần này cũng sẽ cung cấp kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh mới ban hành đến cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân để nắm bắt và tổ chức thực thi pháp luật hiệu quả; gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng.

Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong năm 2024, trước tiên là thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo nhiệm vụ được giao trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW... và các Chương trình phối hợp, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật khác; tăng cường theo dõi sát sao, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL.

Bộ Xây dựng tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong năm 2024
Bộ Xây dựng luôn cập nhật kịp thời và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ và duy trì chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng như Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng… có nhiệm vụ phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong năm 2023, 2024 như Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023…

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích họp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chuyển đổi số... có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng như dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị; dự thảo Luật Cấp, thoát nước.

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế sẽ phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật của Bộ.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện các Đề án liên quan đến lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL.

Bộ Xây dựng cũng phải chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Bộ cần cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin pháp luật và giải đáp pháp luật về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; cập nhật kịp thời và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ và duy trì chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

Phương Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load