Thứ năm 22/02/2024 13:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bà Rịa – Vũng Tàu quy định tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập

16:15 | 01/12/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 55/2023 quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2023.

Bà Rịa – Vũng Tàu quy định tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập
Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2023.

Điều kiện để tách thành dự án độc lập với phần đất Nhà nước quản lý

Theo Quyết định này, quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập đối với phần diện tích đất Nhà nước quản lý có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định tại khoản 5 trong khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020 ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà khu đất thực hiện dự án đầu tư có phần diện tích đất do Nhà nước quản lý; các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có liên quan đến dự án đầu tư sử dụng đất thuộc trường hợp nêu trên.

Các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập. Phần diện tích đất Nhà nước quản lý quy định tại Điều 1 Quyết định này được phê duyệt tách thành dự án độc lập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ sau:

Về điều kiện: Phải là một thửa hoặc nhiều thửa đất liền kề nhau, không chia cắt bởi các thửa đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện cùng dự án đầu tư đó. Trường hợp trong dự án có nhiều khu đất Nhà nước quản lý không liền ranh, liền thửa nhưng vẫn bảo đảm các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tại Điều 5 này thì sẽ xem xét điều kiện tách dự án độc lập theo từng khu đất riêng biệt.

Vị trí phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn hoặc khu chức năng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Không có tranh chấp, khiếu nại, thanh tra, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, thanh tra, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về tiêu chí: Khu đất phải tiếp giáp với đường hiện hữu hoặc đường quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm khả năng kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với quy hoạch tổng thể khu đất và khu vực hiện hữu có liên quan.

Vị trí khu đất có kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông tại điểm a khoản này từ 6,0m trở lên và chiều sâu của cạnh khu đất không nhỏ hơn 18m hoặc tối thiểu bằng với kích thước của lô đất nằm trong Quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập.

Quy mô: Đối với khu vực các phường thuộc thành phố Vũng Tàu thì quy mô diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải bảo đảm diện tích tối thiểu từ 150m2 trở lên hoặc tối thiểu bằng với diện tích của lô đất nằm trong Quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập.

Đối với các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh: Quy mô diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải bảo đảm diện tích tối thiểu từ 300m2 trở lên hoặc tối thiểu bằng với diện tích của lô đất nằm trong Quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập.

Quy mô diện tích đất để tách thành dự án độc lập tại điểm a, b khoản này không bao gồm phần diện tích sông suối, thủy lợi, đất giao thông, hành lang giao thông đã được công bố hoặc theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định quy mô diện tích sử dụng đất tối thiểu của dự án độc lập có khác so với diện tích quy định tại điểm a, b khoản này thì áp dụng quy mô diện tích tối thiểu theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Về tỷ lệ: Khu vực các phường thuộc thành phố Vũng Tàu, đối với dự án diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2ha: Tỷ lệ phần diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải chiếm từ 0,75% trở lên trên tổng diện tích sử dụng đất của dự án.

Đối với dự án có diện tích lớn hơn 2ha: Tỷ lệ tối thiểu phần diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải chiếm trên tổng diện tích sử dụng đất của dự án được xác định theo công thức: T(%)=150/Ga x 100%. Trong đó: 150 là diện tích đất (m2) tối thiểu để tách thành dự án độc lập; Ga là tổng diện tích đất dự án.

Các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh: Đối với dự án có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2ha thì tỷ lệ phần diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải chiếm từ 1,5% trở lên trên tổng diện tích sử dụng đất của dự án.

Đối với dự án có diện tích lớn hơn 2ha: Tỷ lệ tối thiểu phần diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải chiếm trên tổng diện tích sử dụng đất của dự án được xác định theo công thức: T(%)=300/Ga x 100%. Trong đó: 300 là diện tích đất (m2) tối thiểu để tách thành dự án độc lập; Ga là tổng diện tích đất dự án.

Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư có phần diện tích đất Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong dự án thì cơ quan được giao chủ trì căn cứ quy định về xử lý chuyển tiếp tại Nghị định số 148/2020 và quy định tại Quyết định này rà soát từng trường hợp cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát, xác định phần diện tích đất Nhà nước quản lý quy định tại Điều 1 khi đáp ứng điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ quy định tại Điều 5 Quyết định này để tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND cho chủ trương tách thành dự án độc lập; Tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định tại điểm b khoản 5 trong khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020 đối với phần diện tích đất Nhà nước quản lý quy định tại Điều 1 khi không đáp ứng điều kiện tách thành dự án độc lập theo quy định của Quyết định này.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; Phối hợp, cho ý kiến về các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, quy định của Quyết định này và các nội dung khác liên quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, cho ý kiến để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, quy định của Quyết định này và các nội dung khác liên quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sau khi UBND tỉnh có văn bản đồng ý về chủ trương tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp hướng dẫn thủ tục đầu tư (nếu có) đối với các khu đất thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh theo quy định pháp luật đầu tư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; nguồn gốc đất; loại đất; chủ sử dụng, tài sản trên đất của phần diện tích đất Nhà nước quản lý được xem xét tách thành dự án độc lập.

Quang Hải

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Chấm dứt hoạt động Sàn giao dịch bất động sản Việt Nhân

  (Xây dựng) – Sau khi thực hiện xóa thông tin hoạt động Sàn giao dịch bất động sản Việt Nhân theo quy định, công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những phát sinh khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến những giao dịch của Sàn giao dịch bất động sản Việt Nhân, kể cả sau khi chấm dứt hoạt động.

  15:39 | 21/02/2024
 • Bắc Giang: Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp

  (Xây dựng) - Năm 2024, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp.

  15:24 | 21/02/2024
 • Đồng Nai: Duyệt chủ trương xây dựng 9.000 căn nhà ở xã hội

  (Xây dựng) – Theo báo cáo của Sở Xây dựng Đồng Nai, đến nay UBND các huyện, thị, thành phố đã trình hồ sơ chủ trương 11 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 20.000 căn. Trong đó có 05 dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 9.000 căn tại thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu. Còn 06 dự án chưa phê duyệt đầu tư có quy mô khoảng 11.000 căn.

  15:22 | 21/02/2024
 • Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

  (Xây dựng) - Phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân (NƠCN) là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Theo các chuyên gia, nguồn cung phân khúc NƠXH, NƠCN sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới khi có sự hỗ trợ về chính sách của Chính phủ, nhất là việc Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025 được xem là một tín hiệu tích cực giúp tăng nguồn cung NƠXH cũng như gỡ khó cho thị trường bất động sản đang khó khăn như hiện nay.

  15:19 | 21/02/2024
 • Chung cư Hà Nội đều đặn tăng giá, người thuê căn hộ ‘méo mặt’

  Giá chung cư tại Hà Nội liên tục tăng, nhiều chủ căn hộ đã tăng giá cho thuê khiến người thuê gặp áp lực. Họ xoay xở, chật vật tìm thuê căn hộ mới vừa túi tiền.

  14:37 | 21/02/2024
 • Vĩnh Phúc: Tập trung triển khai “Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội”

  (Xây dựng) – Thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", Vĩnh Phúc đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

  14:32 | 21/02/2024
 • Diện tích đất thực tế khác diện tích ghi trên giấy tờ sẽ được bồi thường thế nào?

  (Xây dựng) - Tại dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

  14:24 | 21/02/2024
 • Thái Nguyên: 11 căn hộ tại chung cư Tecco Complex đã được bán cho người nước ngoài

  (Xây dựng) – Theo thông báo từ Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Thái Nguyên, đơn vị này đã bán được 11 căn hộ thuộc dự án khu chung cư Tecco Complex (Tecco Elite City) cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

  12:14 | 21/02/2024
 • Đồng Nai: Dự kiến thu 7,7 nghìn tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng 17 khu đất

  (Xây dựng) – Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có báo cáo tổng hợp thông tin chi tiết kế hoạch hoàn tất các thủ tục pháp lý cũng như thời điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng các khu đất trong năm 2024.

  11:18 | 21/02/2024
 • Phát triển nhà ở xã hội: Những tín hiệu lạc quan

  (Xây dựng) – Từ những tháng đầu năm 2024, Chính phủ đã đặt ra yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) bằng việc tập trung triển khai nhanh, hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” (Đề án) và nỗ lực hoàn thành khoảng 130 nghìn căn ngay trong năm nay.

  10:25 | 21/02/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load