Thứ năm 30/05/2024 07:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Xây dựng

10:20 | 11/04/2024

(Xây dựng) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã ký Quyết định số 313/QĐ-BXD phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2024.

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Xây dựng
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công.

Theo quyết định, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng; các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ; Công tác cải cách hành chính của Bộ; Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội và Chính phủ;

Công tác kế hoạch, chương trình công tác của Bộ; Công tác Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; Công tác tổ chức cán bộ; Tổ chức bộ máy; quản lý công chức; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; Công tác quốc phòng, an ninh; Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác thi đua - khen thưởng;

Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng.

Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Bộ. Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Xây dựng

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh thực hiện nhiệm vụ giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

Quản lý Nhà nước về lĩnh vực nhà ở; công sở; Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản; Quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng; Công tác pháp chế; Công tác văn phòng; Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng;

Công tác chuyển đổi số, thông tin, thống kê, lưu trữ tài liệu, số liệu về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ; chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng; Chỉ đạo chung về công tác đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; Chỉ đạo chung về công tác quản lý tài chính, tài sản trong các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

Phụ trách chung về công tác phát triển nguồn nhân lực của Bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn đô thị các cấp; Giúp Bộ trưởng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng - an ninh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thực hiện giám định tư pháp theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; Công tác tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; triển lãm và quảng bá công nghệ, sản phẩm ngành Xây dựng;

Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Xây dựng; Công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Xây dựng; Chỉ đạo các chương trình xóa đói giảm nghèo của ngành Xây dựng; Công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Cơ quan Bộ;

Chủ tịch Hội đồng lương Cơ quan Bộ; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng; Tham gia các Ban Chỉ đạo Nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Vụ Vật liệu xây dựng; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Viện Vật liệu xây dựng; Trung tâm Thông tin; các trường Đại học: Kiến trúc Hà Nội, Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Xây dựng miền Trung, Xây dựng miền Tây; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề trực thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp y tế.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Xây dựng

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, cụ thể: Quản lý Nhà nước về kiến trúc và quy hoạch xây dựng; Quản lý Nhà nước về Hạ tầng kỹ thuật; Quản lý nhà nước về Phát triển đô thị; Hợp tác quốc tế ngành Xây dựng; Hiệp hội, hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ; Dự án ODA thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

Phó Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc Bộ Xây dựng; Tham gia các Ban Chỉ đạo Nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Phát triển đô thị; Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; các Viện: Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Quy hoạch xây dựng Miền Nam, Kiến trúc quốc gia.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Xây dựng

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng; Quản lý Nhà nước về kinh tế xây dựng; Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng; Công tác truyền thông của Bộ;

Chỉ đạo hoạt động khối doanh nghiệp; công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa các Công ty mẹ - Tổng công ty do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước;

Công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng; Công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng là chủ đầu tư;

Công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia do Bộ Xây dựng là chủ đầu tư; công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia; Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí;

Công tác thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;

Các công việc có liên quan tới quản lý nhà nước của Ngành đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư; Công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

Công tác phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn Bộ Xây dựng; Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tham gia ý kiến về việc doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đăng ký hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng; Ủy viên Ban Chỉ đạo nhà nước tại công trình trọng điểm quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thường trực Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng;

Tham gia các Ban Chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng; Giúp Bộ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Kinh tế xây dựng; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Báo Xây dựng; Tạp chí xây dựng; Nhà Xuất bản xây dựng; Viện Khoa học công nghệ xây dựng; Viện Kinh tế xây dựng; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành; các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Khánh Hòa (Ảnh: Thiên Trường)

Theo

Cùng chuyên mục
 • Đại biểu Quốc hội “hiến kế” phát triển kinh tế - xã hội

  (Xây dựng) – Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày 29/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và ngân sách Nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Các đại biểu đã “hiến kế” nhằm thúc đẩy phát triển KTXH.

 • Khai mạc Triển lãm quốc tế Vietbuild Industry Hà Nội 2024

  (Xây dựng) – Sáng 29/5, được sự chỉ đạo, bảo trợ của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội, Triển lãm quốc tế Vietbuild Industry Hà Nội 2024 với chủ đề “Máy móc thiết bị - Hàng công nghiệp - Vật liệu xây dựng & Trang trí nội ngoại thất” đã được khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia.

 • Bổ sung, làm rõ các quy định về môi trường trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

  (Xây dựng) – Tại phiên họp chiều 28/5 về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận, làm rõ thêm nhiều nội dung, đề xuất cụ thể việc tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý một số điều, khoản quy định cụ thể trong dự thảo Luật, nhằm bảo đảm tính khả thi, nâng cao chất lượng, hiệu quả cao khi thi hành Luật. Đáng chú ý, việc cần bổ sung, làm rõ quy định về môi trường, đảm bảo đồng bộ về pháp luật bảo vệ môi trường... là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm.

 • Cân nhắc trong việc cho phép xây dựng công trình tại bãi bồi, bãi nổi sông Hồng

  (Xây dựng) – Ngày 28/5, trong chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Liên quan đến nội dung cho phép xây dựng, hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa tại bãi sông, bãi bồi, bãi nổi sông Hồng…, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) vẫn còn có ý kiến băn khoăn, thận trọng.

 • Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước

  (Xây dựng) – Ngày 29/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024; Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

 • Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát dự án giao thông trọng điểm tại Ninh Bình

  (Xây dựng) – Trong chương trình làm việc chiều 28/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát một số dự án giao thông trọng điểm và cơ sở sản xuất tại tỉnh Ninh Bình.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load