Chủ nhật 03/03/2024 16:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng

20:38 | 07/12/2023

(Xây dựng) - Sáng 7/12, Đoàn kiểm tra số 885 của Bộ Chính trị thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cùng các đồng chí trong Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng; thành viên Đoàn Kiểm tra 885 của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đối với Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng.

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng
Đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

Theo đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần các Nghị quyết, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng đã bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương, kịp thời phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ quán triệt các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các Nghị quyết; các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Xây dựng được các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thống nhất theo quy định. Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ các cấp được quan tâm củng cố kiện toàn, chất lượng đội ngũ làm công tác cán bộ ngày càng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý về cơ bản được cơ cấu lại, từng bước bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tập thể Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, lãnh đạo Bộ làm việc theo Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò cá nhân từng đồng chí thành viên và thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được cụ thể hóa bằng phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đồng chí trong Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ, theo từng lĩnh vực công tác. Thường xuyên có sự phối hợp với Đảng ủy Bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng và công tác cán bộ theo phân cấp. Việc tuyển dụng cán bộ được thực hiện theo thẩm quyền, quy định; thực hiện công khai, minh bạch trong đánh giá cán bộ hằng năm; công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện kịp thời…

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng
Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra 885 của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm như: Một số cấp ủy ban hành Chương trình hành động để thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII nội dung còn chung chung, chưa đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết, triển khai một số quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ còn chậm, chưa đồng bộ, thống nhất thực hiện; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, viên chức chưa có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, những kết quả Ban cán sự đảng, các tập thể, đơn vị của Bộ Xây dựng đã đạt được qua hơn 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hơn 05 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác cán bộ, với nhiều kết quả nổi bật như: Đã bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương, kịp thời phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ tổ chức quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết; ban hành các quy chế, quy định; trong thực hiện công tác cán bộ và kiểm tra công tác cán bộ.

Tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đã giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, phát huy vai trò cá nhân từng đồng chí thành viên và trách nhiệm của người đứng đầu; phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đồng chí theo từng lĩnh vực công tác. Các nội dung, các khâu trong công tác cán bộ (tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng điều động, bổ nhiệm, thi đua, khen thưởng,…) được thực hiện theo quy định. Đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ, kết hợp với tăng cường thanh tra, kiểm tra. Ban cán sự đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Trung ương. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đầu mối đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ được thực hiện đồng bộ. Sắp xếp cán bộ dôi dư đảm bảo phù hợp, hài hòa, các đối tượng sắp xếp cơ bản đều chấp hành nghiêm. Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đội ngũ cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý về cơ bản được cơ cấu lại, chất lượng từng bước được nâng lên, đã cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như đã nêu trong Báo cáo và các ý kiến đã phát biểu. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh: Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Điều đó càng có ý nghĩa quan trọng đối với một ngành quan trọng như ngành Xây dựng.

Ngành Xây dựng cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu tại Nghị quyết số 26, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương gắn với thực tiễn của Bộ, của Ngành. Thể chế hoá, cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các quy định, quy chế về công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, liên thông, nhất quán, nhất là các quy định về tiêu chuẩn cán bộ và quy trình công tác cán bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo các tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy chế làm việc, quy định, quy trình công tác cán bộ. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chú trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Xây dựng Ban cán sự đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt lưu ý kiểm soát quyền lực; chống tham nhũng, tiêu cực, chống “chạy” chức, “chạy” quyền, “chạy” khen thưởng trong công tác cán bộ. Bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thường xuyên làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đảm bảo sự liên tục, kế thừa. Hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Quan tâm thực hiện việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; thu hút đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững của Ngành; thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác cán bộ; xử lý dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ảnh; chấn chỉnh, xử lý kịp thời những tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót.

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếp thu các ý kiến của Đoàn Kiểm tra và sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai khắc phục những hạn chế, tồn tại, trong đó đặc biệt chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 26/NQ-TW cũng như lãnh đạo, chỉ đạo, nghị quyết, kế hoạch theo chỉ đạo của Trung ương; nghiêm túc triển khai thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong tất cả các khâu quy trình từ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển đến đánh giá cán bộ theo đúng quy định.

Linh Anh - Nhật Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load