Thứ sáu 08/12/2023 09:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đề xuất 3 hình thức khai thác nhà, đất công không sử dụng để ở

08:00 | 26/07/2023

(Xây dựng) - Bộ Tài chính đề xuất 3 hình thức quản lý, khai thác nhà, đất công không sử dụng vào mục đích để ở gồm: Cho thuê nhà (gắn với quyền sử dụng đất); Bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tạm thời; Quản lý theo nguyên trạng trong thời gian chờ thực hiện xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật.

Đề xuất 3 hình thức khai thác nhà, đất công không sử dụng để ở
Việc cho thuê nhà (gắn liền với quyền sử dụng đất) của Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà phải thực hiện theo phương thức đấu giá; trừ các trường hợp được áp dụng theo phương thức niêm yết giá.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác.

Cho thuê nhà, đất công không sử dụng để ở

Theo dự thảo, việc cho thuê nhà (gắn liền với quyền sử dụng đất) của Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà phải thực hiện theo phương thức đấu giá; trừ các trường hợp được áp dụng theo phương thức niêm yết giá: (i) Cho các tổ chức hội có tính chất đặc thù theo quy định của pháp luật về hội thuê trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, (ii) trường hợp cho thuê nhà có số tiền thuê nhà xác định tại thời điểm xác định giá để cho thuê dưới 50 triệu đồng/năm, (iii) cho thuê nhà đối với nhà, đất tạm quản lý trong thời gian chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà quyết định phương thức cho thuê đối với từng trường hợp cụ thể.

Cho thuê nhà theo phương thức niêm yết giá: Sau khi được UBND cấp tỉnh quyết định giao nhà, đất để quản lý, khai thác, đối với quỹ nhà, đất được giao để sử dụng vào mục đích cho thuê, Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà có trách nhiệm thuê doanh nghiệp thẩm định giá để xác định giá cho thuê nhà đối với từng cơ sở nhà, đất được giao quản lý, khai thác; trên cơ sở đó, trình Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan, cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà thẩm định, trình UBND cấp tỉnh quyết định ban hành Bảng giá cho thuê nhà đối với toàn bộ quỹ nhà được sử dụng để cho thuê. Trong cơ cấu đơn giá cho thuê nhà phải xác định cụ thể mức tiền thuê đất (tương ứng với loại đất thương mại, dịch vụ) và tỷ lệ (%) tiền thuê đất của 01m2 nhà (sàn sử dụng) cho thuê được công bố.

Cho thuê nhà theo phương thức đấu giá: Trường hợp UBND cấp tỉnh đã ban hành Bảng giá cho thuê nhà, giá khởi điểm được xác định theo giá cho thuê nhà trong Bảng giá (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh). Trường hợp cho thuê nhà chưa có trong Bảng giá, việc xác định giá khởi điểm được thực hiện tương tự việc xác định giá cho thuê theo hình thức niêm yết giá trong trường hợp nhà cho thuê nhà chưa có trong Bảng giá.

Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà thuê tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Trường hợp không thuê được tổ chức đấu giá tài sản thì thành lập Hội đồng để đấu giá.

Giá cho thuê nhà là giá trúng đấu giá. Trong đó, mức tiền thuê đất trong đơn giá cho thuê nhà trúng đấu giá được xác định theo mức tiền thuê đất trong giá khởi điểm nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa giá trúng đấu giá và giá khởi điểm.

Thời hạn cho thuê: Tối đa là 05 năm. Trường hợp cho thuê đối với nhà, đất tạm quản lý trong thời gian chờ xử lý theo quy định của pháp luật, thời hạn tối đa là 01 năm.

Bố trí nhà, đất cho cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tạm thời

Thực tế thời gian vừa qua cho thấy, trong khi Nhà nước có quỹ nhà, đất tạm thời nhàn rỗi nhưng các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước có nhu cầu sử dụng tạm thời trong thời gian chờ thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc chờ tiếp nhận trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp để quản lý, sử dụng lại phải đi thuê trụ sở bên ngoài, vừa phát sinh thêm chi phí, vừa ảnh hưởng tới hoạt động.

Để giải quyết vấn đề này, Dự thảo quy định trường hợp Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà có quỹ nhà chưa cho thuê thì được bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước sử dụng tạm thời. Sau khi hết thời hạn sử dụng tạm thời, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm bàn giao lại tài sản cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà để quản lý, khai thác theo quy định tại Nghị định này. Trong thời gian được bố trí sử dụng tạm thời, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm sử dụng nhà, đất đúng mục đích được bố trí; thực hiện chi trả chi phí điện, nước, nhân công phục vụ, chi phí sửa chữa (nếu có) và các chi phí khác có liên quan.

Quản lý theo nguyên trạng trong thời gian chờ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật

Để chuyên nghiệp hóa việc quản lý quỹ nhà, đất trong thời gian chờ xử lý theo quy định của pháp luật, dự thảo giao Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà có trách nhiệm quản lý theo nguyên trạng (tổ chức thực hiện trông coi, bảo vệ tài sản, không được để lấn chiếm) đối với quỹ nhà, đất này. Trường hợp có nhu cầu cho thuê trong thời gian chưa thực hiện xử lý, Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà tổng hợp vào Kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất để báo cáo UBND cấp tỉnh phê duyệt. Việc cho thuê chỉ được thực hiện ngắn hạn và khi có quyết định xử lý tài sản của cấp có thẩm quyền thì phải chấm dứt hợp đồng, thu hồi lại nhà, đất để xử lý theo quy định.

Huyền Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load