Thứ hai 17/06/2024 17:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ Bộ Xây dựng: Nâng cao chất lượng công tác dân vận

05:20 | 12/05/2024

(Xây dựng) - Thực hiện chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận nhằm giúp đội ngũ cấp ủy viên các cấp được trang bị, cập nhật kiến thức về những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở.

Đảng bộ Bộ Xây dựng: Nâng cao chất lượng công tác dân vận
Đồng chí Đinh Xuân Tùng - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Trong 2 ngày 10 và 11/5, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Đảng bộ Bộ Xây dựng đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024. Tham dự có các đồng chí: Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng; Đinh Xuân Tùng - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, cùng các đồng chí trong Chi bộ trực thuộc Đảng bộ và các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Đảng bộ Bộ Xây dựng: Nâng cao chất lượng công tác dân vận
Đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt Chuyên đề 1. Công tác dân vận của Đảng bộ các cơ quan Nhà nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong thực hiện công tác dân vận của các cơ quan quản lý Nhà nước. Trong đó nêu rõ vị trí, vai trò của công tác dân vận, trong mọi giai đoạn của cách mạng, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, Đảng ta luôn coi trọng công tác dân vận. Đảng ta xác định: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Đảng ta đã phát huy được quyền làm chủ và sức mạnh của nhân dân, lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đảng bộ Bộ Xây dựng: Nâng cao chất lượng công tác dân vận
Đại diện Chi bộ Báo Xây dựng tham dự Hội nghị.

Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, muốn vậy phải thực hiện tốt công tác dân vận.

Trước hết, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác dân vận của Đảng chưa đầy đủ và sâu sắc, ở nhiều nơi cấp ủy, chính quyền còn ít quan tâm đến công tác này. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: “Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất có hại”.

Đồng thời, trong quá trình đổi mới đất nước, xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã phát sinh nhiều vấn đề mới, cơ cấu các giai tầng xã hội đã có nhiều biến đổi, với những đặc điểm, các xu hướng quan tâm, lợi ích khác nhau; sự phân hóa giàu nghèo bắt đầu xuất hiện dẫn đến sự phân hóa về lợi ích giữa các tầng lớp nhân dân, sự chênh lệch phát triển giữa các vùng, miền; ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang tác động phức tạp đến công tác vận động quần chúng.

Thực hiện tốt công tác Dân vận của Đảng bộ cơ sở

Lãnh đạo tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị gắn với chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đảng bộ Bộ Xây dựng: Nâng cao chất lượng công tác dân vận
Toàn cảnh hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận và triển khai Luật Dân chủ cơ sở.

Chi bộ, Đảng bộ cơ sở có trách nhiệm lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến: Chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị; kế hoạch công tác hằng năm; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tổ chức phong trào thi đua; báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan; các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân; kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đề bạt cán bộ, công chức trong cơ quan theo quy định; thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức.

Các hình thức lấy ý kiến tham gia trong cơ quan, đơn vị: Tham gia trực tiếp với người phụ trách trong cơ quan, đơn vị; thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; phát phiếu hỏi ý kiến để cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến.

Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra: Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hằng năm; thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; việc sử dụng kinh phí, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia góp ý kiến nhận xét, phê bình sự lãnh đạo của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong các dịp tổng kết năm, đại hội đảng bộ, chi bộ; dựa vào các đoàn thể, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giới thiệu những đoàn viên, hội viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp ý kiến về việc xử lý kỷ luật đảng viên, bố trí đảng viên vào các chức vụ lãnh đạo của đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và giới thiệu nhân sự cấp ủy.

Vận dụng linh hoạt các bước công tác: Điều tra, nghiên cứu, tham mưu, tuyên truyền, tổ chức huấn luyện và hướng dẫn hành động cho phù hợp với thực tiễn. Thực hiện tốt tác phong công tác của người cán bộ dân vận theo phương pháp dận vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “...óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Đảng bộ Bộ Xây dựng: Nâng cao chất lượng công tác dân vận
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chuyên đề 2, đồng chí Đinh Xuân Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt tới các đại biểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là nền tảng chính trị, pháp lý quan trọng để Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sác pháp luật về dân chủ nói chung, dân chủ ở cơ sở nói riêng từ đó góp phần hoàn thiện các thiết chế về dân chủ.

Việc thực hiện pháp luật về dân chủ trên tất cả các lĩnh vực ở cơ sở không chỉ giúp pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, nhân dân tự mình làm chủ trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội mà còn là nơi giám sát và phản ánh chất lượng, tính khoa học, khả thi, gần dân đối với các đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận đã góp phần giúp đội ngũ cán bộ cơ sở cập nhật kịp thời nội dung mới trong Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, nắm vững những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới... Từ đó vận dụng kiến thức đã thu được vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng do đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác.

Đảng bộ Bộ Xây dựng: Nâng cao chất lượng công tác dân vận
Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta.
Đảng bộ Bộ Xây dựng: Nâng cao chất lượng công tác dân vận
Đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, các thành viên trong Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đảng bộ Bộ Xây dựng: Nâng cao chất lượng công tác dân vận
Nghe giới thiệu bên mộ tập thể của 13 Anh hùng liệt sĩ.
Đảng bộ Bộ Xây dựng: Nâng cao chất lượng công tác dân vận
Thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại "tọa độ lửa" Truông Bồn.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, với tấm lòng thành kính, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ trên “tọa độ lửa” Truông Bồn.

Quang Hợp - Lê Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load