Thứ sáu 27/01/2023 12:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Các Bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW

08:59 | 16/11/2022

(Xây dựng) - Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ngày 11/11, tại Nghị quyết số 148/NQ-CP, Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW. Thực hiện các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 148/NQ-CP, các Bộ, ngành và địa phương sẽ hành động như thế nào?

Các Bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW
Nghị quyết số 06-NQ/TW đã khẳng định vai trò, vị thế của đô thị và đô thị hóa trong tiến trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Ưu tiên nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý phát triển đô thị

Nghị quyết số 06-NQ/TW khẳng định vai trò, vị thế của đô thị và đô thị hóa trong tiến trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Để thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TW, một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần được ưu tiên là nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý phát triển đô thị dựa trên các nguyên tắc công khai, minh bạch, có sự tham gia của người dân. Trong đó, cần tập trung vào một số giải pháp.

Một là hoàn thiện thể chế thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về phát triển đô thị với pháp luật về các lĩnh vực khác. Các nguyên tắc quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển đô thị cần được bảo đảm đi trước một bước, triển khai công khai, minh bạch.

Ở cấp Trung ương, cần tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực về quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, quản lý phát triển đô thị.

Hoàn thiện các công cụ kiểm soát phát triển đô thị, xác định rõ hơn trách nhiệm, nội dung quản lý, mối quan hệ giữa các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn về quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị để bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm sự minh bạch, thông thoáng, thuận tiện cho người dân, các nhà đầu tư, doanh nghiệp…

Hai là nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới công tác lý luận, phương pháp luận về phát triển đô thị, quy hoạch đô thị”; đã hoàn thành sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, có hiệu lực từ ngày 05/7/2021, xây dựng các khung hướng dẫn, quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể về đô thị tăng trưởng xanh, công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, giảm thải khí CO2 và phát triển bền vững.

Để nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch, cần có sự tập trung nguồn lực thích đáng về nhân lực, vật lực, gắn kết quy hoạch với nguồn lực thực hiện. Các địa phương, các chính quyền đô thị cần chủ động xây chương trình và kế hoạch thu hút các nguồn vốn nhằm động viên, khuyến khích cán bộ quản lý chất lượng cao; đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong vai trò chung tay xây dựng phát triển đô thị.

Ba là xây dựng quy chế quản lý kiến trúc, bám sát các quy định của Luật Kiến trúc. Quy chế quản lý kiến trúc đưa ra quy định cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của chính quyền các cấp và kiểm soát việc xây dựng đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, khai thác, sử dụng công trình mới, công trình cải tạo đô thị trên địa bàn cả nước.

Bốn là nâng cao vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, giám sát đầu tư phát triển đô thị. Việc lấy ý kiến cộng đồng cần hướng đến khuyến khích và phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng, giám sát và thực thi các đồ án quy hoạch, mang lại lợi ích thiết thực cho cả nhà quản lý, hoạch định chính sách và người dân.

Năm là hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, đô thị. Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để phục vụ quy hoạch và quản lý phát triển đô thị minh bạch…

Sáu là đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền quản lý quy hoạch và phát triển đô thị cho các địa phương. Tại địa phương, chính quyền đô thị cần bám sát các chỉ đạo của Trung ương và địa phương, tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời vi phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên địa bàn để nâng cao chất lượng quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển mới; đẩy mạnh cơ chế tự quản cộng đồng trong quản lý phát triển đô thị; quy hoạch phải bám sát quy định của Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng... để khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ phủ kín các quy hoạch còn thiếu.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông: Hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi cho hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đô thị

Nghị quyết 06-NQ/ TW đặt mục tiêu “Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại”… Thực hiện mục tiêu này, Bộ GTVT đề xuất một số giải pháp:

Một là tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách ưu đãi cho hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Các Bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW
Để tạo nguồn lực phát triển đô thị, việc phát triển hạ tầng giao thông cần được ưu tiên đi trước.

Hai là sớm hoàn thiện hệ thống quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh làm cơ sở quản lý và đầu tư, đảm bảo phát triển cân đối, hài hòa tổng thể giữa các lĩnh vực; hoàn thiện quy hoạch đô thị gắn với quy hoạch giao thông; dành quỹ đất có khả năng thương mại, phát triển khu công nghiệp, khu du lịch để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng giao thông đô thị.

Ba là tăng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; tiếp tục thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi khác để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, giao thông khung kết nối các đô thị.

Bốn là tăng cường phân cấp, ủy quyền trong công tác đầu tư, quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa; tăng ngân sách Trung ương tham gia hỗ trợ các địa phương không có khả năng cân đối ngân sách với tỷ lệ hợp lý để tạo tính chủ động cho các địa phương trong đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.

Năm là tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ các dự án xây dựng các tuyến cao tốc đang thi công và các dự án đã huy động được nguồn vốn để kết nối các đô thị, đảm bảo đúng tiến độ.

Sáu là địa phương chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên, huy động mọi nguồn vốn hợp pháp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị thuộc thẩm quyền quản lý; tham gia đầu tư, hỗ trợ đầu tư các tuyến đường bộ quốc gia qua địa bàn.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành: Quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

Để đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 06-NQ/TW trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cần thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm.

Một là tiếp tục nâng cao nhận thức và quán triệt một cách sâu sắc các tác động của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển chung của quốc gia và từng địa phương, từ đó xây dựng và ban hành chính sách phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương; tham khảo “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Việt Nam” trong quá trình xây dựng và triển khai các quy hoạch phát triển đô thị.

Hai là thực hiện đánh giá tác động, mức độ dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu trong quy hoạch; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, khu dân cư tập trung trên cơ sở phân vùng rủi ro thiên tai và kịch bản biến đổi khí hậu, hài hoà với thiên nhiên; tăng diện tích trồng cây xanh đô thị; nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông tại các khu vực có rủi ro thiên tai cao và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu...

Ba là giảm phát thải khí nhà kính các khu vực đô thị, góp phần thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải ròng của quốc gia về “0” vào năm 2050; xây dựng các toà nhà, khu đô thị theo tiêu chuẩn xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, gần gũi với thiên nhiên, áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn sử dụng hiệu quả năng lượng tòa nhà; đẩy mạnh các giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng trong sản xuất, giao thông, chiếu sáng đô thị; thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế ít phát thải khí nhà kính; tăng cường kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm môi trường...

Bốn là thúc đẩy hợp tác quốc tế, chủ động đề xuất, thiết lập dẫn dắt các khuôn khổ hợp tác quốc tế đa phương và song phương, huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư, công nghệ và tri thức của các đối tác phát triển.

Để đạt được các mục tiêu của Nghị quyết cũng như các chính sách pháp luật có liên quan, vai trò hợp tác liên vùng ngày càng quan trọng bởi nguồn lực và xuất phát điểm của từng địa phương có những khác biệt.

Bộ TN&MT với vai trò là cơ quan đầu mối của Chính phủ trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hành động, huy động các quan hệ đối tác chiến lược và thỏa thuận liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu trong thực hiện Nghị quyết; trình Quốc hội sửa đổi, kiện toàn các chính sách có liên quan nhằm thúc đẩy tiến trình phát triển đô thị của Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: 6 giải pháp phát triển đô thị bền vững

Để nâng cao chất lượng đô thị hóa, đặt ra tầm nhìn và mục tiêu phát triển bền vững cho TP.HCM, Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND Thành phố tham mưu xây dựng kế hoạch chương trình quán triệt, triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW.

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu và giải pháp thực hiện của Nghị quyết, TP.HCM có đề xuất một số nhiệm vụ:

Thứ nhất là xây dựng cơ chế chính sách thu hút, phối hợp và phát huy nguồn lực đầu tư và phát triển đô thị. Thứ hai là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng, cải tạo chỉnh trang và quản lý phát triển đa dạng các hình thái và khu vực đặc thù. Thứ ba là quy hoạch, xây dựng quỹ nhà ở gắn với phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành các khu ở đô thị theo mô hình trung chuyển giao thông công cộng (TOD). Thứ tư là phát triển mạng lưới đô thị của Thành phố và vùng Thành phố với cấu trúc và quy mô phù hợp với nguồn lực thực tế, áp dụng kinh tế tuần hoàn, hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững, có khả năng chống chịu, thích ứng và tự hồi phục. Thứ năm là đổi mới quản lý phát triển Thành phố gắn với ứng dụng các mô hình quản lý với công nghệ hiện đại, thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và các hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố. Thứ sáu là phát triển kinh tế khu vực đô thị; đề xuất những cơ chế, chính sách, các mô hình tài chính và đầu tư mới, phục vụ xây dựng, phát triển Thành phố.

Trên cơ sở các giải pháp đã nêu, TP.HCM đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng đô thị hóa trong thời gian tới. Theo đó, Thành phố kiến nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng và đề xuất điều chỉnh các định hướng, chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách quốc gia về quản lý phát triển vùng đô thị, trong đó có vùng Đông Nam Bộ, tạo điều kiện phát huy thế mạnh và tiềm năng của vùng TP.HCM; thúc đẩy các sáng kiến, chủ động hợp tác kết nối vùng và hợp tác giữa các đô thị trong chùm đô thị, đẩy mạnh hợp tác công tư cũng như hợp tác quốc tế.

Đề xuất Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh cơ chế phân bổ đầu tư có trọng điểm trong hệ thống đô thị quốc gia, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư hạ tầng kết nối vùng, giao thông công cộng sức chở lớn để khai thác hiệu quả chùm đô thị ở vùng Thành phố; Cho phép TP.HCM triển khai nghiên cứu ứng dụng thí điểm các mô hình, giải pháp tổ chức quản lý đầu tư các dự án trọng điểm, các khu đô thị mới theo mô hình mới, đột phá trong huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về kết hợp và phát huy nguồn lực trong quản lý phát triển đô thị bền vững.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn: Xây dựng Thủ đô trở thành động lực thúc đẩy phát triển Vùng và cả nước

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và định hướng phát triển cho Thủ đô Hà Nội được đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TW, “Xây dựng Thủ đô là một trong các cực tăng trưởng của cả nước; phát triển trở thành đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị”, TP Hà Nội sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, động lực thúc đẩy phát triển Vùng và cả nước…

Để đạt được mục tiêu nêu trên, TP Hà Nội sẽ tập trung vào các giải pháp đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn của địa phương.

Thứ nhất là tiếp tục đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; đẩy nhanh việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Thứ hai là đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, tạo động lực phát triển Thủ đô… triển khai các chương trình trọng điểm với trọng tâm là: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Chương trình phát triển đô thị TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ ba là tập trung nguồn lực phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô một cách tổng thể, hiện đại và hiệu quả, Trong thời gia tới, TP Hà Nội sẽ phát triển các tuyến đường có tính kết nối với các đô thị vệ tinh và kết nối vùng nội vùng và liên vùng. Đặc biệt, Hà Nội sẽ tập trung đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tạo động lực mới để phát triển đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh; mở rộng không gian phát triển cho thành phố, đảm bảo mối liên kết vùng, tạo thuận lợi lan tỏa kết nối, phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ trong khu vực.

Thứ tư là tập trung hình thành một số cực tăng trưởng mới, từng bước hoàn chỉnh mô hình cấu trúc phát triển Thủ đô; đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ xác định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển “thành phố thuộc Thủ đô”.

Thứ năm là tập trung phát triển các huyện lên quận; phấn đấu đến năm 2025 có 3 đến 5 huyện phát triển thành quận; đến năm 2030 có thêm 1 đến 2 huyện phát triển thành quận…

Hiện nay, TP Hà Nội đang triển khai rà soát, đánh giá và xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô 2012, làm cơ sở kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét toàn diện Luật Thủ đô để bổ sung, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô phát triển trong giai đoạn 10 năm tới và những năm tiếp theo, trong đó sẽ quy định về vận hành quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh: Giải pháp phát triển đô thị xanh, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu “Phát triển đô thị có chức năng tổng hợp với quy mô và dân số ở mức hợp lý theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh” được xác định tại Nghị quyết số 06-NQ/TW, TP Cần Thơ đề xuất một số kiến nghị:

Thứ nhất là kiến nghị Trung ương ưu tiên cho Thành phố tiếp cận các dự án hợp tác quốc tế toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị; khuyến khích các đô thị tăng cường hợp tác với các đô thị, các tổ chức quốc tế; chủ động, tích cực tham gia hệ thống mạng lưới các đô thị xanh, thích ứng, bản sắc, bền vững và thông minh ở khu vực và quốc tế.

Thứ hai là kiến nghị Trung ương thống nhất thực hiện quy hoạch theo hướng đô thị thông minh; hỗ trợ Cần Thơ phát triển Trung tâm điều hành đô thị thông minh; triển khai Trung tâm điều hành đô thị thông minh với việc đảm bảo hạ tầng và phần mềm nền tảng điều hành; xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp các nguồn lực, đảm bảo công tác quản lý, vận hành Trung tâm phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thành phố; phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định.

Đối với việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, TP Cần Thơ đề xuất Trung ương cần có cơ chế, phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành, liên vùng; vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm lợi ích lâu dài; tích hợp đầy đủ, hợp lý nội dung bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu trong lập quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phù hợp với quy hoạch chung của vùng ĐBSCL.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn: Chất lượng quy hoạch đô thị là khởi nguồn của sự phát triển

Hiện nay, Quảng Ninh là 1 trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước với tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt khoảng 67%. Trong những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh; triển khai lập 7 quy hoạch chiến lược trên các lĩnh vực trọng yếu của tỉnh

Trên cơ sở định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh, các Sở, ngành, địa phương đã triển khai lập các lớp quy hoạch với kết quả tiêu biểu như tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện toàn tỉnh đạt 100%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt khoảng 60%, tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%...

Căn cứ các quy hoạch chiến lược, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các dự án hạ tầng giao thông, tháo gỡ “nút thắt” về phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Đến nay, nhiều công trình trọng điểm được đưa vào hoạt động, thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng và hợp tác quốc tế như đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn…

Nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý đô thị bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Ninh đề xuất thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới, trước hết là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết.

Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương trong công tác lập, quản lý quy hoạch. Tổ chức kiểm tra, rà soát các quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch đang triển khai. Quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện lập quy hoạch.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng của các địa phương theo phân cấp, ủy quyền. Tổ chức công bố công khai, cắm mốc quy hoạch đô thị theo quy định...

Quan tâm và tiếp thu ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư, ý kiến phản biện của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp để đảm bảo tính khả thi của quy hoạch xây dựng. Các quy hoạch đô thị được lập đảm bảo đồng bộ, hài hòa hướng tới đô thị phát triển bền vững.

Quản lý, giám sát chặt chẽ các nguyên tắc phát triển, các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý quy hoạch, quản lý đô thị. Quan tâm đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ tham gia công tác quy hoạch. Đồng thời, tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp luật có liên quan còn chưa đồng bộ để đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Nhóm Phóng viên (tổng hợp)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load