Thứ bảy 22/01/2022 11:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái: Triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX

20:05 | 08/12/2021

(Xây dựng) - Sau 2 ngày 6/12 và 7/12, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX được tổ chức và thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 20 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết hết sức quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách, nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022…

yen bai trien khai nghi quyet ky hop thu 4 hdnd tinh khoa xix
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái điều hành Hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh.

Chiều 7/12, đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai nghị quyết kỳ họp về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Giám đốc các Sở ban ngành và Chủ tịch các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Một số nghị quyết quan trọng được triển khai như sau:

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra 32 chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, có một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2010) 7,5%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt từ 4.000 tỷ trở lên, GDP bình quân đầu người 50 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển 19.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 41% riêng 2 huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu giảm trên 6,5%.

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 đã được HĐND giao là 3902,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 là 3.499,7 tỷ đồng; kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lại giai đoạn 2022-2025 là 15.095,7 tỷ đồng, bằng 23,32%, vốn sự nghiệp ngân sách cấp tỉnh là 402,6 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Để thực hiện và triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã thông qua yêu cầu các sở, ban, ngành các huyện, thị, thành phố cần tập trung triển khai quyết liệt những nội dung như sau:

Đối với nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, các địa phương trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai ngay tinh thần của nghị quyết, riêng các địa phương tổ chức họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp giao kế hoạch xong trước ngày 31/12/2021.

Khuyến khích các sở ngành, các địa phương đặt ra chỉ tiêu và phấn đấu thực hiện cao hơn chỉ tiêu được Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Đối với nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Cục Thuế, kho bạc Nhà nước và các sở, ngành, các địa phương căn cứ nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và các nghị quyết về phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

Để xây dựng dự toán và tiến hành triển khai giao ngay nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc sát với khả năng và tình hình thực tế, đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán thu ngân sách được tỉnh giao, đồng thời thực hiện phân bổ và giao dự toán chi ngân sách theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 đến từng đơn vị sử dụng ngân sách trước 31/12/2021 đồng thời tổ chức việc công khai dự toán ngân sách theo quy định Nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu xây dựng kịch bản thu ngân sách của cả tỉnh đồng thời yêu cầu các đơn vị, các địa phương căn cứ vào kết quả tính xây dựng kế hoạch chi tiết thu chi ngân sách của địa phương, đơn vị với tinh thần quyết liệt, chủ động ngay từ ngày đầu tháng đầu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu trong năm đã đề ra, mặt khác đối với các nghành chức năng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư sáng tạo mặt bằng, hạ tầng, giao đất, xác định giá đất… riêng Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch chi tiết thu ngân sách đối với các nguồn thu từ đất và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất.

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về quản lý ngân sách Nhà nước từng bước cơ cấu lại chi ngân sách địa phương, quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định đúng chế độ, hiệu quả, tiết kiệm đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán đã được giao. Không bổ sung ngoài dự toán các khoản chi không cần thiết trừ những khoản chi phục vụ chính trị cấp bách và công tác phòng, chống dịch… và các nhiệm vụ cấp thiết khác được giao.

Các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động sắp xếp kinh phí trong phạm vi dự toán được giao để thực hiện các nhiệm vụ mới phát sinh, không đề nghị bổ sung kinh phí ngoài dự đoán. Trừ trường hợp nhiệm vụ chính trị thực sự cần thiết và cấp 100 được cấp có thẩm quyền giao mà dự toán bố trí đầu năm sau khi sắp xếp lại vẫn không thể đáp ứng được.

Đối với Nghị quyết về vốn ngân sách Nhà nước năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2021, nguồn vốn ngân sách cấp huyện, thị, thành phố trước 31/12 /2021.

Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố căn cứ vốn kế hoạch được giao chỉ đạo, điều hành các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án ngay từ đầu năm. Đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo quy định của Luật Đầu tư công đối với các dự án khó, có yêu cầu hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng các công trình trong quý I/2022. Ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước được giao chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực đầu tư khác, nhất là nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và trong nhân dân để giảm bớt gánh nặng đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Trong Hội nghị này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nghị quyết về kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm2022 và nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời tham mưu triển khai các nghị quyết kéo dài thời hạn quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030, nghị quyết về thông qua các danh mục dự án và chuyển đổi thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu về triển khai nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác. Sở Nội vụ tham mưu triển khai về giao biên chế công chức, viên chức và nghị quyết về hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng. Sở Giao thông vận tải tham mưu triển khai nghị quyết về sửa đổi, bổ sung đề án giao thông nông thôn. Các nghị quyết khác giao cho các Sở ban ngành các huyện thị thành phố theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

Ngay trong tháng 12/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, các huyện thị thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý khẩn trương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 để nỗ lực phấn đấu tập trung cao độ triển khai đồng bộ và quyết liệt quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

yen bai trien khai nghi quyet ky hop thu 4 hdnd tinh khoa xix
Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Hội nghị.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung triển khai một số nội dung công việc trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán như xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động mừng đảng, mừng xuân đảm bảo thiết thực, ý nghĩa trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong địa bàn cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương luôn đề cao cảnh giác, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo và vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định y tế về phòng chống dịch để ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và người nghèo không để một người dân nào không có Tết. Mặt khác, tăng cường công tác quản lý phát hiện và xử lý nghiêm, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng và có hành vi gian lận khác có liên quan đến nhu cầu sử dụng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Các Sở ngành, các huyện, thị, thành phố tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Phân loại, xếp loại cán bộ công chức viên chức để tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng làm động lực cho việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 ngay từ ngày đầu tháng đầu với kết quả cao nhất.

Sơn Lâm 

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load