Thứ năm 18/07/2024 19:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Xây dựng kiến trúc nông thôn Thành phố Hà Nội đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc

10:43 | 24/10/2023

(Xây dựng) – Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc văn hóa giữ gìn kiến trúc truyền thống.

Xây dựng kiến trúc nông thôn Thành phố Hà Nội đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
Ảnh minh họa (nguồn: TTXVN).

Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội; Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND Thành phố; Bảo vệ phát huy không gian kiến trúc truyền thống, bảo vệ di tích văn hóa lịch sử, định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống đến các tầng lớp Nhân dân và cán bộ công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tổ chức khác. Nâng cao công tác quản lý về văn hóa kết hợp với quản lý về xây dựng, tiếp tục hoàn thiện các thể chế để từng bước xây dựng kiến trúc nông thôn Thành phố Hà Nội đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng thời, đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan trong việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống phù hợp với từng đặc điểm của địa phương gắn với hoạt động kinh tế-xã hội, đảm bảo phát triển bền vững, không đánh mất bản sắc.

Xác định nội dung của Kế hoạch gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý Nhà nước và địa phương, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện kế hoạch. Xác định vai trò và mối quan hệ giữa bản sắc địa phương với kiến trúc nông thôn sẽ góp phần trong việc xây dựng kiến trúc nông thôn mới có bản sắc, duy trì và truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình phát triển nông thôn nói chung và trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói riêng.

Phát huy tối đa sự tham gia của người dân, cộng động, các cơ sở kinh doanh, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp nông thôn sản xuất, kinh doanh, du lịch phù hợp với các hoạt động kinh tế dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn của các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp, chuyên gia và đơn vị tư vấn; gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống, môi trường tự nhiên, hoạt động tham gia sản xuất. Tuyên truyền, quảng bá kiến trúc đặc trưng của từng địa phương đa dạng, phong phú, tiếp cận được nhiều đối tượng là khách du lịch trong và ngoài nước,...

Để đạt được các mục đích, yêu cầu trên, Kế hoạch đề ra 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: UBND các cấp cần quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo công tác lập, thực hiện quy hoạch, quản lý kiến trúc trên địa bàn do mình quản lý. Xác định rõ quy mô, ranh giới, tính chất, chức năng của khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn trong các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Đẩy mạnh phát triển các yếu tố tạo đô thị trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở tiềm năng của từng khu vực.

Quy hoạch, bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái nước mặt phục vụ mục tiêu thoát nước, kết hợp xử lý nước thải, tạo cảnh quan, vui chơi giải trí và các hoạt động khác. Đảm bảo công tác thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn nông thôn phù hợp với đặc thù của các địa phương. Đẩy mạnh công tác lập, rà soát quy hoạch xây dựng xã, đầu tư xây dựng nông thôn gắn với quá trình phát triển đô thị; đến năm 2030, đạt tối thiểu 80% điểm dân cư nông thôn tại trung tâm các xã được ban hành Quy chế quản lý kiến trúc theo định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030. Nâng cấp các dịch vụ đô thị ở khu vực nông thôn theo hướng tiếp cận với các tiêu chuẩn của đô thị để hỗ trợ quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế. Nghiên cứu quy hoạch bố trí các điểm dân cư nông thôn gắn với quy hoạch xây dựng công nghiệp dịch vụ và phát triển đô thị ở các vùng.

Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các chính sách có liên quan nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng khu vực nông thôn. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình về nhà ở nông thôn trên địa bàn. Chủ động triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc theo định hướng phát triển kiến trúc Thành phố Hà Nội gắn với bản sắc văn hóa từng địa phương. Nâng cao năng lực trong hoạt động thiết kế sáng tạo, quy hoạch cho từng địa phương. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức vai trò cộng đồng dân cư trong việc gìn giữ, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống. Bảo tồn, khôi phục và phát triển kiến trúc truyền thống.

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load