Thứ hai 04/12/2023 10:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tháo gỡ khó khăn cho cấp cơ sở, phấn đấu giải ngân các Chương trình Mục tiêu quốc gia đạt ít nhất 90% vốn năm 2023

08:53 | 19/08/2023

(Xây dựng) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, nghiên cứu, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp cơ sở, quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2022 và tối thiểu 90% vốn kế hoạch năm 2023 được giao để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tháo gỡ khó khăn cho cấp cơ sở, phấn đấu giải ngân các Chương trình Mục tiêu quốc gia đạt ít nhất 90% vốn năm 2023
Tháo gỡ khó khăn cho cấp cơ sở, phấn đấu giải ngân các Chương trình Mục tiêu quốc gia đạt ít nhất 90% vốn năm 2023.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 335/TB-VPCP ngày 18/8/2023 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 với các địa phương thuộc 04 Vùng: Trung du và Miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và cho ý kiến đối với nội dung bổ sung vào dự thảo Luật Đất đai liên quan đến chính sách quản lý, sử dụng đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chú trọng nghiên cứu Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ; 02 Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01/7/2023 và số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư và Văn bản hướng dẫn mới ban hành của các Bộ, cơ quan Trung ương để triển khai thực hiện ngay tại các cấp, các ngành; kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý điều hành ở địa phương theo thẩm quyền bảo đảm bám sát tình hình thực tiễn, khách quan, minh bạch và phù hợp điều kiện đặc thù của từng vùng miền; tăng cường lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Bảo đảm thực chất, hiệu quả, cải thiện đời sống và sinh kế của người dân

Cấp ủy, chính quyền các cấp của các địa phương cần đề cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu và huy động trí tuệ tập thể trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm thực chất, hiệu quả, cải thiện đời sống và sinh kế của người dân; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi của các cấp cơ sở và công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; nghiên cứu, thành lập Tổ công tác cấp tỉnh để chủ động rà soát, nghiên cứu, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cấp cơ sở, quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2022 và tối thiểu 90% vốn kế hoạch năm 2023 được giao để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giao các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan chủ dự án thành phần để thông báo mức vốn sự nghiệp năm 2024 và 2025 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ; hoàn thành trong tháng 8/2023.

Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc tiếp tục rà soát, chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan để phát hiện các khó khăn, vướng mắc, kịp thời hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc đề xuất phương án xử lý với cấp có thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của các cơ quan, địa phương và đồng gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương theo thẩm quyền và Quy chế làm việc.

Các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan chủ dự án thành phần nghiên cứu, xây dựng Sổ tay/cẩm nang thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để gửi cho các cơ quan chủ quản chương trình, trong đó hướng dẫn chi tiết, tích hợp cụ thể các văn bản, quy trình, thủ tục, nội dung, mức chi và bộ hồ sơ Mẫu cho từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành trong tháng 9 năm 2023 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương nghiên cứu các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các địa phương liên quan đến Luật Lâm nghiệp và hệ thống văn bản dưới Luật, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các địa phương liên quan đến Luật Lâm nghiệp và Luật Đất đai, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục rà soát, tổng hợp, đề xuất xử lý kiến nghị của các địa phương về khó khăn, vướng mắc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Chuẩn bị kỹ Báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; tăng cường phối hợp với Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội để đề xuất, hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội phê duyệt các giải pháp, cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các Luật, Nghị quyết của Quốc hội trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, trong đó lưu ý kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các địa phương liên quan đến cơ chế giao kế hoạch vốn, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế phê duyệt các dự án đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế sử dụng vốn ngân sách nhà nước ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện một số nội dung thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế sử dụng vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ chủ trì liên kết, cộng đồng dân cư thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tiếp tục rà soát, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý kiến nghị của các địa phương liên quan đến các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 25 tháng 8 năm 2023; trong đó lưu ý kiến nghị của một số địa phương về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung, định kỳ hằng tháng báo cáo về việc thực hiện các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Hợp đồng trọn gói giảm khối lượng công việc, xử lý thế nào?

  (Xây dựng) - Hợp đồng xây dựng ký theo hình thức trọn gói, trong đó có hạng mục không thực hiện được phải điều chỉnh giảm khối lượng theo kết luận của chủ đầu tư.

  09:20 | 03/12/2023
 • Bài 2: Tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng

  (Xây dựng) – Mặc dù có nhiều lợi thế so sánh nhưng tốc độ tăng trưởng, quy mô kinh tế của Hải Dương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có. Đặc biệt, môi trường đầu tư còn nhiều rào cản khiến Hải Dương gần đây đã không còn là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư.

  08:23 | 03/12/2023
 • Quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ

  (Xây dựng) - Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

  08:13 | 03/12/2023
 • Kinh tế Việt Nam 2023: Nhiều điểm sáng nổi bật

  Thể chế tiếp tục được hoàn thiện, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công tăng cao so với năm 2022, xuất khẩu phục hồi trở lại… là những điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2023.

  08:10 | 03/12/2023
 • Khai mạc chương trình “Thai Binh Homecoming Day”

  (Xây dựng) - Tối 1/12, tại Quảng trường Thái Bình (thành phố Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình tổ chức khai mạc chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và hội chợ nông nghiệp quốc tế Đồng bằng Bắc bộ 2023.

  21:56 | 02/12/2023
 • Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khen 6 quận và 2 huyện vì giải ngân đầu tư công cao

  (Xây dựng) - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí minh Phan Văn Mãi vừa có thư khen Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 1, 4, 8, 10, Gò Vấp, Phú Nhuận và huyện Bình Chánh, Củ Chi vì giải ngân đầu tư công tốt.

  15:57 | 02/12/2023
 • Hệ sinh thái Tập đoàn TTC: Kinh doanh đường lãi “ngọt”, mảng bất động sản báo lãi giảm sút mạnh đến 93%

  (Xây dựng) – Với mô hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực, kết quả kinh doanh được báo cáo gần đây của Tập đoàn TTC (Thành Thành Công) nổi bật với mảng kinh doanh mía đường khi doanh nghiệp trụ cột CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa báo lãi “ngọt”. Tuy nhiên, mảng kinh doanh bất động sản lại đang gồng và ghi nhận sự giảm sút mạnh mẽ khi thị trường đang gặp nhiều khó khăn.

  14:53 | 02/12/2023
 • Tìm giải pháp đánh thức tiềm năng logistics vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

  (Xây dựng) – Sáng 02/12, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2023 với chủ đề “Logistics và Chuyển đổi số vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức đã diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Tại Điễn đàn các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ, ngành và doanh nghiệp đã thảo luận các vấn đề những tiềm năng và hạn chế, đồng thời tìm giải pháp để phát triển logistics, khơi thông luồng hàng vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

  14:41 | 02/12/2023
 • Hải Dương: Thu hút FDI đạt kỷ lục nhiều năm trở lại đây

  (Xây dựng) – Năm 2023, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hải Dương đạt 1 tỷ 136 triệu USD, cao gấp 3,1 lần so với kết quả năm 2022, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

  09:22 | 02/12/2023
 • Cách xác định chi phí lắp đặt công trình điện

  (Xây dựng) - Ông Võ Tuấn Anh (Đắk Lắk) có câu hỏi liên quan đến cách xác định chi phí lắp đặt công trình điện gửi Bộ Công Thương nhờ hướng dẫn giải đáp.

  09:20 | 02/12/2023
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load