Thứ tư 23/09/2020 23:33 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội: Giữ vững công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

20:50 | 30/12/2019

(Xây dựng) - Năm 2019, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã tập trung tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, ban hành các quyết định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào thành tích chung của Sở Xây dựng.

thanh tra so xay dung ha noi giu vung cong tac quan ly trat tu xay dung tren dia ban
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen về việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác thanh tra, kiểm tra thời gian qua.

Năm 2019, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện về diện mạo, xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp hướng đến các tiêu chí đô thị ngày càng văn minh hiện đại. Thành phố đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch của các cấp, các ngành; Tăng cường sự phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý trật tự xây dựng…

Là cơ quan tham mưu, giúp UBND Thành phố trong công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành trên địa bàn, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Thanh tra Sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các dự án đầu tư xây dựng; Đôn đốc, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng nổi cộm, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân và theo phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí; Tiếp nhận, phân loại, xử lý hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn của công dân; Thực hiện các biện pháp chống tham nhũng, lãng phí. Hoạt động của Thanh tra Sở trong năm 2019 đã đạt một số kết quả nhất định, được ghi nhận.

Tích cực xử lý các công trình vi phạm tồn đọng

Trong năm 2019, các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị đã tiến hành kiểm tra 19.697 công trình (đạt 100% công trình) - với tỷ lệ công trình có phép, miễn phép chiếm 98,4% (tăng 0,42% so với cùng kỳ năm 2018).

Các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã phát hiện và thiết lập hồ sơ xử lý hồ sơ vi phạm đối với 589 trường hợp vi phạm (chiếm tỷ lệ 3,07% - giảm 2,15% so với cùng kỳ năm 2018). UBND cấp huyện, cấp xã đã xử lý dứt điểm 393/605 trường hợp (tỷ lệ 78%); Đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền đối với 212 trường hợp (tỷ lệ 22%). Ban hành 1.123 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 9.903.800.000 đồng.

Đối với 858 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng giai đoạn 2015 - 2017 (bao gồm 409 trường hợp tồn đọng giai đoạn 2015 - 2016; 345 trường hợp vi phạm tồn đọng năm 2017 và 104 trường hợp vi phạm tồn đọng năm 2018), Thanh tra Sở Xây dựng đã tham mưu Sở Xây dựng hoặc trực tiếp ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã; Đồng thời đã tổ chức nhiều cuộc họp Liên ngành (Thanh tra Thành phố; Sở QHKT, TN&MT; UBND các quận, huyện, thị xã) để thống nhất về thẩm quyền, trách nhiệm xử lý; Thống nhất biện pháp, lộ trình, thời hạn xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm còn tồn đọng theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố. Trên cơ sở báo cáo của UBND các quận, huyện, thị xã và qua làm việc với các quận, huyện, định kỳ hàng tháng Sở Xây dựng đều tổng hợp, báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố theo chỉ đạo.

Đến ngày 25/11/2019, Thanh tra Sở Xây dựng đã xử lý, giải quyết 715 trường hợp (gồm 372 trường hợp tồn đọng giai đoạn 2015 - 2016 và 316 trường hợp tồn đọng năm 2017; 27 trường hợp tồn đọng năm 2018); Đang tiếp tục xử lý, giải quyết đối với 133 trường hợp (gồm 37 trường hợp tồn đọng giai đoạn 2015 - 2016 và 29 trường hợp tồn đọng năm 2017 và 77 trường hợp tồn đọng năm 2018).

thanh tra so xay dung ha noi giu vung cong tac quan ly trat tu xay dung tren dia ban
Trong năm 2020, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng.

Trong năm 2019, Thanh tra Sở thường xuyên tham mưu Sở Xây dựng báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND Thành phố theo công tác định kỳ trong việc nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp vi phạm TTXD còn tồn đọng trên địa bàn và kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm toán trên địa bàn TP Hà Nội theo các kế hoạch 117/KH-UBND, 122/KH-UBND, số 125/KH-UBND ngày 01/06/2017 của UBND Thành phố. Qua đó, thường xuyên đôn đốc UBND quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn đọng, nổi cộm trên địa bàn quản lý, không để phát sinh các trường vi phạm nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận và kiến nghị UBND Thành phố xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn để xảy ra tình trạng thiếu kiên quyết khi xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đối với 132 trường hợp nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng tồn đọng cũ trước 2005. Đến nay, đã xử lý 27/132 trường hợp (tỷ lệ 20,4%) đang tiếp tục xử lý 105/132 trường hợp (tỷ lệ 79,6%). Đối với các trường hợp hình thành sau khi triển khai các dự án giao thông mới (từ năm 2005 đến nay) là 552 trường hợp. Đến nay, Thanh tra Sở Xây dựng đã xử lý 510/552 (tỷ lệ 89,31%) đang tiếp tục xử lý đối với 42 trường hợp còn lại.

Xây dựng đô thị thông minh và hiện đại

Từ những kết quả đã đạt được, Thanh tra Sở đã xây dựng một số phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020. Cụ thể như: Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy tại Văn bản số 1087-CV/VPTU ngày 23/5/2017 và UBND TP Hà Nội tại Văn bản số 2752/UBND-ĐT ngày 05/6/2017, thường xuyên đôn đốc, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng; Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch của UBND Thành phố: Số 117/KH-UBND ngày 01/6/2017, về việc khắc phục những tồn tại hạn chế, yếu kém, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán trên địa bàn thành phố; Số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND TP về việc khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn bộ lực lượng Thanh tra xây dựng thành phố nhằm nâng cao năng lực trong việc soạn thảo biên bản, thiết lập hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, giao tiếp hành chính khi thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng...

Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019 về lĩnh vực hoạt động xây dựng và nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của các cấp.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, song những kết quả nổi bật năm 2019 đã khẳng định sự vào cuộc sát sao, thường xuyên, chủ động, nắm chắc tình hình và tập trung thanh, kiểm tra tích cực của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội. Thanh tra Sở Xây dựng đã nỗ lực nhằm cải thiện về diện mạo, xây dựng Thủ đô “Sáng - xanh - sạch - đẹp” hướng đến các tiêu chí đô thị thông minh và hiện đại.

Khánh Hòa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load