Thứ bảy 15/08/2020 06:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Vĩnh Yên thực hiện đúng việc chi trả đất dịch vụ cho người dân tại xã Thanh Trù

14:13 | 01/07/2020

(Xây dựng) - Trước những thông tin trái chiều liên quan đến việc thu hồi và bố trí đất dịch vụ cho người dân có liên quan đến dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, chính quyền thành phố Vĩnh Yên cho biết: Có nhiều thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây hiểu lầm trong dư luận và ảnh hưởng lớn tới những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền thành phố Vĩnh Yên trong việc chi trả đất dịch vụ cho người dân tại xã Thanh Trù.

Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên đối thoại với người dân xã Thanh Trù về giải quyết đất dịch vụ.

Cụ thể, vừa qua có một số thông tin cho rằng, UBND thành phố Vĩnh Yên chậm trễ trong việc bố trí đất dịch vụ cho người dân tại xã Thanh Trù bị thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên. Việc UBND thành phố Vĩnh Yên bố trí quỹ đất tại khu dân cư đồng Gáo, phường Hội Hợp là không đúng theo quy định mà phải trả đất dịch vụ cho các hộ trong phạm vi của dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên.

Theo thông tin phóng viên Báo điện tử Xây dựng được biết: Chủ trương giao đất dịch vụ cho nhân dân là chính sách riêng của UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhằm hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp quỹ 1 giai đoạn 01/01/1997 - 30/6/2014 và được cụ thể hóa bằng các Quyết định của UBND tỉnh như: Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009; Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011; Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012; Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp quỹ 1 bị thu hồi được hỗ trợ 12,0m2/sào. Trên cơ sở diện tích đất dịch vụ phải trả cho nhân dân, UBND thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo UBND các xã, phường quy hoạch các khu đất dịch vụ, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng để giao đất dịch vụ cho nhân dân.

Đối với xã Thanh Trù, để giải quyết đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp, UBND thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo quy hoạch các khu đất dịch vụ tại khu vực đồng Cửa Quán, đồng Thảy Nảy và đồng Cây Đề, xã Thanh Trù để giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng giao đất dịch vụ cho nhân dân.

Đến nay, mặc dù UBND thành phố Vĩnh Yên đã rất tích cực chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền vận động, đối thoại với các hộ có đất bị thu hồi nhưng khu đất dịch vụ đồng Cây Đề, xã Thanh Trù vẫn chưa thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, do còn khoảng 150 hộ có đất bị thu hồi kiên quyết không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao đất dịch vụ cho nhân dân. Việc tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi để giải phóng mặt bằng không thực hiện được do số lượng hộ gia đình, cá nhân bị cưỡng chế lớn.

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác giải quyết chính sách đất dịch vụ cho nhân dân phải được hoàn thành trong năm 2019. Do đó, để hoàn thành công tác giao đất dịch vụ cho nhân dân xã Thanh Trù theo kế hoạch, căn cứ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh, UBND thành phố Vĩnh Yên đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND thành phố Vĩnh Yên thực hiện các thủ tục để giao đất dịch vụ cho các hộ được hưởng đất dịch vụ của xã Thanh Trù tại các khu quy hoạch đã giải phóng xong mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng, đủ điều kiện để giao đất tại các phường khác trên địa bàn thành phố và đã được UBND tỉnh đồng ý.

Cụ thể: Tại Điểm d, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 và Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về giải quyết đất dịch vụ hoặc đất ở theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định: “Đối với các khu vực quy hoạch đất dịch vụ chưa thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng nhưng có các khu vực đất ở giãn dân, đất đấu giá quyền sử dụng đất đã hoàn thành các nội dung trên thì UBND cấp huyện xem xét cho chuyển từ mục đích giao đất ở, đất đấu giá quyền sử dụng đất sang quỹ đất dịch vụ để giao cho các hộ gia đình, cá nhân có tiêu chuẩn đất dịch vụ, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết đất dịch vụ”.

Ngày 26/11/2019, UBND thành phố có Văn bản số 2102/UBND-TNMT báo cáo và đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các thủ tục để giao đất dịch vụ cho nhân dân xã Thanh Trù tại các khu quy hoạch đã giải phóng xong mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng, đủ điều kiện để giao đất tại các phường khác trên địa bàn thành phố.

Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh đã có Văn bản số 9916/UBND-NN5 về việc trả đất dịch vụ cho các hộ dân xã Thanh Trù, theo đó đồng ý với đề xuất của UBND thành phố tại Văn bản số 2102/UBND-TNMT ngày 26/11/2019 và yêu cầu UBND thành phố bố trí đủ quỹ đất để giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân xong trong năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo quy định tại Quyết định 06/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thì các hộ gia đình, cá nhân được hưởng đất dịch vụ có quyền dồn ghép, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng tiêu chuẩn đất dịch vụ.

Sau khi các hộ dồn ghép, nhận chuyển nhượng tiêu chuẩn đất dịch vụ để đảm bảo diện tích tương đương với diện tích của 01 ô quy hoạch, các hộ sẽ được bốc thăm vị trí ô đất dịch vụ được giao tại các khu quy hoạch thành phố bố trí quỹ đất để giao đất dịch vụ (đã giải phóng xong mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng, đủ điều kiện giao đất) và hoàn tất các thủ tục để được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Về thông tin cho rằng do các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên nên các hộ phải được trả đất dịch vụ trong phạm vi quy hoạch Khu đô thị Nam Vĩnh Yên. Qua làm việc với các Sở, ngành và UBND thành phố Vĩnh Yên, có thể khẳng định thông tin trên là không chính xác, cụ thể:

Để triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 và Quyết định số 4621/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để bồi thường giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng thực hiện dự án.

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4, Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định hỗ trợ đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh có đất nông nghiệp bị thu hồi từ ngày 01/01/2009 - 31/12/2015 quy định: “Đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc các dự án thu hồi đất trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành hoặc các dự án nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước thì UBND huyện, thành, thị chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu vực đất dịch vụ theo quy đinh tại Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh”.

Do thời điểm thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên trước thời điểm Quyết định 06/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh có hiệu lực, ngày 07/10/2016, UBND tỉnh đã có Văn bản số 7091/UBND-NN2 về việc giải quyết đất dịch vụ chi trả cho nhân dân xã Thanh Trù có đất nông nghiệp thu hồi thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 1.

Theo đó chấp thuận vị trí quy hoạch khu đất dịch vụ đồng Cây Đề, xã Thanh Trù để giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng giao đất dịch vụ cho các hộ bị thu hồi đất thực hiện Dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên.

Để người dân hiểu và nắm rõ các chủ trương của thành phố Vĩnh Yên và của tỉnh Vĩnh Phúc về việc chi trả đất dịch vụ cho các hộ dân của xã Thanh Trù bị thu hồi đất cho dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, UBND thành phố Vĩnh Yên và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố tổ chức nhiều buổi đối thoại, tiếp dân để lắng nghe và trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân xã Thanh Trù được hưởng đất dịch vụ.

Như vậy có thể thấy, chủ trương giao đất dịch vụ cho nhân dân là chính sách riêng của tỉnh Vĩnh Phúc và UBND thành phố Vĩnh Yên đã áp dụng để giải quyết đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân của xã Thanh Trù bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên là hoàn toàn theo đúng các quy định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về giao đất dịch vụ.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về những nỗ lực của thành phố Vĩnh Yên trong công tác giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân thành phố nói chung và xã Thanh Trù nói riêng.

An Nhiên

Theo

Cùng chuyên mục
 • thuong tin ha noi chiem nguong hang loat cong trinh xay dung kien co tai cum cong nghiep lang nghe xa van tu

  (Xây dựng) – Mặc dù, chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp làng nghề xã Văn Tự đã bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng vì chưa đủ các điều kiện để khởi công công trình, tuy nhiên đến nay, hàng loạt các công trình xây dựng được xác định có vi phạm trong số đó vẫn đang được các hộ dân tích cực hoàn thiện. Mới đây, một số công trình đã được đưa vào sử dụng.

 • cong trinh thuy loi pleikeo 119 ty tai gia lai khong the noi chua nghiem thu ban giao

  (Xây dựng) - Sau khi báo chí đăng tải những hư hỏng của công trình thủy lợi Pleikeo, sáng 13/8, Đoàn Công tác của Chi cục Thủy lợi Gia Lai đã đến hiện trường dự án thủy lợi Pleikeo (xã Ayun, huyện Chư Sê) kiểm tra theo Quyết định của UBND tỉnh Gia Lai

 • bac kan phan hoi bai viet doanh nghiep mon moi cho thanh toan tai du an dt 254

  (Xây dựng) - Ngay sau khi Báo điện tử Xây dựng đăng tải bài viết “Doanh nghiệp mòn mỏi chờ thanh toán tại dự án ĐT 254”, ngày 12/8/2020, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã có văn bản phản hồi.

 • hai phong yeu cau xu ly dut diem vi pham xay dung trai phep tren dat nong nghiep tai xa huu bang

  (Xây dựng) – Sau khi Báo điện tử Xây dựng có bài viết phản ánh tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp không bị xử lý dứt điểm tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy. Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng có Văn bản số 4949 ngày 06/08/2020 giao UBND huyện Kiến Thụy kiểm tra thông tin báo đăng và xử lý dứt điểm các vi phạm (nếu có), báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/10/2020, đồng thời thông tin đến cơ quan báo chí theo quy định.

 • gia lai cong trinh thuy loi hon 119 ty chua nghiem thu da hu hong nang

  (Xây dựng) - Công trình thủy lợi Pleikeo (xã Auyn, huyện Chư Sê) được đầu tư hơn 119 tỷ đồng, mặc dù chưa nghiệm thu nhưng đã xảy ra nhiều sự cố nứt, vỡ, xói lở hàm ếch trông rất thảm hại. UBND huyện Chư Sê (đơn vị chủ đầu tư) nói vẫn chưa nghiệm thu, trong khi đó đơn vị thi công nói đã được thanh toán qua kho bạc?

 • thai binh giai phong mat bang duong 221a nha thau cho lanh dao kho dan ngong

  (Xây dựng) - Công tác xây dựng cơ bản, đặc biệt là với các công trình trọng điểm đang gặp những khó khăn nhất định, ngoài nguyên nhân về vốn, thì công tác giải phóng mặt bằng luôn là trở ngại đầu tiên và nan giải cho việc bảo đảm tiến độ thi công của các công trình. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng lại đang vướng mắc rất nhiều khó khăn do cơ chế chính sách. Đây là vấn đề mà Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A) đang gặp phải, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load