Thứ tư 29/11/2023 05:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Đưa ra nhiều giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

09:37 | 17/11/2023

(Xây dựng) - Tỉnh Thái Nguyên đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.

Thái Nguyên: Đưa ra nhiều giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Hạ tầng giao thông tiếp tục được tỉnh Thái Nguyên đầu tư xây dựng.

Mục đích tỉnh Thái Nguyên hướng tới là kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, toàn diện; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông; hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm công tác quản lý Nhà nước về giao thông thống nhất, thông suốt, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bảo đảm TTATGT và huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong bảo đảm TTATGT.

Trên cơ sở đó, tỉnh Thái Nguyên đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới.

Cụ thể là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm TTATGT: Tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm TTATGT, kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục giảm tai nạn giao thông, hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông và được xác định rõ trong chương trình công tác hằng năm và dài hạn của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Siết chặt trật tự, kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giao thông. Kịp thời khởi tố các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm, điều tra, xử lý nghiêm minh; đồng thời xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan chức năng.

Thay đổi tư duy, nhận thức, phương pháp, cách làm mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm TTATGT. Xác định bảo đảm TTATGT là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong đảm bảo an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về giao thông.

Tập trung rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về giao thông theo hưởng quy định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo đảm TTATGT gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ phạm vi quản lý Nhà nước giữa các Bộ, ngành với chính quyền địa phương, giữa trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân; thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước, khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý. Xây dựng cơ chế, chính sách huy động, sử dụng các quyền lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng và bảo đảm TTATGT, các chủ trương đầu tư làm phát sinh gia tăng nhu cầu giao thông lớn phải có đánh giá tác động về TTATGT.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm TTATGT. Đa dạng hóa nội dung, hình thức nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy, pháp luật về giao thông trong trường học, nội dung tuyên truyền phải có chiều sâu, tác động mạnh đến tâm lý, ý thức của người tham gia giao thông, quyết tâm hình thành thói quen văn hóa chấp hành pháp luật của người tham giao thông; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan, đoàn thể, giáo dục cho thanh, thiếu nhi ý thức chấp hành pháp luật và hành vi văn hóa trong tham gia giao thông.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tham gia bảo đảm TTATGT; tích cực, chủ động phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

Tập trung nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông lồng ghép nội dung về bảo đảm TTATGT trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành liên quan đến giao thông bảo đảm khả thi, an toàn, phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm quy hoạch được phê duyệt. Việc đầu tư, xây dựng, phát triển thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong nước, quốc tế để đầu từ xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, các tuyến giao thông huyết mạch, kết nối có hiệu quả các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa để giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông; đầu tư hệ thống trung tâm, giám sát, điều hành giao thông trên địa bàn tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, tài chính, ngân hàng. Cải cách thủ tục hành chính và đổi mới mạnh mẽ phương thức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông.

Thái Nguyên: Đưa ra nhiều giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh các nhà trường.

Ngoài ra: Nâng cao năng lực quản lý điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm TTATGT, đổi mới, nâng cao chất lượng đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông, bảo đảm phương tiện tham gia giao thông phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện phải hiểu biết đầy đủ pháp luật, có đủ kỹ năng tham gia giao thông. Quản lý chặt chẽ việc cấp biển số phương tiện giao thông; nghiên cứu, hoàn thiện quy định quản lý Nhà nước đối với biển số phương tiện giao thông.

Tăng cường quản lý hoạt động vận tải, ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng, chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh gắn với lộ trình hạn chế dần phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn. Tổ chức giao thông hợp lý khoa học, phù hợp với kết cấu hạ tầng, thực hiện quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông (ATGT); thường xuyên rà soát, phát hiện, khắc phục kịp thời hạn chế, bất cập trong tổ chức giao thông và “điểm đen” trên các tuyến giao thông.

Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo hướng thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên đánh giá nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT.

Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT. Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng chuyên trách các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load