Thứ tư 22/03/2023 13:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quán triệt triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô: Cần sự vào cuộc quyết liệt của cả nước

19:47 | 22/06/2022

(Xây dựng) - Ngày 22/6, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

quan triet trien khai nghi quyet so 15 nqtw ve phat trien thu do can su vao cuoc quyet liet cua ca nuoc
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trình bày những nội dung chủ yếu Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu Thủ đô Hà Nội phải được xây dựng và phát triển thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.

Nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò chiến lược quan trọng của Hà Nội, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết để xây dựng, phát triển Thủ đô. Mới đây nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Điểm mới của thời gian thực hiện Nghị quyết lần này là xác định mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước). Các Nghị quyết trước đây chỉ xác định phạm vi thời gian trong 10 năm.

Nghị quyết số 15-NQ/TW đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

Về mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước. Hà Nội trở thành nơi hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 202 - 2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8,0 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD.

Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nghị quyết số 15-NQ/TW cũng đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện như khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô của nhân dân Hà Nội và cả nước; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển Thủ đô; phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô...

Để việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW phát huy hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống, Bộ Chính trị đã phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước quán triệt sâu sắc Nghị quyết; chủ động phối hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đầy đủ 4 quan điểm, 2 mục tiêu và 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; nhất là việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bộ Chính trị cũng phân công cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm tham gia, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô. Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc tuyên truyền và quán triệt thực hiện Nghị quyết.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, với sự vào cuộc khẩn trương để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 15/NQ-TW, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15/NQ-TW. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng ban hành Hướng dẫn số 58-HD/BTGTƯ ngày 14/6/2022 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết).

Các cấp, các ngành phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết

Trên tinh thần quyết tâm cao thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành Trung ương, một số tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tại Hà Nội đã phát biểu tham luận.

Các đại biểu khẳng định, Nghị quyết 15-NQ/TW có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, mà còn đối với cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Do đó, cần tập trung sớm nghiên cứu sửa đổi Luật Thủ đô, nhằm thể chế hóa Nghị quyết 15-NQ/TW và tạo hành lang pháp lý để hiện thực quá các cơ chế đặc thù để phát triển Thủ đô…

Về phía Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã đề xuất 7 nhóm vấn đề cần ưu tiên đối với Hà Nội. Thứ trưởng Lê Quang Hùng khẳng định, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với UBND Thành phố Hà Nội để phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 15/NQ-TW, đóng góp vào thành công của công tác xây dựng và phát triển đô thị trên cả nước.

quan triet trien khai nghi quyet so 15 nqtw ve phat trien thu do can su vao cuoc quyet liet cua ca nuoc
Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Thường trực Ban Bí thư chủ trì tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một nghị quyết về phương hướng, phát triển Thủ đô cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 15/NQ-TW.

Do đó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã đề xuất một số ý kiến có tính gợi mở trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 15/NQ-TW.

Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong cả nước, nhất là Đảng bộ Thành phố Hà Nội phải tổ chức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền nội dung Nghị quyết và kết quả thực hiện. Qua đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí trong cán bộ và nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Hà Nội trong những năm tới.

Huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, đặc biệt là Hà Nội phải hết sức coi trọng, tập trung, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, phải tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án... với nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng và lộ trình để thực hiện Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tạo bước chuyển biến rõ rệt về sự phát triển của Thủ đô; định kỳ hàng năm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

“Cần lưu ý rằng việc thực hiện Nghị quyết không chỉ của riêng Hà Nội, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước, trong đó, các ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ có liên quan nhiều đến sự phát triển của Thủ đô cần phải xác định rõ trách nhiệm của mình, tích cực, chủ động phối hợp với Hà Nội để triển khai thực hiện Nghị quyết”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ.

quan triet trien khai nghi quyet so 15 nqtw ve phat trien thu do can su vao cuoc quyet liet cua ca nuoc
Huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, một yếu tố nữa có tính chất quyết định là phải tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô, bảo đảm thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; đồng thời, hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới…

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng thực hiện hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Yến Mai

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load