Thứ ba 28/11/2023 17:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phân cấp công trình xây dựng

16:47 | 04/08/2021

(Xây dựng) - Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD (Thông tư 06) quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

phan cap cong trinh xay dung 311498
Cấp công trình quy định tại Thông tư 06 được xác định theo tiêu chí mức độ quan trọng, quy mô công suất, quy mô kết cấu… (Nguồn: Internet).

Thông tư 06 áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong đó, tại Điều 3 của Thông tư 06, cấp công trình quy định tại thông tư được áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng đó là: Xác định thẩm quyền khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ; thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình;

Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân để cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Xác định công trình được miễn giấy phép xây dựng; Xác định công trình phải thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Kiến trúc; Xác định công trình có yêu cầu phải lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng; Xác định công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng; Xác định công trình có yêu cầu bắt buộc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; Xác định công trình phải thực hiện đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng trong quá trình sử dụng.

Phân cấp sự cố công trình xây dựng và thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Xác định thời hạn và mức tiền bảo hành công trình; Xác định công trình phải lập quy trình bảo trì; Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Đối với quy định về chuyển tiếp, cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp công trình có điều chỉnh thiết kế xây dựng sau ngày Thông tư có hiệu lực thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều 2 – Nguyên tắc xác định cấp công trình của Thông tư thì cấp của công trình được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư thì cấp công trình được xác định theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư 06 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2021 và thay thế các Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

Thông tư 06 quy định chi tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đối, bổ sung tại khoán 3 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều cùa Luật Xây dựng năm 2020 và khoản 2 Điều 3 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Linh Đan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load